Godkjenning av søknad om helsepåstand

Kommisjonsforodning (EU) 2016/1389 av 17. august 2016 om godkjenning av en helsepåstand når det gjelder næringsmidler som henviser til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/1389 of 17 August 2016 authorising a health claim made on foods and referring to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler godkjenning av en helsepåstand i henhold til artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Det vil si at påstanden er retter seg mot barns utvikling og helse. EFSA har vurdert søknaden og funnet at det er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet.

Påstanden omhandler vitamin D og har følgende ordlyd (fritt oversatt) «Vitamin D bidrar til normal funksjon av immunsystemet hos barn». Det er knyttet bruksbetingelser til helsepåstanden som avgrenser bruken av påstanden til kun å kunne brukes dersom produktet lever opp til kravene i ernæringspåstanden om «Kilde til [navn på vitamin] og/eller [navn på mineral]» som finnes i vedlegg I i påstandsforordningen.

Den godkjente helsepåstanden vil bli oppført i EU sitt register over godkjente artikkel 14(1) påstander.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene kan benytte den godkjente helsepåstanden om vitamin D dersom bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelige dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

På SCoPAFF møtet 12. april 2016 var det ingen kommentarer til innholdet i utkast til forordningen, men det var en medlemsstat som ønsket at "omfanget" (scope) av artikkel 14(1)(b) påstander burde diskuteres på et arbeidgruppemøte, for å oppnå en felles tolkning og forståelse av slike påstander innen medlemsstatene. Det er ingen horisontale utfordringer ved rettsakten. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1389
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R1389

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 24.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 233/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.05.2016
Høringsfrist: 06.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker