Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om karantene

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om karantene.

Det er viktig å merke seg at:

  • selv om du ikke trenger være i innreisekarantene, skal du likevel være i karantene dersom du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte og dersom du bor sammen med vedkommende eller har hatt annen nær fysisk kontakt. Se mer om forskjellen på innreisekarantene og smittekarantene under spørsmålet om hva karantene innebærer.
  • dersom du, ved godkjent norsk laboratoriemetode, kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene og smittekarantene for deg.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) kapittel 2 har regler om innreisekarantene og smittekarantene.

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen har regler om hvem som kan nektes innreise i Norge.

Les mer om Uds reiseråd

Les mer om karantene og isolering på FHI sine sider

Hva innebærer karantene?

Hva innebærer karantene? Finnes det forskjellige typer karantene?

Det finnes to forskjellige typer karantene: «innreisekarantene» og «smittekarantene».

Innreisekarantene er aktuelt når du krysser grensen til Norge etter å ha vært i utlandet. Det gjelder likevel flere unntak fra innreisekarantene. Det vises til omtale av disse nedenfor.

Smittekarantene er aktuelt når du har vært i nærkontakt med en smittet person.

En person i innreisekarantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted i ti døgn etter ankomst til Norge. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Personer som er i innreisekarantene, kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

For smittekarantene gjelder følgende: Person som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, skal oppholde seg i karantene i ti døgn etter kontakten dersom personen:

  • bor i samme husstand som den bekreftet smittede eller som har tilsvarende tett kontakt med den bekreftet smittede eller
  • har pleiet den bekreftet smittede eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

En person i smittekarantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.

Personer i smittekarantene kan ikke:

  • gå på jobb eller skole
  • foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
  • ta offentlig transport
  • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer

Jeg har hatt covid-19. Gjelder da karantenereglene for meg?

Dersom du, ved godkjent laboratoriemetode fra norsk laboratorium, kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene og smittekarantene for deg.

Unntak fra innreisekarantene for enkelte land og områder i Norden

Er det unntak for innreisekarantene for hele Norden?

Ja, unntaket gjelder for alle land i Norden utenom Sverige. Tilsvarende gjelder for personer bosatt i Norge som besøker disse områdene, og returnerer til Norge. Ankomst til Norge fra Sverige vil være omfattet av innreiserestriksjoner og karanteneplikt.

Er det unntak fra bortvisning og rett til innreise for alle som bor i Norden?

Fra 15. juni åpnet vi for innreise for alle som kommer fra regioner i Norden med tilstrekkelig lav smitterisiko. Personer som kommer fra områder som ikke oppfyller helsemyndighetenes kriterier, og som heller ikke kommer inn under andre unntak i bortvisningsforskriften, vil bli bortvist.

Personer fra Norden som allerede i dag har rett til innreise og unntak fra karanteneplikten, kan fortsatt reise inn i Norge på samme vilkår. Dersom personen kommer fra et område med forhøyet smitte, må vedkommende i 10 dagers innreisekarantene.

Hva er bakgrunnen for det er ulike regler for Norden?

Kriteriene for å fjerne innreisekarantene i Norden omfatter antall smittede i forhold til folketallet, antall innleggelser på intensivavdelinger på sykehus på grunn av covid-19, hvor stor andel som tester positivt, testregimer og systemer for smittesporing og informasjon. Sverige oppfyller ikke disse kriteriene nå, men det gjør områdene i de andre nordiske landene.

Dette er kriteriene:

a) Insidensrate siste 14 dager (gjennomsnitt siste to uker) [<20/100 000] per uke

b) Innleggelser på intensiv siste 14 dager (gjennomsnitt over to uker) [< 0.5/100 000]

c) Andel positive prøver siste 14 dager < 5%

d) Alle med mistenkt covid19 uavhengig av alvorlighetsgrad oppfordres til å bli testet

e) Det er etablert et system for smittesporing rundt alle bekreftede tilfeller

f) At det er tilgjengelig informasjonsmateriale for dem som reiser

Helsedirektoratet skal utarbeide og oppdatere liste over hvilke områder som har forhøyet smitterisiko. Denne listen oppdateres minst hver 14. dag.

Kan jeg kjøre bil gjennom Sverige uten å havne i innreisekarantene når jeg kommer hjem?

Ja, vi åpner for å kunne kjøre i privatbil gjennom Sverige på vei til eller fra Norge eller andre områder i Norden som er unntatt karanteneplikt, uten at det medfører innreisekarantene. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at det utgjør liten smitterisiko. Det er under forutsetning av at det ikke overnattes i dette området, at man holder avstand dersom man må stanse, har god smittehygiene under reisen og at man tar korteste reisevei.

Er jeg unntatt innreisekarantene dersom jeg drar til Tyskland, og hjem igjen gjennom Danmark?

Nei, unntaket fra innreisekarantene gjelder kun til reiser til Danmark, Finland, Island, Færøyene eller Grønland. Dersom du på samme reise er innom andre land, må du i 10 dagers innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Kan jeg mellomlande med fly i Sverige på vei til Norge, og være unntatt karanteneplikt?

Nei, unntaket gjelder kun gjennomkjøring med eget kjøretøy på vei til Norge. Unntaket gjelder ikke ved flyreiser med mellomlanding i Sverige.

Hvor skal folk finne informasjon om hvilke områder i Norden det er greit og ikke greit å reise til?

Helsedirektoratet skal i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeide og oppdatere liste over hvilke områder som har forhøyet smitterisiko. Denne listen oppdateres minst hver 14. dag, og skal være lett tilgjengelig på helsemyndighetenes nettsider.

Hva skjer hvis smittesituasjonen endrer seg mens en er i landet/området, slik at det innføres krav om karantene ved innreise fra området samt at FHI/UD ikke lenger anbefaler reiser til det området? Må en reise hjem?

Ja, da vil rådet være å reise hjem, og da vil personen måtte i 10 dagers innreisekarantene etter ankomst til Norge.

Hvorfor får ikke personer som har hytter/familie i Sverige lov å reise dit? Utgjør det en stor smittefare å reise rett til hytta si over grensa i Sverige?

Norske borgere har anledning til å reise til Sverige, men for områder som er definert å ha forhøyet smitterisiko (per i dag hele Sverige), vil det være krav om 10 dagers innreisekarantene ved ankomst til Norge igjen.

Helsedirektoratet anbefaler ikke å åpne for reiser til områder med forhøyet smitterisiko, heller ikke for nordmenn som har hytte/familie i Sverige. Vi vet at dette er en stor skuffelse for mange, men smitteimport gir stor risiko for at utbruddet skal blusse opp igjen. Vi har alle sammen gjort en formidabel innsats for å slå ned pandemien, og store deler av Norge har per i dag ikke smitte. Da er det avgjørende at vi åpner gradvis og kontrollert opp slik at vi over tid kan komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon.

Får jeg innreisekarantene dersom jeg drar med båt fra Norge til utlandet, men ikke forlater båten?

Personer som stiger på og av norske fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser. Dette unntaket gjelder uavhengig av størrelse på fartøyet.

Er kommunene forberedt på å håndtere mange turister som kanskje har med seg smitte? Kan ikke det føre til en belastning på helsetjenesten i små kommuner om de får mange som er smittet?

Nå tar vi bort kravet om innreisekarantene fra land/områder i Norden som har en smittesituasjon tilsvarende situasjonen i Norge. Disse endringene vil likevel kunne medføre økt pågang av personer som oppsøker helsetjenesten i Norge med behov for å bli testet for covid-19. Vi har god testkapasitet, men i mindre kommuner kan det bli utfordrende dersom antallet skulle bli veldig stort. Samtidig har små kommuner med kjente turistdestinasjoner erfaring med å tilby nødvendig helsehjelp også til turister.

Det er imidlertid viktig at kommunene forbereder seg på økt turisme, slik at de kan foreta testing, smitteoppsporing og gi bistand til reisende dersom karantene og isolasjon skulle bli nødvendig. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag sammen med Fylkesmennene å utarbeide og iverksette en plan for å forberede kommunene.

Er det kapasitet til å teste alle turister som har behov for det?

Se svar over.

Kan jeg bruke offentlig transport for å reise i Norge i sommer?

Anbefalingen er å begrense bruken til nødvendige reiser. Det er laget egne veiledere fra Helsedirektoratet for kollektivtransport og luftfart som man må forholde seg til.

Jeg har en bedrift som ønsker å holde åpent for norske turister i sommer. Hva skal jeg gjøre for at det blir trygt for alle?

Dere må utarbeide en plan for hvordan dette kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har allerede laget en rekke bransjestandarder og veiledere som skal benyttes, for eksempel for luftfarten og serveringssteder. NHO og Virke har også laget egne veiledere. De aller viktigste tiltakene nå er at syke personer holder seg hjemme, tilrettelegge for god håndhygiene og forsterket renhold, holde avstand og begrense kontakten med hverandre.

Kan jeg dra på camping, utleiehytter eller feriesenter i sommer?

Ja, disse kan holde åpent så lenge de har nødvendige smitteverntiltak og overholder gjeldende regler.

Jeg tror jeg begynner å bli litt forkjølet, kan jeg reise på sommerferie i Norge da?

Syke personer skal holde seg hjemme og bli testet dersom kriteriene for dette er oppfylt, se mer informasjon på FHIs nettsider om testkriteriene.

Kan jeg dra på hotell i Norge i sommer?

Ja, hoteller kan holde åpent så lenge de har nødvendige smitteverntiltak og overholder gjeldende regler. Restauranter og spiserom følger kravene for serveringssteder. Treningsrom/basseng er åpnet fra 15. juni. En-til-en-behandling i spaavdelinger kan følge kravene til en-til-en-virksomheter som frisører og hudpleie.

Ved arrangementer på hotellene kan det være maks 200 personer, og de må holde minst en meters avstand. Det er viktig å legge til rette slik at man unngår trengsel ved resepsjonen, toaletter osv., og at det er godt renhold. Det er også viktig at arrangøren har oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå med smitteoppsporing, hvis dette blir nødvendig. Hvis det lages oversikt over deltagerne, skal denne slettes etter 10 dager.

Unntak fra innreisekarantene på grunn av arbeid

Hvilke regler gjelder for arbeidsreisende fra Norden?

Det er unntak fra innreisekarantene for personer som er bosatt i områder i Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland eller Åland som ankommer Norge. Tilsvarende gjelder for personer bosatt i Norge som besøker disse områdene, og returnerer til Norge. Dette unntaket gjelder både for turister og arbeidsreisende. Det gjelder særlige regler for arbeidsreisende fra områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt. Se nedenfor.

Hvorfor åpner dere ikke for arbeidsreiser til og fra land utenfor Norden, med tilsvarende lav smitte?

Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon. Utenriksdepartementet vil ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene. Dette vil gjelde både for turister og arbeidsreisende.

Hva med reisende fra land der det fortsatt er mye smitte?

Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil det gjelde regler om innreisekarantene også etter 15. juli. For denne gruppen stilles det krav til bestilling av, eller skriftlig avtale om, et sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge de 10 første dagene i landet, eller den perioden personen skal være i landet om det er kortere enn 10 dager.

Hvilke regler gjelder for arbeidsreiser fra Sverige?

Karanteneplikten gjelder ikke for personer som krysser grensen til Norge fra Sverige, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted og mens de er i arbeid. Personer skal så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre som ikke er i samme husstand. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. På fritiden vil de være omfattet av karanteneplikten.

Fra 1. juli 2020 er det imidlertid innført unntak for helsepersonell fra Sverige. Disse må følge samme opplegg for alternativ til karantene som arbeidstakere fra andre EØS/Schengen-land. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene. Krav om testing gjelder ikke for helsepersonell som er dagpendlere, men det stilles krav om at disse ikke samtidig har arbeid i svensk helsetjeneste.

Unntaket fra karanteneplikten gjelder bare for arbeidsreisende, ikke for turister.

Hva gjelder for arbeidsreisende utenfor Norden?

For arbeidsreisende som ankommer fra land utenfor Norden vil det i utgangspunktet være 10 dagers innreisekarantene. Det er likevel et unntak for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Disse er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Disse personene skal så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre som ikke er samme husstand. Med nærkontakt menes kontakt med andre

personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. På fritiden vil personene være omfattet av karanteneplikten. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Hvordan defineres arbeidsreise?

Arbeidsreise er en reise hvor formålet for reisen er jobbrelatert.

Må jeg søke om å være omfattet av unntaket for personer som er "strengt nødvendige"?

Nei. Men du må vurdere om du oppfyller vilkårene, i utgangspunktet i samråd med virksomhetsledelsen, og du må kunne vise at vilkårene for unntak er oppfylt. Det er ikke dokumentasjonskrav for dette. For å legge til rette for enklere grensepasseringer, kan arbeidsstedet ditt gi deg en skriftlig bekreftelse på at du er omfattet av unntaket. For eksempel kan arbeidsgiver gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har en samfunnskritisk funksjon eller at grensepassering er nødvendig for å ivareta befolkningens grunnleggende behov. Denne kan du vise når du krysser grensen.

Hvordan kan jeg og virksomheten min vite om jeg er omfattet av dette unntaket?

Hvilke funksjoner som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, beror på en vurdering av hvilke samfunnsmessige konsekvenser det vil ha om personen settes i karantene. Justis- og beredskapsdepartementet omtaler hva som er kritiske samfunnsfunksjoner i rundskriv G-09/2020. Denne listen kan fungere som utgangspunkt for unntak fra reisekarantene etter Covid-19-forskriften. Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle.

Dersom en virksomhet er i tvil om en ansatt omfattes av unntaket, bør virksomheten be om en vurdering fra sitt aktuelle sektordepartement. Du kan lese mer om unntaket i Rundskriv I-3/2020 - Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge.

Hva går unntaket om testing av arbeidsreisende fra andre land utenfor Norden ut på?

Fra 22. juni 2020 kan arbeids- eller oppdragsgiver legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til innreisekarantene. Dette gjelder for personer som er bosatt i og ankommer Norge fra et land i Schengenområdet eller EU/EØS med det formål å jobbe eller utføre oppdrag i Norge. Unntaket gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen og velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem. Dette innebærer at det ikke er kommunene som skal betale for testingen.

Forutsetningen for å benytte dette unntaket er det tas to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Det betyr at fra første test er tatt til andre test tas må man vente 48 timer. Test to kan tidligst tas på dag 5 etter ankomst til Norge. Fram til første negative test foreligger, har personen innreisekarantene. Fram til andre negative test foreligger, har personen innreisekarantene på fritiden.

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smitteoppsporing kan iverksettes.

Familiebesøk

Jeg vil besøke familien min i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du reiser til områder utenfor Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland eller Åland, må du i innreisekarantene ved hjemkomst til Norge. Da må du oppholde deg i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge.

Unntak fra innreisekarantene for gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn

Personer som må krysse landegrensen i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn, er unntatt fra plikten til å være i ti dagers innreisekarantene etter ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om samværet skal skje i Norge eller i utlandet. Unntaket omfatter med andre ord både foreldre som bor i utlandet og som skal gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med barn som bor i Norge, og foreldre som bor i Norge og skal gjennomføre slikt samvær med barn som bor i utlandet. Unntaket gjelder også dersom det er barnet som krysser landegrensen for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med foreldre.

Du trenger ikke å søke om at unntaket skal gjelde for deg, men det kan være lurt å ha med seg en skriftlig avtale e.l. når man krysser grensen. Det er ikke begrensninger på hvor lenge samværet kan vare for at unntaket skal gjelde. I denne nyhetssaken kan du lese mer om unntaket.

Vi gjør oppmerksom på at andre land kan ha egne restriksjoner for innreise eller karantene. Dette kan få betydning for samværet, og foreldre bør derfor undersøke reglene i det aktuelle landet i forkant av samværet.

Jeg vil besøke familien min i Norge, men er ikke norsk statsborger. Kan jeg det?

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke ansvar for reglene om innreise, men Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget en side med spørsmål og svar om innreise og det er flere svar på en del spørsmål på regjeringens infoside. Du kan nektes innreise til Norge hvis vilkårene for det er oppfylt etter forskrift om reiserestriksjoner.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at personer som ankommer Norge, skal være i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge med mindre man er omfattet av unntak i covid-19-forskriften. Det finnes ett familierelatert unntak, og det gjelder gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Se nærmere om dette unntaket ovenfor.

Jeg bor i utlandet, men er norsk statsborger. Kan jeg besøke familien min i Norge?

Norske statsborgere kan reise til Norge, men alle personer som ankommer Norge skal være i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge med mindre en omfattes av unntakene. Innreisekarantene gjelder for tiden ikke hvis du kommer fra områder i Danmark, Finland, Island, Færøyene eller Grønland.

Det finnes et unntak for gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Se nærmere om dette unntaket ovenfor.

Hytte, campingvogn og båt

Jeg vil reise på hytta/fritidseiendom i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du reiser til områder utenfor Danmark, Finland, Island, Færøyene eller Grønland må du i ti dagers innreisekarantene når du kommer tilbake til Norge.

Det er imidlertid følgende unntak for nordmenn som har hytter i Sverige: Personer som krysser grensen mellom områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige, er unntatt fra karanteneplikt ved retur til Norge. Du trenger ikke å søke om at unntaket skal gjelde for deg.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder likevel ikke dersom du overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige, før retur til Norge. Unntaket gjelder heller ikke dersom du har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende i Sverige, eller har hatt nærkontakt med andre personer enn dine husstandsmedlemmer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Andre temaer

Jeg er ikke norsk statsborger, men ønsker å reise til Norge. Vil jeg slippe inn i Norge?

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke ansvar for reglene om innreise, men Utlendingsdirektoratet (UDI) har en side med spørsmål og svar om innreise og det er også mer informasjon på regjeringens side om samme tema.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i reisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge, med mindre man er omfattet av et av unntakene.

Jeg er norsk statsborger, men bor eller oppholder meg i utlandet. Kan jeg reise til Norge og må jeg i reisekarantene hvis jeg reiser til Norge?

Norske statsborgere kan reise til Norge.

I utgangspunktet skal alle personer som ankommer Norge, være i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge med mindre de kommer fra områder i Danmark, Finland, Island, Færøyene eller Grønland.

Kan jeg søke om unntak fra plikten til å overholde innreisekarantene?

Nei. Dersom du er omfattet av et av unntakene fra innreisekarantene som er omtalt på denne siden, gjelder unntaket for deg. Du skal med andre ord ikke søke om unntak. Det er ingen ordning for søknad eller forhåndsgodkjenning av din reise. Helse- og omsorgsdepartementet, eller andre myndigheter, kan heller ikke innvilge søknader om andre unntak fra innreisekarantene.

Når blir det slutt på innreisekarantene?

I likhet med de andre smitteverntiltakene, er også karantenereglene noe som vurderes løpende. Det er imidlertid vanskelig å anslå hvor lenge det vil være behov for regler om innreisekarantene. Les mer om karantene og isolering på FHI sine sider.

Les mer om karantene og isolering på FHI sine sider

Les mer om reiseråd på helsenorge.no

Til toppen