Koronasituasjonen: Kystcruise, reiseliv og Svalbard

Dette innholdet er mer enn 4 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om kystcruise.

Hva menes med kystcruise?

Med kystcruise langs norskekysten menes reise med passasjerskip som har lugarkapasitet til samtlige passasjerer og som seiler i henhold til et konkret tilbudt turprogram og hvor skipsruten innebærer minst en nattseilas og er av minimum 24 timers varighet, jf. covid-19-forskriften § 10b. Utenfor definisjonen av kystcruise faller skip som frakter passasjerer og gods i fast rute. Også skoleskip og lignende faller utenfor definisjonen når disse benyttes i opplæring av mannskap og medseilere. Reiselivsaktivitet på Svalbard, herunder kystcruise, er regulert i covid-19-forskriften § 10a, se nedenfor

Hvorfor er det gitt særskilte regler for kystcruise og krav om godkjenning?

Kystcruiseskip anløper flere havner og har i mange tilfeller et høyt antall passasjerer og mannskap ombord. Ved smitteutbrudd på slike skip vil et stort antall passasjerer og mannskap raskt kunne bli smittet. Mannskap og passasjerer som stiger i land, vil kunne spre smitte til personer i land der skipet anløper. Det er derfor gitt strenge regler for hvordan kystcruise skal gjennomføres og når mannskap og passasjerer kan gå i land.

Reglene for kystcruise langs norskekysten skiller mellom kystcruise som har oppstart i en fastlandshavn i Norge og kystcruise som har oppstart i en utenlandsk havn. For begge kategorier gjelder at Helsedirektoratet skal godkjenne kystcruiset før oppstart. Godkjenning kan bare gis dersom rederiet har fremlagt en plan som beskriver hvordan rederiet skal sikre ivaretagelse av smittevernkrav som fremgår av gjeldende lov- og forskriftsverk, nasjonale veiledere og en særskilt veileder for kystcruise langs norskekysten, Veileder for kystcruise langs norskekysten under covid-19-epidemien 2020. For å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2, og for å sikre opprettholdelse av forsvarlig helseberedskap, kan Helsedirektoratet også forby at det i tilknytning til kystcruiset gjennomføres aktiviteter på eller i tilknytning til skipet som ikke kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Kystcruise med oppstart i en fastlandshavn i Norge – adgang til å gå i land

For kystcruise som har oppstart i en fastlandshavn i Norge, og som kun anløper andre fastlandshavner i Norge, kan godkjenning gis for norske eller utenlandske skip med inntil 50 % passasjerkapasitetsutnyttelse, men likevel begrenset til at det maksimalt kan være 200 personer (mannskap og passasjerer) om bord.

Mannskap og passasjerer kan ved oppstart av kystcruise ikke ha karanteneplikt etter covid-19-forskriften § 5. Mannskap og passasjerer kan gå i land i Norge under kystcruiset, men kan ikke gå i land i utlandet.

Mannskap kan gå i land eller om bord i skipet i fastlandshavn i Norge eller havner i utlandet i forbindelse med mannskapsbytte i tråd med regler som følger av covid-19-forskriften § § 11 b, se nedenfor.

Kystcruise med oppstart i en utenlandsk havn – adgang til å gå i land

For kystcruise som har oppstart i en utenlandsk havn eller som under seilasen anløper utenlandsk havn, kan godkjenning gis for norske eller utenlandske skip med inntil 50 % passasjerkapasitetsutnyttelse, men likevel begrenset til at det maksimalt kan være 200 personer (mannskap og passasjerer) om bord.

Mannskap og passasjerer kan ikke gå i land i Norge under kystcruiset, og skipet kan heller ikke ta om bord nye mannskaper, passasjerer eller besøkende etter oppstart av kystcruiset.

Mannskap kan likevel gå i land eller om bord i skipet i fastlandshavn i Norge eller havner i utlandet i forbindelse med mannskapsbytte i tråd med covid-19-forskriften § 6b, se nedenfor. Som vilkår for godkjenning skal det stilles krav om at mannskap som etter mannskapsbytte skal mønstre på skipet i utlandet, må ha gjennomført karantene i samsvar med covid-19-forskriften § 5 første ledd før ombordstigning.

Som vilkår for godkjenning skal det også stilles krav om at skipet skal returnere til havn i ombordstigningslandet ved påvist SARS CoV-2 om bord og at skipet ikke skal befinne seg lenger unna ombordstigningslandet enn at det kan returnere til havn i ombordstigningslandet i løpet av 30 timers seiling.

Reiselivsaktivitet på Svalbard, herunder kystcruise

Virksomheter som tilbyr reiselivsaktivitet på Svalbard, skal før oppstart av aktivitet fremlegge for Sysselmannen en plan som beskriver hvordan virksomheten skal sikre ivaretagelse av smittevernkrav som fremgår av gjeldende lov- og forskriftsverk, nasjonale veiledere og veiledere for reiselivsaktivitet på Svalbard. Med virksomhet menes også hoteller og overnattingssteder, og eier av båt eller skip som skal benyttes i reiselivsaktiviteter.

Det er fastsatt to veiledere for reiselivsaktivitet på Svalbard; Veileder for reiselivet på Svalbard knyttet til turisme under Covid-19 utbruddet 2020 og Veileder for ekspedisjonscruise (kystcruise) på og rundt Svalbard under covid-19 utbruddet 2020.

Sysselmannen kan forby oppstart av reiselivsaktiviteter dersom virksomheten ikke fremlegger slik smittevernplan eller dersom den fremlagte planen ikke beskriver godt nok hvordan virksomheten kan ivareta smittevernkrav.

For å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2, og for å sikre opprettholdelse av forsvarlig helseberedskap, kan Sysselmannen forby bestemte reiselivsaktiviteter som ikke kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Passasjerer og mannskap om bord på cruiseskip kan ikke gå i land på Svalbard dersom cruiseskipet har mer enn 100 passasjerer og mannskap ombord. Når det gjelder cruiseskip som har inntil 100 passasjerer og mannskap ombord, kan passasjerer og mannskap kun gå i land på Svalbard dersom mannskapet og passasjerene utelukkende består av personer som ved ombordstigningen ikke er omfattet av karanteneplikten etter covid-19-forskriften § 5. Cruiseskip kan ikke ta ombord nye passasjerer etter oppstart av cruiset.

Mannskap som nevnt i forskriften § 6b kan likevel gå i land i forbindelse med mannskapsbytte, se nedenfor.

Hvilke regler gjelder for mannskapsbytte på skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norskekysten?

Karanteneplikten etter covid-19-forskriften § 5 gjelder ikke for mannskap som skal mønstre av fra skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norskekysten, mens de er under reise for å foreta mannskapsbytte og i tiden de er i arbeid i forbindelse med gjennomføringen av mannskapsbyttet.

Mannskap som skal mønstre  skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norskekysten, må ha gjennomført karantene etter forskriften § 5 første ledd, med mindre de omfattes av unntakene fra karanteneplikten som følger av forskriften. Dersom mannskapet skal gjennomføre karantene etter forskriften § 5 første ledd, kan karantene ikke gjennomføres om bord på skipet.

Mannskap på skip som tilbyr kystcruise på Svalbard eller langs norskekysten, er unntatt fra karanteneplikten etter forskriften § 5 dersom de umiddelbart før ombordstigning har oppholdt seg i minst 10 sammenhengende døgn i et område som ikke er omfattet av karanteneplikt (såkalt gult land).

Hvilke regler gjelder ved avslutning av kystcruise i Norge?

Ved avslutning av kystcruise i Norge, kan passasjerer og mannskap gå i land dersom mannskap og passasjerer utelukkende består av personer som ved ombordstigningen ikke var omfattet av karanteneplikten etter covid-19-forskriften § 5, og verken mannskap eller passasjerer har symptomer på covid-19-smitte.

Hvilke regler gjelder ved avslutning av kystcruise dersom det er mistanke om covid-19-smitte om bord?

Dersom mannskap eller passasjerer har symptomer på covid-19-smitte ved avslutning av cruiset, skal mannskap og passasjerer forbli på skipet eller annet egnet sted bestemt av helsemyndighetene inntil alle om bord har testet negativt på SARS CoV-2.

Dersom en eller flere av mannskapet eller passasjerene tester positivt på SARS CoV-2, skal alle som har vært om bord under samme kystcruise holde seg i karantene etter covid-19-forskriften § 8.

Kystcruise som starter i en utenlandsk havn, skal ikke avsluttes i Norge. Se også ovenfor hvor det fremgår at det som vilkår for godkjenning skal stilles krav om at skipet skal returnere til havn i ombordstigningslandet ved påvist SARS CoV-2 om bord og at skipet ikke skal befinne seg lenger unna ombordstigningslandet enn at det kan returnere til havn i ombordstigningslandet i løpet av 30 timers seiling.

Hvilke regler gjelder for mannskap på kystcruiseskip som skal i land i Norge?  

Utgangspunktet er at mannskap og passasjerer på kystcruiseskip kun kan gå i land i Norge eller på Svalbard, dersom mannskapet og passasjerene på skipet utelukkende består av personer som ikke hadde innreisekarantene når de gikk om bord på skipet. I slike tilfeller vil det heller ikke foreligge innreisekarantene når mannskapet og passasjerene går i land i Norge.

Dersom mannskapet har oppholdt seg i minst 10 døgn i et gult område umiddelbart før ombordstigning på kystcruiseskipet, vil mannskapet være unntatt fra innreisekarantene.

Arbeids- eller oppdragsgiver kan videre legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til innreisekarantene. Dette unntaket gjelder for mannskap som er bosatt i og ankommer Norge fra et rødt land i Schengenområdet eller EU/EØS med det formål å jobbe eller utføre oppdrag i Norge. Unntaket gjelder også for personer som er bosatt i Norge. Se over.

Mannskap som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks måneder har gjennomgått covid-19, er også unntatt innreisekarantene. Se over.

Hvilke regler gjelder ved bytte av mannskap på kystcruiseskip?

Det foreligger et særskilt unntak fra innreisekarantene for mannskap på kystcruiseskip som skal mønstre av i forbindelse med mannskapsbytte. Dette unntaket gjelder for reiser i forbindelse med mannskapsbyttet og i den tiden de er på arbeid i forbindelse med gjennomføringen av mannskapsbyttet. På fritiden vil mannskapet være omfattet av innreisekarantene. Mannskapet må derfor på fritiden oppholde seg på egnet oppholdssted, f eks. på hotell i karantenetiden. Videre kan de på fritiden bare oppholde seg utenfor hotellet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, kan unngås. Mannskap må ikke bli i Norge i hele karantenetiden, men kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge, dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittefaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

For mannskap som skal mønstre på et kystcruiseskip, er det ikke gjort noe særskilt unntak fra innreisekarantene. Med mindre det foreligger unntak fra karanteneplikten (se over) må derfor mannskap som mønstrer på kystcruiseskip gjennomføre innreisekarantene.

Får jeg innreisekarantene dersom jeg drar med båt fra Norge til land som ikke er unntatt karanteneplikt, men ikke forlater båten?

Personer som stiger på og av norske fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser. For at unntaket skal gjelde kan ikke passasjerer eller mannskap ha gått om bord eller gått i land i utenlandsk havn. Dette unntaket gjelder uavhengig av størrelse på fartøyet.