Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/895 av 8. juni 206 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008 når det gjelder navnet på godkjenningsinnehaveren for et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/895 of 8 June 2016 amending Commission Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Fra 12. november 2015 har firmaet Danisco (UK) Ltd. overført markedsrettighetene til et fôrtilsetningsstoff, et mikroorganismepreparat av Lactobacillus rhamnosus og Lactobacillus farciminis, til firmaet STI Biotechnologie. Dette fører til at godkjenningsinnehaveren for preparatet nå er STI Biotechnologie. Preparatet ble godkjent som fôrtilsetningsstoff i 2008. Godkjenningen varer til 2019. Siden preparateter uendret, er det gitt en overgangsperiode. I den perioden kan lagervare av preparatet og premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert før denne rettsakten trer i kraft, brukes opp.

Forslaget til rettsakt ble lagt fram for den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, (PAFF), seksjon fôrvarer i april 2016. Endringen er en formalitet, og det var ingen kommentarer til den i møtet. Endringen er nylig fastsatt som en forordning i EU. Navnendringen er permanent, men godkjenningsperioden for preparatet er den samme som i den opprinnelige godkjenningen, 8. januar 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten fører til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden det er gitt en overgangsperiode for preparatet, premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert og merket etter opprinnelig godkjenning, der disse kan brukes opp på visse betingelser, får ikke forslaget konsekvenser for fôrindustrien heller.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Endringen av navnet på godkjenningsinnehaveren får ingen praktiske konsekvenser. Det er gitt en overgangsperiode der lagervarer produsert etter opprinnelig godkjenning kan brukes opp. Det er både praktisk og helt forsvarlig, siden preparatet i seg selv er uforandret.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0895
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0895

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 24.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 221/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker