Økodesign - Spesialmotorer

Økodesign - Spesialmotorer Ener Lot 30

Ecodesign Regulation for electric motors and variable speed drives, Ener Lot 30

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.09.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til ecodesignforordning blev utgitt i august 2014 samtidig med innkalling til Consultation Forum. CF møte ble avholdt den 29. september 2014, hvor alle interessenter, kommersielle, NGO’s, regjeringer og lignende hadde mulighet for at stille spørsmål og gi innspill til forslaget.

Det endelige forslag til ecodesignkrav for spesielle motorer og motordrev forventes vedtatt i løpet av 2016 med første ikrafttredelse for nye produkter den 1. januar 2018.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har avsluttet den forberedende studien av spesielle elektriske motorer og drev. Studien har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien er kommet med forslag til økodesignkrav til EU-Kommissionen, som på bakgrunn av dette, har skrevet et arbeidsdokument med forslag til lovkrav.

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU.

Studien omhandler spesialmotorene som ble unntatt fra forordning 640/2009 (elektriske motorer). Motorer omfattet av det nye studiet ENER Lot 30 er motorer mellom 0,12 kW og 0,75 kW samt 375 kW opp til 1.000 kW, for eksempel:

 • Presisjonsdrivverk (motorer med styring som kan flytte et gitt emne presist, f.eks. et transportbånd som skal stoppe på et bestemt sted).
 • Permanente magnetiske motorer (særlig høyeffektive motorer).
 • Motorer som driver og kjøles av egen ventilator, herunder motorer som er fullstendig integrert i et produkt, motorer til spesialformål og motorer som kan bremse ned et emne.
 • Drivverk fra 200 W til 1000 kW, f.eks. mykstartere (motor med styring som gradvis kan starte en stor maskin slik at den ikke påvirker annet utstyr koblet til strømnettet) og motorer med styring som kan tilpasse dreiemoment og/eller hastighet for det som motoren driver.

Produkter som ikke omfattes av studien:

 • Produkter omfattet av forordningen 640/2009 om elektriske motorer.
 • Produkter omfattet av studien ENER Lot 31 om kompressorer (se eget EØS-notat).
 • Motorer i kjøretøy til transport av personer og varer, ettersom transportsektoren ikke er omfattet av økodesigndirektivet.

Forslag til økodesign krav

Alle omfattede produkter, herunder små motorer 0,12-0,75 kW (både én og tre-fasede), store motorer 375-1.000 kW, visse typer ATEX motorer (motorer til eksplosjonsområder), bremsemotorer og motordrev (VSD):
Minimumskrav til energieffektivitet.
Krav til produktinformasjon, dels på selve produktet og dels på en fritt tilgjengelig hjemmeside fra produsenten av det enkelte produkt.
Forslaget er satt opp i to trin etter utfasing av den eksisterende forordning (640/2009), hvor det første foreslås at tre i kraft pr. 1. januar 2018 og det andet den 1. januar 2020.
 

Merknader
Hovedrettsakten – Direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.

Økodesigndirektivet er implementert i norsk lovgivning som økodesignforskriften, hjemlet i produktkontrolloven.

Den aktuelle forordningen hører hjemme under økodesigndirektivet og vil når den eventuelt vedtas innlemmet i EØS-avtalen bli tatt inn norsk regelverk som en forskriftsendring i økodesignforskriften. Den ferdige rettsakten fra EU antas å tilhøre gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Norske myndigheter er forpliktet til å utføre markedstilsyn med produktene som omfattes av økodesigndirektivet. Dette innebærer butikkontroller, dokumentkontroller og laboratorietesting av stikkprøver blant produktene på markedet. Avhengig av hvilken finansieringsløsning som velges i framtiden for tilsynet vil de administrative og økonomiske konsekvensene fordele seg mellom den ansvarlige for produktet og norske myndigheter. Generelt øker antallet produkter som omfattes av direktivet fortløpende med hver nye forordning og dette øker behovet for tilsyn fra norske myndigheter. Rettsakten innebærer derfor indirekte utgifter for det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
NVE inviterte kjente norske interessenter til deltakelse i fasen der EU-kommisjonen utarbeider produktstudien.

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land.

Forordningen vil være EØS-relevant og akseptabel.

Gjennomføringen av forordningen i norsk rett vil ikke kreve lovendringer, men kan gjennomføres ved forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.

På Consultation Forum var der en generell tilfredshet med de økende krav og inkludering av ytterligere produkter i forhold til eksisterende lovgivning, men sterke ønsker om skrappere krav til VSD-virkningsgrader og inkludering av mellom-spenningsmotorer (opp til 6.600 volt – energikrav til disse finnes allerede i dag i både Kina og USA).

Andre opplysninger

Lenke til forstudien: http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/

Dette notat er skrevet på bakgrund av deltagelse i Consultation Forum i Bruxelles den. 29. september 2014 og referatet herfra.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen