Innreise til Norge og koronavirus - spørsmål og svar

I en normal hverdag med økt beredskap, fjernes innreiserestriksjonene gradvis. Lurer du på noe opp mot innreise til Norge? Under følger spørsmål og svar om innreise til landet, etter 25. september 2021.

 

Innreise til Norge – spørsmål og svar

Personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan nå komme inn til Norge. Innreiserestriksjoner gjelder fortsatt for personer som kommer fra alle andre land (såkalte grå land), men det er flere unntak:

 • Utlendinger som er fullvaksinerte eller som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, og som kan dokumentere dette med et verifiserbart koronasertifikat, koblet til EUs løsning (jf. vedlegg D til covid-19-forskriften)
 • mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene pga. koronasertifikat
 • mindreårige barn som reiser til Norge sammen med foreldre som har unntak fra innreiserestriksjonene på annet grunnlag enn koronasertifikat 
 • utenlandske studenter og elever med studieplass eller skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon
 • doktorgradsstudenter ved en norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon
 • utlendinger som skal besøke eller bo sammen med nære familiemedlemmer i Norge: 
  • utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse
  • utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn eller stebarn til norske borgere, når familien bor sammen i utlandet, og de reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.
  • utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn eller stebarn til arbeidsreisende EØS-borgere som ikke er bosatt i Norge, når de reiser til Norge sammen med EØS-borgeren, eller slutter seg til denne i Norge.
  • utlendinger, uavhengig av hvilket land de er borgere av eller bor i, som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge: Ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige eller voksne barn/stebarn, foreldre og steforeldre til mindreårige eller voksne barn/stebarn, besteforeldre og stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester over 18 år (via en søknadsbasert ordning for forhåndssamtykke til kjærestebesøk) og kjæresters mindreårige barn
 • utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • asylsøkere og overføringsflyktninger
 • enkelte yrkesgrupper. Journalister, sjømenn og luftfartspersonell, gods, og persontransport, diplomater og militært personell, samer under utøving av reindrift, forskere og besetningsmedlemmer på havforskningstokt
 • utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov
 • utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner
 • utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • utlendinger som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard.

De alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i utlendingsloven må være oppfylt. Eksempelvis må visumpliktige utlendinger få innvilget visum før de kan reise hit.

Ja. Norske statsborgere kan alltid reise inn til Norge.

Obligatorisk testing, reiseregistrering og karantene og gjelder fortsatt for enkelte. 

Mer informasjon på www.regjeringen.no/innreise

Folkehelseinstituttets nettsider ligger det til enhver tid oppdatert informasjon om statusen på de ulike landene i EU/EØS. Vær oppmerksom på at situasjonen kan endre seg.

Ja, fra 25. september kan alle EØS-borgere, inkludert folk fra andre land som er bosatt i EØS, i Storbritannia og Sveits, pluss utlendinger som bor i lilla land komme inn til Norge. Kommer besteforeldre eller kjæreste fra såkalte 'grå land' (altså alle andre land), er det unntak fra innreisereistriksjonene:

 • Utlendinger, som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:
  Ektefelle/registrert partner/samboer mindreårige eller voksne barn/stebarn, foreldre og steforeldre til mindreårige eller voksne barn/stebarn, besteforeldre og stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn, kjærester over 18 år (via en søknadsbasert ordning for forhåndssamtykke til kjærestebesøk) og kjæresters mindreårige barn kan reise inn.

De alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i utlendingsloven må være oppfylt. Eksempelvis må visumpliktige utlendinger få innvilget visum før de kan reise hit.

 

Innreiserestriksjonene skal fjernes gjennom tre faser. Den første fasen startet 25. september. 

Krav om test ved grensepassering/ankomst avvikles for reisende fra grønne og oransje land/områder. Testkravet beholdes for reisende som kommer fra områder med karanteneplikt. Fullvaksinerte eller de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge trenger ikke ta test på grensen.

Er det ikke en teststasjon på grensen eller teststasjonen ikke er åpen, må man teste seg med antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon så raskt som mulig, og senest innen 24 timer etter ankomst. 

Innreisekarantene gjelder nå kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land. Den er med andre ord fjernet for reisende fra oranje områder og for barn under 18 år.  

Dersom du kommer fra et land med karanteneplikt, kan du tilbringe karantenetiden i eget hjem. Karantenehotell er nemlig fjernet som krav. Nå er det derimot et tilbud for de som har karanteneplikt, men ikke har et egnet sted å gjennomføre karantenen. 

Se oversikt over hoteller i de ulike kommunene med kontaktinfo på DSBs nettsider. 

 

 

6. oktober 2021 åpner for øvrig alle grenseoverganger. Reisende med testplikt skal som hovedregel fortsatt teste seg på grensen. Er det ikke en teststasjon på grensen eller teststasjonen ikke er åpen, må man teste seg med antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon så raskt som mulig, og senest innen 24 timer etter ankomst. 

Karanteneregulering og inn- og utreiseregler for Svalbard og Jan Mayen videreføres, mens kravet til negativ koronatest før avreise til Svalbard fjernes. I tillegg oppheves kravene til gjennomføring av reiselivsaktiviteter og begrensningen i beleggsutnyttelse for hoteller og overnattingssteder på Svalbard.

Ja, det er det, men politiet vil prioritere grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Kontrollen av reisende fra områder med lavt smittetrykk nedprioriteres, men det vil bli gjennomført stikkprøvekontroller. 

6. oktober åpnes alle grenseoverganger til Norge. Reisende med testplikt skal fortsatt teste seg på grensen. Er det ikke en teststasjon på grensen eller teststasjonen ikke er åpen, må man teste seg med antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon så raskt som mulig, og senest innen 24 timer etter ankomst.

Det er kun innreisende som har karanteneplikt og/eller plikt til å teste seg som må registrere seg. Det er dog flere unntak fra kravet:

 • Barn under 16 år
 • Dersom du kommer fra et område med karanteneplikt, men er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder og kan dokumentere dette