Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden har som mål at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Staten skal gå foran i dugnaden.

En viktig intensjon med inkluderingsdugnaden er å signalisere at mennesker med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en representerer verdifull kompetanse og arbeidskraft. Statlige virksomheter skal rekruttere de best kvalifiserte kandidatene, rekruttere bredere og ikke overse kompetanse når de har ledige stillinger og behov for å ansette nye medarbeidere. Mange opplever at den nedsatte funksjonsevnen eller hull i CV-en blir en så dominerende faktor i andre menneskers opplevelse av dem, at de reelle kvalifikasjonene deres ikke blir ordentlig oppfattet eller vurdert.

Statlige virksomheter forvalter fellesskapets verdier og skaper resultater for samfunnet og innbyggerne. Målet er å yte gode og brukerrettede tjenester til innbyggere og næringsliv. Virksomhetene skal løse sitt samfunnsoppdrag og nå sine mål med effektiv bruk av fellesskapets ressurser. De menneskelige ressursene i virksomhetene er helt sentrale i dette arbeidet. Statlige arbeidsgivere er derfor opptatt av å få rekruttert riktig kompetanse og sikre nødvendig kapasitet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er viktig å anerkjenne kvalifikasjoner og kompetanse, samtidig som det legges til rette for en inkluderende rekrutteringspraksis preget av mangfold. Inkluderingsdugnaden handler om å legge til rette for at flest mulig kan delta i arbeidslivet, fortrinnsvis i ordinære stillinger. 

Les mer om inkluderingsdugnaden på arbeidsgiverportalen

Arbeidsgiverportalen

Veiledning for arbeidsgivere, HR og ledere,
se Arbeidsgiverportalen (DFØ)