Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Det er viktig å forebygge at barn og unge i Norge utsettes for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial .

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap er forbudt ved norsk lov, og strider mot menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner. Mye tyder på at disse ekteskapene i hovedsak blir inngått i utlandet, men trusler og om tvangsekteskap er en realitet både jenter og gutter kan være utsatt for i Norge. Å hjelpe dem det gjelder å stå imot dette, krever en vedvarende innsats fra både myndighetene og det sivile samfunn. 

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer inngrep av andre årsaker enn medisinske på jenters eller kvinners kjønnsorganer. Praksisen forekommer i flere afrikanske land, på den arabiske halvøy og blant enkelte folkegrupper i Midtøsten og Asia. Forskning viser at den målrettede innsatsen mot kjønnslemlestelse gjennom mange år, har gitt gode resultater. Så godt som ingen jenter som er født i Norge, utsettes for dette. Blant jenter og kvinner som kommer til Norge fra land hvor kjønnslemlestelse praktiseres, er det imidlertid svært mange som har blitt utsatt for dette. Tilbud om gjenåpning og annen medisinsk og psykososial oppfølging av kjønnslemlestede jenter og kvinner, er derfor viktig, ikke minst i forbindelse med svangerskap og fødsler. 

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for alvorlige begrensninger av unges frihet er former for vold i nære relasjoner. Det er viktig å forebygge at barn og unge i Norge utsettes for slike overgrep.

Negativ sosial kontroll

Det er vanlig at foreldre setter grenser for sine barn som en del av barneoppdragelsen, men i noen tilfeller setter foreldre helt urimelige begrensninger. Det kan handle om frykt for at familien skal tape ære ved at barna ikke oppfører seg «ordentlig» eller blir «for norske», og at de blir utsatt for ryktespredning og utstøting fra eget miljø. Negativ sosial kontroll forstår vi her som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves systematisk for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.

Negativ sosial kontroll utøves også overfor barn og voksne over landegrensene. Familier i Norge kan være utsatt for press fra slektninger i opprinnelseslandet når det gjelder alt fra oppdragelse til beslutninger om ekteskap. Foreldrestøtte og veiledning i godt foreldreskap, og informasjon om lovverk og konsekvenser ved lovbrudd er viktige tiltak for å hjelpe foreldre i Norge til stå imot slikt press.

Du kan lese mer om disse temaene i Retten til å bestemme over eget liv – handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.

 

Mer informasjon om arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: