Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om godkjenningen av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som et fôrtilsetningsstoff til alle eggleggende høner og akvariefisk (innehaver av godkjenningen Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) og som endrer forordningene (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 om innehaver av godkjenningen

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/897 of 8 June 2016 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) as a feed additive for all laying birds and ornamental fish (holder of the authorisation Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) and amending Regulations (EC) No 1444/2006, (EU) No 333/2010 and (EU) No 184/2011 as regards the holder of the authorisation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Et mikroorganismepreparat er godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling, kalkun, smågris, mindre fjørfearter og prydfugler. Det består av levedyktige sporer av bakterien og er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Nå er det søkt om å utvide godkjenningen til også omfatte alle eggleggende høner og akvariefisk. Det er satt grense for minste tillatte innhold for at preparatet skal ha ønsket effekt, og det skilles mellom fjørfe og fisk. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner det helt forsvarlig å utvide godkjenningen. Samtidig er det søkt om å endre navn på innehaver av godkjenningen, da produksjonsrettighetene til preparatet er overført til et nytt firma, Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Det medfører at navnet på innehaver endres i de rettsaktene der preparatet tidligere er godkjent til ulike formål. Dette er en ren formalitet.

Forslaget er diskutert i den faste komite for planter dyr, mat og fôr (PAFF), seksjon fôrvarer. Det var få kommentarer til den der, og det ble votert i aprilmøtet. Godkjenningen er nylig fastsatt som en forordning i EU, og for preparatet har den varighet til 29. juni 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. En utvidet godkjenning vil neppe få konsekvenser for norsk fôrindustri, da det ikke produseres fôr til de nye bruksområdene i Norge i dag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakfen som EØS-relevant og akseptabel.

En utvidelse av godkjenningen av et preparat til å gjelde bruk i fôr  til dyrearter uten økonomisk betydning, gjør det enklere for industrien som produsere fôr til dem. Lagehold av ulike preparater kan reduseres og kostnader spares. Endringen av godkjenningsinnehaver er bare en formalitet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0897
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0897

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 24.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 221/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker