Ny mat - godkjenning tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. (pilinøtter) som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/267 av 8. februar 2023 om tillatelse til å bringe tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/267 of 8 February 2023 authorising the placing on the market of dried nuts of Canarium ovatum Engl. as a traditional food from a third country and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. (pilinøtter) som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland (artikkel 14-prosedyren), til bruk som sådan (tørket og med skall som må fjernes før inntak) hos den generelle befolkningen.

Tradisjonell mat fra tredjeland, er ny mat dersom den har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Søkeren har dokumentert at de friske plantene har en historie med trygg matbruk på Filippinene. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til kommisjonen (jf. artikkel 14 i ny mat-forordningen (2015/2283)). Hvis en medlemsstat eller EFSA ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen fire måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken medlemslandene eller EFSA har lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning av tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. (pilinøtter). EFSA publiserte en teknisk rapport 13. mai 2022, hvor de konkluderer med at de ikke har helsemessige bekymringer ved produktet. De omtaler at pilinøtter, som andre trenøtter, kan forårsake allergiske reaksjoner. Det er derfor gitt krav om merking med at pilinøtter kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot cashewnøtter og valnøtter. Dette skal stå like ved ingredienslisten, eller like ved navnet på næringsmidlet hvis det ikke kreves ingrediensliste.

Tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. (pilinøtter) føres ved forordningen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Lovbestemt betegnelse er «nøtter fra Canarium ovatum» og/eller «pilinøtter» og/eller «pilinøtter (Canarium ovatum)». Vedlegg 2 inneholder spesifikasjoner av ingrediensen (beskrivelse, typisk sammensetning, mikrobiologiske kriterier) .

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/267
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0267

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2023
Frist returnering standardskjema: 24.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker