Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om reisekarantene

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om reisekarantene.

Det er viktig å merke seg at:

 • selv om du ikke trenger være i reisekarantene, skal du likevel være i karantene dersom du skal være i smittekarantene. Se mer om forskjellen på reisekarantene og smittekarantene under spørsmålet om hva karantene innebærer.
 • dersom du, ved godkjent laboratoriemetode, kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om reisekarantene og smittekarantene for deg.

Hva innebærer karantene?

Hva innebærer karantene? Finnes det forskjellige typer karantene?

Det finnes to forskjellige typer karantene: «reisekarantene» og «smittekarantene». 

Reisekarantene er aktuelt når du krysser grensen til Norge etter å ha vært i utlandet.

Smittekarantene er aktuelt når du har vært i nærkontakt med en smittet person.

En person i reisekarantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted i ti døgn etter ankomst til Norge. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Personer som er i reisekarantene, kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

For smittekarantene gjelder følgende: Person som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, skal oppholde seg i karantene i ti døgn etter kontakten dersom personen:

 • bor i samme husstand som den bekreftet smittede eller som har tilsvarende tett kontakt med den bekreftet smittede eller
 • har pleiet den bekreftet smittede eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

En person i smittekarantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås. Personer i smittekarantene kan ikke:

 • gå på jobb eller skole
 • foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
 • ta offentlig transport
 • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer

Dersom du, ved godkjent laboratoriemetode, kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om reisekarantene og smittekarantene for deg.

Jeg har hatt covid-19. Gjelder da karantenereglene for meg?

Dersom du, ved godkjent laboratoriemetode, kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om reisekarantene og smittekarantene for deg.

Dersom du har hatt symptomer på covid-19, men ikke har testet deg og fått positivt resultat, gjelder både reglene om reisekarantene og smittekarantene for deg.

Unntak fra reisekaranteneplikt på grunn av arbeid

Jeg kommer til Norge for å arbeide. Må jeg da være i karantene?

Utgangspunktet er at alle som kommer til Norge, skal oppholde seg i reisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge.

Det finnes likevel noen unntak:

1. Personer som krysser grensen til Norge fra land som nevnt i i listen nedenfor under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid:

 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Sverige
 • Færøyene
 • Grønland
 • Åland

2. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Les mer om disse unntakene under.

Jeg kommer til Norge for å arbeide, og jeg krysser grensen fra fra et annet nordisk land. Vil jeg da havne i reisekarantene?

Dersom du krysser grensen til Norge fra andre nordiske land under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når du er i arbeid, er du unntatt fra reisekaranteneplikt. Unntaket gjelder kun i den tiden du er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden du er i arbeid. Du skal likevel så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer både på arbeidet og på veien til og fra.

Dersom du har fritid i Norge – enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene på denne fritiden. Du må være i reisekarantene på fritiden 10 dager etter at du sist krysset grensen til Norge fra andre nordiske land.

Du trenger ikke å søke om unntak. Unntaket gjelder uavhengig av hvor lenge du skal være i Norge for å arbeide. Unntaket gjelder med andre ord både ved dagpendling, lengre arbeidsperioder og ved enkeltoppdrag.

Unntaket fra karanteneplikt for karanteneplikt under reise og i arbeid for nordiske land gjelder ikke for personer som er på gjennomreise fra andre land. For eksempel vil en person bosatt i Tyskland som reiser gjennom Danmark på vei til Norge i jobbsammenheng, ikke være omfattet av dette unntaket.

Trenger jeg dokumentasjon på at jeg er omfattet av unntaket?

Du trenger ikke en spesiell type dokumentasjon, men du må kunne godtgjøre at unntaket gjelder for deg. For å legge til rette for enklere grensepasseringer, kan for eksempel arbeidsgiver gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i et annet nordisk land. Denne kan du vise når du skal over grensen.

Du kan lese mer om unntaket i Rundskriv I-3/2020 - Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge.

Jeg kommer til Norge for å arbeide, men krysser ikke grensen fra Sverige/Finland. Vil jeg da havne i reisekarantene?

Du må først sjekke om du har lovlig innreise til Norge. Se mer om dette under spørsmålet «Jeg er ikke norsk statsborger, men ønsker å reise til Norge. Vil jeg slippe inn i Norge?».

Hvis du kan reise lovlig inn til Norge, skal du i utgangspunktet i ti dagers reisekarantene. Men det finnes et unntak for personer som er «strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport». Dette unntaket kan være aktuelt uavhengig av hvilket land du bor i, og uavhengig av hvordan du reiser inn til Norge.

Dersom du er omfattet av dette unntaket, vil ikke reisekaranteneplikten gjelde i den tiden du er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden du er på arbeid. Du skal likevel unngå nærkontakt med andre personer så langt som mulig. Dersom du har fritid i Norge – enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene på denne fritiden. Du må være i reisekarantene på fritiden ti dager etter at du sist krysset grensen inn til Norge.

Unntaket gjelder uavhengig av hvor lenge du skal være i Norge for å arbeide. Unntaket gjelder med andre ord både ved dagpendling, lengre arbeidsperioder og ved enkeltoppdrag.

Må jeg søke om å være omfattet av dette unntaket for personer som er "strengt nødvendige"??

Nei. Men du må vurdere om du oppfyller vilkårene, i utgangspunktet i samråd med virksomhetsledelsen, og du må kunne vise at vilkårene for unntak er oppfylt. Det er ikke dokumentasjonskrav for dette. For å legge til rette for enklere grensepasseringer, kan arbeidsstedet ditt gi deg en skriftlig bekreftelse på at du er omfattet av unntaket. For eksempel kan arbeidsgiver gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har en samfunnskritisk funksjon eller at grensepassering er nødvendig for å ivareta befolkningens grunnleggende behov. Denne kan du vise når du krysser grensen.

Hvordan kan jeg og virksomheten min vite om jeg er omfattet av dette unntaket?

Hvilke funksjoner som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, beror på en vurdering av hvilke samfunnsmessige konsekvenser det vil ha om personen settes i karantene. Justis- og beredskapsdepartementet omtaler hva som er kritiske samfunnsfunksjoner i rundskriv G-09/2020. Denne listen kan fungere som utgangspunkt for unntak fra reisekarantene etter Covid-19-forskriften. Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle.

Dersom en virksomhet er i tvil om en ansatt omfattes av unntaket, bør virksomheten be om en vurdering fra sitt aktuelle sektordepartement.

Du kan lese mer om unntaket i Rundskriv I-3/2020 - Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge. 

Jeg bor i Norge, men jobben min gjør at jeg ofte må reise til Sverige eller Finland. Må jeg i reisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Dersom du krysser grensen mellom Sverige/Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når du er i arbeid, er du unntatt fra reisekaranteneplikt. Unntaket gjelder kun i den tiden du er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden du er i arbeid. Dette innebærer at du som er bosatt i Norge og som jobber i Sverige/Finland, er unntatt fra karanteneplikten på reisen mellom grensen og ditt hjem i Norge, og når du eventuelt er på jobb i Norge. Du skal likevel unngå nærkontakt med andre personer så langt som mulig.

Når du oppholder seg i Sverige/Finland, gjelder svenske/finske regler.

Dersom du har fritid i Norge, må du oppholde deg i reisekarantene på denne fritiden. Du må være i reisekarantene på fritiden i ti dager etter at du sist krysset grensen fra Sverige/Finland inn til Norge.

Dette er en krevende tid for mange, og vi har forståelse for at tiltakene kan gjøre hverdagen mye vanskeligere enn vanlig. Samtidig er karantenereglene et effektivt smitteverntiltak som helsemyndighetene mener er nødvendig i den situasjonen vi er i nå. I likhet med de andre smitteverntiltakene, er også karantenereglene noe som stadig vurderes. 

Familiebesøk 

Jeg vil besøke familien min i utlandet. Må jeg da i reisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, de aller fleste må det. Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i reisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge. Dette gjelder samme hvilket land du har vært i.

Det finnes ett familierelatert unntak, og det gjelder gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Se nærmere om dette unntaket under.

Unntak fra reisekaranteneplikt for gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn.

Personer som må krysse landegrensen i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn, er unntatt fra plikten til å være i ti dagers reisekarantene etter ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om samværet skal skje i Norge eller i utlandet. Unntaket omfatter med andre ord både foreldre som bor i utlandet og som skal gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med barn som bor i Norge, og foreldre som bor i Norge og skal gjennomføre slikt samvær med barn som bor i utlandet. Unntaket gjelder også dersom det er barnet som krysser landegrensen for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med foreldre.

Du trenger ikke å søke om at unntaket skal gjelde for deg, men det kan være lurt å ha med seg en skriftlig avtale e.l. når man krysser grensen. Det er ikke begrensninger på hvor lenge samværet kan vare for at unntaket skal gjelde.

I denne nyhetssaken kan du lese mer om unntaket.

Vi gjør oppmerksom på at andre land kan ha egne restriksjoner for innreise eller karantene. Dette kan få betydning for samværet, og foreldre bør derfor undersøke reglene i det aktuelle landet i forkant av samværet.

Jeg vil besøke familien min i Norge, men er ikke norsk statsborger. Kan jeg det?

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke ansvar for reglene om innreise, men Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget en side med spørsmål og svar om innreise. Der finner du svar på en del spørsmål.

Du kan nektes innreise til Norge hvis vilkårene for bortvisning er oppfylt etter bortvisningsforskriften. Forskriften finner du her, og her finner du et rundskriv til forskriften.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at personer som ankommer Norge, skal være i reisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge. Det finnes ett familierelatert unntak, og det gjelder gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Se nærmere om dette unntaket over.

Jeg bor i utlandet, men er norsk statsborger. Kan jeg besøke familien min i Norge?

Norske statsborgere kan reise til Norge, men alle personer som ankommer Norge, skal være i reisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge. Det finnes et unntak for gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Se nærmere om dette unntaket over. 

Hytte, campingvogn og båt 

Jeg vil reise på hytta/fritidseiendom i utlandet. Må jeg da i reisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, da må du i ti dagers reisekarantene når du kommer tilbake til Norge.

Det er imidlertid følgende unntak: Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland, er unntatt fra reisekaranteneplikt ved retur til Norge. Du trenger ikke å søke om at unntaket skal gjelde for deg.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder likevel ikke dersom du overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. Unntaket gjelder heller ikke dersom du har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende i Sverige eller Finland, eller har hatt nærkontakt med andre personer enn dine husstandsmedlemmer i disse landene. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Kan jeg bruke hytta mi i Sverige i sommer?

Ja, det kan du, men slik reglene er nå, skal du i ti dagers reisekarantene når du kommer tilbake til Norge. Det finnes ett hytterelatert unntak, og det kan du lese om over.

I likhet med de andre smitteverntiltakene, er også karantenereglene noe som vurderes løpende. Regjeringen kom 15. mai med nye råd om ferie- og fritidsreiser, og sa i den anledning også noe om når det kan være aktuelt å lette på reglene om innreisekarantene. Dette kan du lese mer om her.

Jeg vil hente campingvogn eller båt i utlandet. Må jeg da i reisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja. Du skal oppholde deg i reisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge. Dette gjelder samme hvilket land du har vært i.

Andre temaer

Jeg er ikke norsk statsborger, men ønsker å reise til Norge. Vil jeg slippe inn i Norge?

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke ansvar for reglene om innreise, men Utlendingsdirektoratet (UDI) har en side med spørsmål og svar om innreise

Du kan nektes innreise til Norge hvis vilkårene for bortvisning er oppfylt etter bortvisningsforskriften. Forskriften finner du her, og her finner du et rundskriv til forskriften.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i reisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge, med mindre man er omfattet av et av unntakene.

Jeg er norsk statsborger, men bor eller oppholder meg i utlandet. Kan jeg reise til Norge og må jeg i reisekarantene hvis jeg reiser til Norge?

Norske statsborgere kan reise til Norge.

I utgangspunktet skal alle personer som ankommer Norge, være i reisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge.

Det finnes noen unntak – se punktene over.

Kan jeg søke om unntak fra reisekaranteneplikt?

Nei. Dersom du er omfattet av et av unntakene fra reisekaranteneplikt som er omtalt på denne siden, gjelder unntaket for deg. Du skal med andre ord ikke søke om unntak. Det er ingen ordning for søknad eller forhåndsgodkjenning av din reise.

Helse- og omsorgsdepartementet, eller andre myndigheter, kan heller ikke innvilge søknader om andre unntak fra reisekaranteneplikt.

Når blir det slutt på reisekarantene?

I likhet med de andre smitteverntiltakene, er også karantenereglene noe som vurderes løpende. Det er imidlertid vanskelig å anslå hvor lenge det vil være behov for regler om reisekarantene.

Regjeringen kom 15. mai med nye råd om ferie- og fritidsreiser, og sa i den anledning noe om når det kan være aktuelt å lette på reglene om innreisekarantene. Dette kan du lese mer om her.

Til toppen