EØS-notatbasen

Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1205 av 6. august 2020 om de nasjonale regler om kadmiuminnholdet i fosfatgjødsel, slik som den slovakiske republikken har gitt varsel om, i samsvar med artikkel 114(4) i traktaten om den europeiske unionens virkemåte

COMMISSION DECISION (EU) 2020/1205 of 6 August 2020 on the national provisions notified by the Slovak Republic pursuant to Article 114(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the cadmium content in phosphate fertilisers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Beslutningen regulerer salg av fosforrik mineralgjødsel og organisk-mineralsk gjødsel til bruk i Slovakia. Grenseverdien for kadmium i disse settes til 45,8 mg Cd/kg fosfor, som tilsvarer 20 mg Cd/kg P2O5. Slovakia har hatt dette som grenseverdi etter nasjonalt gjødselregelverk. Beslutningen gir Slovakia rett til å benytte seg av denne grenseverdien også for fosforrik gjødsel som markedsføres etter forordning  (EU) 2019/1009 om EU-gjødselvarer. EU har vurdert at denne grenseverdien: 

  • oppfyller behovet for å beskytte menneskers helse og miljøet
  • står i forhold til målene som etterstrebes
  • er ikke et middel til vilkårlig diskriminering
  • ikke utgjør en skjult restriksjon på handel mellom medlemsstatene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om EU-gjødselvarer. Dette forutsetter at forordning (EU) 2019/1009 tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Grunnet hasteaspektet med å klarere rettsakten for å innlemme den samtidig med gjødselforordningen (forordning (EU) 2019/1009) er den ikke behandlet av Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1205
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2023
Frist returnering standardskjema: 17.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker