Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Ofte stilte spørsmål om karantene

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om karantene.

Det er viktig å merke seg at: 

 • Du skal være i smittekarantene dersom du har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene på smitte.
 • Du skal være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som er rødt, det vil si har et høyt antall smittede. Hvilke land som er røde følger av vedlegget til covid-19-forskriften, se her. Det er en rekke unntak fra kravet om innreisekarantene, disse unntakene er omtalt nedenfor.
 • Dersom du kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene og smittekarantene for deg. Det kreves at du kan fremlegge en test for at du var syk, som ble tatt den gangen du var syk. Den positive testen må være minst 4 uker gammel. En test etter at du var syk som kan dokumentere at du har vært syk er ikke tilstrekkelig. For eksempel er såkalte antistofftester ikke tilstrekkelig. Det er ikke krav om at testen må være tatt i Norge.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) kapittel 2 har regler om innreisekarantene og smittekarantene, den er tilgjengelig her.

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen har regler om hvem som kan nektes innreise i Norge, den er tilgjengelig her.

 

Fra 14. september gjøres følgende endringer i karantenereglene:

 • Unntaket for samfunnskritiske funksjoner strammes inn ved at det kun er tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av den aktuelle virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime at disse personene kan få unntak fra karantene. Utgangspunktet er at også disse personene skal benytte seg av testregime.
 • Unntaket for arbeidsreisende med krav om testing, utvides til også å gjelde personer som kommer fra utenfor EØS eller Sveits.
 • Unntaket for arbeidsreisende fra Sverige endres slik at det kun gjelder pendlere og det innføres krav om testing hver syvende dag. Unntaket vil gjelde også for pendlere fra Finland. De som kommer i enkelttilfeller eller kun sporadisk må følge samme testregime for arbeidsreisende fra EØS.
 • Det er ikke lenger karanteneplikt for personer som har utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på båt, campingvogn og lignende i områder i Sverige eller Finland som er røde områder. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport, overnatte eller ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med mens en er i Sverige eller Finland. 
 • Det gis unntak fra innreisekarantene for flypersonell. Det skilles mellom de som forlater flyet og de som ikke gjør det. Førstnevnte gruppe får krav om jevnlig testing minst hver syvende dag.
 • Unntaket for film- og serieproduksjon er tatt ut av covid-19-forskriften, og reguleres nå av unntaket i § 6 c.
 • Personer som ankommer Norge og er i innreisekarantene kan reise med offentlig transport til karantenestedet, men blir pålagt å bruke munnbind. Tilsvarende gjelder ved utreise dersom en person er i innreisekarantene og skal forlate landet. De som er over 12 år, skal bruke munnbind
 • Det innføres en ny bestemmelse som sier at de som er i smittekarantene unntaksvis kan bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år, skal bruke munnbind. Dette forslaget er en anbefaling fra Hdir og FHI.

Hva innebærer karantene? Finnes det forskjellige typer karantene?

Det finnes to forskjellige typer karantene: «innreisekarantene» og «smittekarantene».

Innreisekarantene er aktuelt når du krysser grensen til Norge etter å ha vært i utlandet. Det gjelder likevel flere unntak fra innreisekarantene. Det vises til omtale av disse nedenfor.

Smittekarantene er aktuelt når du har vært i nærkontakt med en smittet person, eller som senere får påvist smitte.

Med nærkontakt menes kontakt med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Personer som er i smitte- eller innreisekarantene, skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan kun oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. I karantenetiden kan personen ikke være på arbeidsplass der også andre personer oppholder seg, på skole eller i barnehagen.

Det er som hovedregel ikke tillatt å bruke offentlig transport når en er i karantene. De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden kan også benytte offentlig transport under utreisen. De som er i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som har karantene og er over 12 år, skal ha på munnbind ved bruk av offentlig transport etter disse unntakene.

De som er i innreisekarantene og ikke er bosatt i Norge, skal kunne dokumentere at de har ett egnet oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise. 

De som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for test. Ved negativ test skal de fortsatt være i karantene i den resterende tiden.

Jeg har hatt covid-19. Gjelder da karantenereglene for meg?

Dersom du kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene og smittekarantene for deg. Testen må være tatt da du var syk og ha påvist coronavirus gjennom viral RNA molecular testing (PCR). Såkalt antistofftest er ikke tilstrekkelig. Det er ikke et krav om at testen må ha vært gjennomført i Norge. Testen må være minst 4 uker gammel.

Hvorfor blir de landene som tidligere var markert grønne nå markert gule?

På grunn av økt smitteimport til Norge og økende smitte i mange land anbefaler vi nå å unngå unødvendige reiser til alle land. For å unngå misforståelser og tydeliggjøre denne anbefalingen blir land eller nordiske regioner som tidligere var markerts grønne nå markert gule.

Vil gule land bli underlagt karanteneplikt?

Nei, personer som ankommer Norge fra gule land eller områder er ikke pålagt å oppholde seg i innreisekarantene.

Hvorfor innføres det ikke karantene for reisende fra gule land?

For at karanteneplikten skal kunne oppheves for land eller nordiske regioner er det objektive, faglige kriterier som må være oppfylt. Hva disse kriteriene går ut på kan du lese mer om nedenfor. Smittesituasjonen i de gule landene oppfyller fortsatt disse objektive kriteriene.

Er det unntak for innreisekarantene for hele EØS- Schengenområdet?

Du har ikke innreisekarantene hvis du i løpet av de siste 10 døgnene før du kommer til Norge kun har oppholdt deg i Schengen-EØS uten karanteneplikt (gult område).

De som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt (et rødt land eller en rød region i et Nordisk land), skal i karantene i 10 døgn. Dette gjelder også ved mellomlanding i røde områder. Ankommer du fra et rødt område, via et gult område, forkortes karantenetiden med den tiden som du har oppholdt deg i det karantenefrie området. Når landet eller regionen ikke lenger omfattes av karanteneplikt (et rødt område blir gult), oppheves karanteneplikten.

Disse reglene gjelder også for personer bosatt i Norge som besøker områdene i EØS-Schengen og returnerer til Norge.

Hvilke områder det gjelder finner du her.

Hva må dokumenteres ved innreise?

De som er i innreisekarantene og ikke er bosatt i Norge skal kunne dokumentere at de har ett egnet oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise. Det kan for eksempel være en bestilling av eller skriftlig avtale om et slikt opphold.

Dokumentasjonskravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge.

Hva er bakgrunnen for at det er ulike regler for land i EØS- og Schengenområdet ?

Kriteriene for å fjerne innreisekarantene i EØS-Schengen-området omfatter antall smittede i forhold til folketallet, hvor stor andel som tester positivt, testregimer og systemer for smittesporing og informasjon. I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon. Kriteriene er like for hele EØS/Schengen-området, men vurderingene gjøres på regionalt nivå for Danmark, Finland og Sverige fordi vi har tilgang til regionale data for disse landene. 

Her finner du en oppdatert liste over land og områder hvor det kreves innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Hvor ofte oppdateres listene og kartet?

Vi følger løpende med på utviklingen i ulike land. Utgangspunkter er at vi oppdaterer hver 7. dag dersom et land eller en region endrer status fra gult til rødt, men vi kan oppdatere oftere ved behov. Oppdatering av land og regioner som endrer status fra rødt til gult skjer normalt hver 14. dag.

Kan jeg kjøre bil gjennom områder med karanteneplikt (såkalte røde land og områder) uten å havne i innreisekarantene når jeg kommer hjem?

Ja, du kan reise gjennom røde land/områder på vei til eller fra Norge eller andre områder i EØS-Schengen som er unntatt karanteneplikt, uten at det medfører innreisekarantene. Det er under forutsetning av at man ikke bruker offentlig transport, ikke overnatter i området og at man ikke har nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at det utgjør liten smitterisiko.

Er jeg unntatt innreisekarantene dersom jeg drar til Sverige, og hjem igjen gjennom Danmark?

Det avhenger av hvor i Sverige du har oppholdt deg. Dersom du har oppholdt deg i et område i Sverige med forhøyet smitte i løpet av de ti siste dagene, et såkalt rødt område, må du i innreisekarantene ved ankomst til Norge. Det gjelder ikke hvis du har oppholdt deg i et område i Sverige som ikke har forhøyet smitte. Dersom du kom fra et rødt område i Sverige, og oppholder deg flere dager i et gult område i Danmark på vei hjem, vil du få fratrekk fra karantenedager, tilsvarene den tiden du oppholdt deg i Danmark.

Kan jeg mellomlande med fly i røde land på vei til Norge, og være unntatt karanteneplikt?

Nei, dersom du mellomlander i et rødt land må du i 10 dagers innreisekarantene når du ankommer Norge.  

Blir jeg fritatt fra karantene dersom jeg etter å ha oppholdt meg i et rødt land mellomlander i et gult land på vei til Norge?

Nei, for mellomlandinger i gult land på reise til Norge gjelder karantenekravet som om flyet kom rett fra et rødt område. Dersom du flyr fra et rødt land og mellomlander i et gult land må du altså i 10 dagers innreisekarantene når du ankommer Norge.

Hvor skal folk finne informasjon om hvilke områder i EØS-Schengen det er greit og ikke greit å reise til?

Helsedirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet til en hver tid oppdatert liste og kart over hvilke områder som har forhøyet smitterisiko på Folkehelseinstituttets nettsider. Du kan også lese vedlegg til covid-19-forskriften.

Hva skjer hvis smittesituasjonen endrer seg mens en er i landet/regionen, slik at det innføres krav om karantene ved innreise fra området samt at FHI/UD ikke lenger anbefaler reiser til det området? Må en reise hjem?

Da vil rådet være å reise hjem, og da vil personen måtte i 10 dagers innreisekarantene etter ankomst til Norge.

Jeg kom fra et "rødt" land rett før landet ble "gult". Må jeg fortsatt sitte i innreisekarantene nå som det fra dette tidspunktet ikke lenger er karanteneplikt?

Nei. Dersom du har vært i et rødt land eller rød region og sitter i karantene på grunn av dette, og dette landet eller regionen blir gult, blir du fritatt fra karantene. 

For en person som har kommet fra et land som var "rødt", og nå sitter i karantene, bortfaller karantenen fra midnatt når landet går over til å bli "gult". Dette forutsetter selvsagt at du ikke har symptomer på at du er smittet.

Jeg har vært på reise i et rødt land, men oppholdt meg etter dette i 10 dager eller mer i et land som var gult før jeg ankom til Norge. Må jeg da i karantene?

Nei. Du har da samlet sett vært mer enn ti dager i et gult land før ankomst til Norge og er ikke omfattet av innreisekaranteneplikten.

Jeg reiste fra Norge til et gult land og var der i tre dager, før jeg returnerte til Norge. Må jeg da i karantene?

Nei, gule land er ikke omfattet av innreisekaranteneplikten.

Hvor lenge varer innreisekarantenen?

Karantenetiden er i utgangspunktet 10 døgn etter ankomst til Norge.

Det skal gjøres fratrekk i karantenetiden for den tiden man eventuelt har oppholdt seg i gule land i tidsrommet fra man forlater et rødt område til man ankommer Norge. Dette kan være praktisk ved bilferie. Hvilke land som regnes som gule og røde avhenger av situasjonen ved ankomst til Norge. 

Hvis du reiser fra et land når det er rødt, men som senere blir gult, har du ikke lenger karanteneplikt fra det tidspunktet landet blir gult.

Hvis du for eksempel reiser fra et område til Norge mens området er rødt og på reisen til Norge reiser kun gjennom områder som er gule, vil du når du kommer til Norge kunne trekke fra den tiden du oppholdt deg i de gule områdene.

Kan de som har karanteneplikt fordi de har oppholdt seg i et rødt land ta offentlig kommunikasjon hjem fra norsk flyplass?

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. De som er over 12 år, skal da bruke munnbind. Det beste er likevel om de kan reise hjem i egen bil eller bli hentet.

Personer som ankommer fra røde land og har symptomer på covid-19 bør umiddelbart ta kontakt med helsetjenesten for testing og eventuell isolering. Dersom personer får symptomer under transporten til Norge, bør de varsle personalet (for eksempel cabinpersonalet i fly eller konduktør på tog). Personer med symptomer bør ikke bruke offentlig transport for å reise hjem.

Burde ikke karanteneplikten ha tilbakevirkende kraft når et land går fra å være "gult" til å bli "rødt"?

Vi bør ikke ha mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig, men det er selvsagt en risiko for smitte. Det er derfor veldig viktig at personer som kommer hjem fra et land som kort tid etter får status "rød", er særlig oppmerksomme på symptomer på covid-19, tester seg ved behov og er nøye med å holde avstand på minst en meter og følge smittevernrådene. 

Hvorfor behandler dere Norden ulikt enn andre europeiske land når det gjelder regional tilnærming?

Folkehelseinstituttet har gode data på regionalt nivå i Norden, mens det i EØS/Schengen-land utenfor Norden er knyttet mer usikkerhet til regionale tall.

Vil dere vurdere å dele inn andre europeiske land i regioner?

Regjeringen vil vurdere om det på sikt også kan ligge til rette for regionvis vurdering av land utenom Norden. Regjeringen vil eventuelt komme tilbake til dette dersom helsemyndighetene mener det kan gjøres på en tilstrekkelig god måte.

Kan jeg bruke offentlig transport for å reise i Norge når jeg er i karantene?

Det er som hovedregel ikke tillatt å bruke offentlig transport når du er i karantene. Dette gjelder både innreisekarantene og smittekarantene. Det er likevel noen unntak.

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

De som er i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Kan jeg søke om unntak fra plikten til å overholde innreisekarantene?

Nei. Dersom du er omfattet av et av unntakene fra innreisekarantene som er omtalt på denne siden, gjelder det aktuelle unntaket for deg. Du skal med andre ord ikke søke om unntak. Det er heller ingen ordning for forhåndsgodkjenning av din reise. Helse- og omsorgsdepartementet, eller andre myndigheter, kan heller ikke innvilge søknader om andre unntak fra karantene.

Når blir det slutt på innreisekarantene?

I likhet med de andre smitteverntiltakene, er også karantenereglene noe som vurderes løpende. Det er imidlertid vanskelig å anslå hvor lenge det vil være behov for regler om innreisekarantene. Du kan lese mer om karantene og isolering på FHI sine sider.

Når har man rett på sykepenger?

Alle som er syke med covid-19, mistenker å være det, eller som er i karantene, har rett på sykepenger (se unntak i neste punkt).

Personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karantene ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. Denne regelen trådte i kraft 17. april.

Hvilke regler gjelder for arbeidsreisende fra EØS- og Schengenområdet?

Det er to ulike unntak som er aktuelle for arbeidsreisende som kommer fra land og områder som er omfattet av karanteneplikt.

De som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt etter som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt om innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag. Dette gjelder ikke for helsepersonell. For helsepersonell som dagpendler fra Sverige eller Finland gjelder likevel første punktum, dersom de ikke samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste.

Personer som er bosatt i områder omfattet av karanteneplikt i EØS-området, Sveits eller som er unntatt fra innreiserestriksjoner etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og tilhørende forskrifter og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. Det samme gjelder personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra disse landene. Når disse personene også har testet negativt på andre test som er tatt tidligst 48 timer etter den første og tidligst fem dager etter ankomst, opphører karantenen også på fritiden.

Unntakene gjelder også for personer bosatt i Norge.

Hvordan defineres arbeidsreise?

Arbeidsreise er en reise hvor formålet for reisen er jobbrelatert.

Hva går unntaket om testing av arbeidsreisende fra røde land ut på?

Arbeids- eller oppdragsgiver kan legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til innreisekarantene. Dette gjelder for personer som er bosatt i og ankommer Norge fra et rødt land i EØS/Sveits eller unntatt fra innreiserestriksjoner etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og tilhørende forskrifter med det formål å jobbe eller utføre oppdrag i Norge. Unntaket gjelder også for personer som er bosatt i Norge.

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen og velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem. Dette innebærer at det ikke er kommunene som skal betale for testingen.

Forutsetningen for å benytte dette unntaket er det tas to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Det betyr at fra første test er tatt til andre test tas må man vente 48 timer. Test to kan tidligst tas på dag 5 og senest dag 8 etter ankomst til Norge. Fram til første negative test foreligger, har personen innreisekarantene. Fram til andre negative test foreligger, har personen innreisekarantene på fritiden.

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smitteoppsporing kan iverksettes.

Hvilke regler gjelder for personer som kommer fra land/områder med forhøyet smitte for å utføre arbeid som har en samfunnskritisk funksjon?

Dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av en virksomhet eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime kan personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Disse er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Disse personene skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre som ikke er samme husstand. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. På fritiden vil personene være omfattet av karanteneplikten.

Unntaket kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvor det ikke er tid til å gjennomføre testregime etter vilkårene i § 6 c. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås. 

Må jeg søke om å være omfattet av unntaket for personer som er "strengt nødvendige"?

Nei. Men du må vurdere om du oppfyller vilkårene, i utgangspunktet i samråd med virksomhetsledelsen, og du må kunne vise at vilkårene for unntak er oppfylt. Det er ikke dokumentasjonskrav for dette. For å legge til rette for enklere grensepasseringer, kan arbeidsstedet ditt gi deg en skriftlig bekreftelse på at du er omfattet av unntaket. For eksempel kan arbeidsgiver gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har en samfunnskritisk funksjon eller at grensepassering er nødvendig for å ivareta befolkningens grunnleggende behov. Denne kan du vise når du krysser grensen.

Hvordan kan jeg og virksomheten min vite om jeg er omfattet av dette unntaket?

Hvilke funksjoner som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, beror på en vurdering av hvilke samfunnsmessige konsekvenser det vil ha om personen settes i karantene. Justis- og beredskapsdepartementet omtaler hva som er kritiske samfunnsfunksjoner i rundskriv G-12/2020. Denne listen kan fungere som utgangspunkt for unntak fra innreisekarantene etter covid-19-forskriften. Det må imidlertid gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle.

Dersom en virksomhet er i tvil om en ansatt omfattes av unntaket, bør virksomheten be om en vurdering fra sitt aktuelle sektordepartement. Du kan lese mer om unntaket i Rundskriv I-3/2020 - Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge.

Hvilke regler gjelder for arbeidsreiser fra røde områder i Sverige og Finland?

Karanteneplikten gjelder ikke i arbeidstiden for personer som jevnlig krysser grensen til Norge fra røde områder i Sverige og Finland, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted og mens de er i arbeid dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag.

Helsepersonell som kommer fra Sverige må følge samme testregime som arbeidstakere fra andre EØS/Sveits med forhøyet smitte. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem og senest 8 dager etter ankomst. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene. Krav om testing gjelder ikke for helsepersonell som er dagpendlere, men det stilles krav om at disse ikke samtidig har arbeid i svensk helsetjeneste.

Unntaket fra karanteneplikten gjelder bare for arbeidsreisende, ikke for turister.

Jeg vil besøke familien min i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du reiser til røde områder  må du i innreisekarantene ved hjemkomst til Norge. Da må du i utgangspunktet oppholde deg i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge.

Unntak fra innreisekarantene for gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn

Personer som må krysse landegrensen i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn, er unntatt fra plikten til å være i ti dagers innreisekarantene etter ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om samværet skal skje i Norge eller i utlandet. Unntaket omfatter med andre ord både foreldre som bor i utlandet og som skal gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med barn som bor i Norge, og foreldre som bor i Norge og skal gjennomføre slikt samvær med barn som bor i utlandet. Unntaket gjelder også dersom det er barnet som krysser landegrensen for å gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær med foreldre.

Unntaket gjelder når det er fastsatt samvær og delt bosted for barn under 18 år etter barneloven eller tilsvarende utenlandsk lovgivning. Det vil derfor ikke få anvendelse ved reise i andre situasjoner, for eksempel for å besøke ektefelle og barn som bor i et annet land.

Du trenger ikke å søke om at unntaket skal gjelde for deg, men det kan være lurt å ha med seg en skriftlig avtale e.l. når man krysser grensen. Det er ikke begrensninger på hvor lenge samværet kan vare for at unntaket skal gjelde.

Vi gjør oppmerksom på at andre land kan ha egne restriksjoner for innreise eller karantene. Dette kan få betydning for samværet, og foreldre bør derfor undersøke reglene i det aktuelle landet i forkant av samværet.

Jeg vil besøke familien min i Norge, men er ikke norsk statsborger. Kan jeg det?

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke ansvar for reglene om innreise, men Utlendingsdirektoratet (UDI) har laget en side med spørsmål og svar om innreise og det er flere svar på en del spørsmål på regjeringens infoside. Du kan nektes innreise til Norge hvis vilkårene for det er oppfylt etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og tilhørende forskrifter..

Personer som ankommer Norge, skal være i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge med mindre man er omfattet av unntak i covid-19-forskriften. Det finnes ett familierelatert unntak, og det gjelder gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Se nærmere om dette unntaket ovenfor.

Jeg bor i utlandet, men er norsk statsborger. Kan jeg besøke familien min i Norge?

Norske statsborgere kan reise til Norge, men alle personer som ankommer Norge skal være i innreisekarantene i ti dager etter ankomst til Norge med mindre en omfattes av unntakene som omtalt overfor.

Det finnes et unntak fra karantene for gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn. Se nærmere om dette unntaket ovenfor.

Jeg vil reise til hytte/fritidseiendom i utlandet. Må jeg da i innreisekarantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Ja, dersom du reiser til områder som ikke er unntatt fra innreisekarantene må du i ti dagers innreisekarantene når du kommer tilbake til Norge.

Hvorfor får ikke personer som har hytter/familie i Sverige eller Finland lov å reise dit? Utgjør det en stor smittefare å reise rett til en hytte over grensen i Sverige eller Finland?

Norske borgere har anledning til å reise til Sverige, men for områder som er definert å ha forhøyet smitterisiko vil det være krav om 10 dagers innreisekarantene ved ankomst til Norge igjen.

Helsedirektoratet anbefaler ikke å åpne for reiser til områder med forhøyet smitterisiko, heller ikke for nordmenn som har hytte/familie i Sverige eller Finland. Vi vet at dette er viktig for mange, men smitteimport utgir en for stor risiko for nye utbrudd.

Det er imidlertid følgende unntak for nordmenn som har hytter, campingvogn eller lignende i Sverige eller Finland: Personer som krysser grensen mellom områder i Sverige eller Finland som er omfattet av karanteneplikt og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom, båt, campingvogn eller lignende i Sverige eller Finland, er unntatt fra karanteneplikt ved retur til Norge. Du trenger ikke å søke om at unntaket skal gjelde for deg.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder likevel ikke dersom du overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland, før retur til Norge. Unntaket gjelder heller ikke dersom du har tatt offentlig transport hatt nærkontakt med andre personer enn dine husstandsmedlemmer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Får jeg innreisekarantene dersom jeg drar med båt fra Norge til land som ikke er unntatt karanteneplikt, men ikke forlater båten?

Personer som stiger på og av norske fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser. For at unntaket skal gjelde kan ikke passasjerer eller mannskap ha gått om bord eller gått i land i utenlandsk havn. Dette unntaket gjelder uavhengig av størrelse på fartøyet.