Skipsavfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelse om rapportering av oppfisket avfall (endring av forordning (EU) 2022/92)

Skipsavfallsdirektivet: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/917 av 22. mars 2024 om rapportering av oppfisket avfall

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/917 of 22 March 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2022/92 as regards certain reporting requirements for passively fished waste

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2024

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er vedtatt i EU med ikrafttredelsesdato 14. april 2024, og er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen i EØS/EFTA-landene. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/917 av 22. mars 2024 endrer gjennomføringsforordning (EU) 2022/92 av 21. januar 2022, som inneholder bestemmelser om overvåkingsmetode og rapporteringsformat for passivt oppfisket avfall.  

Endringen gjelder artikkel 4 og kravet for hvor ofte landene må rapportere data om mengde oppfisket avfall. Dette kravet endres fra rapportering hvert år til krav om rapportering annethvert år. Kommisjonen anser rapportering annethvert år som tilstrekkelig for å oppnå formålet med rapporteringen, samtidig som de legger vekt på å begrense den administrative byrden.   

EU/EØS-land skal rapportere for to kalenderår samtidig, og frist for første rapportering blir 31. desember 2026. Denne rapporteringen vil følgelig gjelde årene 2024 og 2025. 

Det gjøres ikke noen endringer i de øvrige artiklene av gjennomføringsforordning (EU) 2022/92. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2022/92 er gjennomført i norsk rett i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 20-14. EØS-komitebeslutning nr. 340/2022 hvor det bestemmes at forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen, har ikke trådt i kraft ennå. Dette på grunn av artikkel 103-forbehold fra Island knyttet til innlemmelsen av skipsavfallsdirektivet i EØS-avtalen (direktiv 2019/883, jf. EØS-komitebeslutning nr. 191/2022). Norge har valgt å gjennomføre direktivet med underliggende forordninger, før Islands forbehold knyttet til direktivet er avklart, noe som innebærer at norske myndigheter og aktører er forpliktet i henhold til direktivets og forordningenes krav. Miljømyndighetene legger opp til samme løsning for forordning (EU) 2024/917. 

Gjennomføring i norsk rett vil kreve endring av forurensningsforskriften § 20-14. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen innebærer at rapportering på mengde oppfisket avfall skal gjøres sjeldnere, og bidrar dermed til noe mindre administrativ byrde for myndighetene.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er av mer teknisk karakter og derfor ikke forelagt spesialutvalget for miljø.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/917
Basis rettsaktnr.: 2019/883
Celexnr.: 32024R0917

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.03.2024
Frist returnering standardskjema: 17.07.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker