EØS-notatbasen

Ny mat - endring i bruksvilkår for 2’-fukosyllaktose (2-SL)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/950 av 12. mai 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet 2’-fukosyllaktose

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/950 of 12 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food 2’-Fucosyllactose

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i bruksvilkår for ny mat-ingrediensen 2’-fukosyllaktose (2-SL), som tidligere er godkjent og oppført i unionslista.  Forordningen godkjenninger at ny mat-ingrediensen kan brukes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger melkebaserte produkter til småbarn uten å måtte bruke denne i kombinasjon med lakto-N-neotetraose i et forholdstall på 2:1, slik kravet var i den tidligere godkjenningen.

EU-kommisjonen vurderer at den nevnte endringen i forholdstall ikke vil ha noen helsemessig effekt. Det er ikke nødvendig å be EFSA om en risikovurdering da EFSA tidligere har konkludert med at de aktuelle bruksmengdene er trygge.

Ved rettsakten fjernes kravet om å bruke 2-SL i kombinasjon med lakto-N-neotetraose i et forholdstall på 2:1, i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/950
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0950

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2023
Frist returnering standardskjema: 28.06.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker