EØS-notatbasen

Plantevernmiddelrester fo. 2022/1435 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1435 av 26 august 2022 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for karbonat, karbondioksid, cyprodinil og kaliumhydrogenkarbonat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/1435 of 26 August 2022 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for calcium carbonate, carbon dioxide, cyprodinil and potassium hydrogen carbonate in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier (MRL) for kalsiumkarbonat, karbondioksid, kaliumhydrogenkarbonat og cyprodinil. Disse stoffene er godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU.

Kalsiumkarbonat, karbondioksid og kaliumhydrogenkarbonat er allerede oppført midlertidig på vedlegg IV som lister stoffer som det er vurdert at det ikke er behov for å fastsette grenseverdier for de aktive stoffene. Kriterier for dette er blant annet lav giftighet. På bakgrunn av at disse aktive stoffene nylig er regodkjent i EU er det vurdert at disse stoffene oppfyller kriteriene for «permanent» oppføring på vedlegg IV. Disse stoffene beholdes derfor på vedlegg IV og oppføringen har nå ikke lenger status som «midlertidig».

For cyprodinil tas en CODEX grenseverdier for soyabønner inn i EU regelverket på bakgrunn av at krav for dette vurderes å være oppfylt inkludert at det er vurdert at denne grenseverdien ikke vil medføre helsefare for europeiske forbrukere. Cyprodinil er under revurderingsprosess som aktivt stoff i EU.

Forordningen 2022/1435 er fastsatt i EU og endringene i MRL vil gjelde umiddelbart når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene er ikke ferdige med sine vurderinger.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Konsekvensvurdering

Implementering av CODEX MRLer er en fordel i forhold til å legge rette for internasjonal handel i form av import/eksport med land utenfor EU/EØS. Forbrukerbeskyttelse for europeiske forbrukere ivaretas samtidig fordi det kun er CODEX grenseverdier som er vurdert som trygge av EFSA som tas inn i EU regelverket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1435
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32022R1435

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2022
Frist returnering standardskjema: 02.12.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.01.2023
Høringsfrist: 31.01.2023
Frist for gjennomføring: