Forsiden

Lovgivning for eksportkontroll

Eksportkontrollen baserer seg på lov, forskrift og retningslinjer.

Lovgivning

Det er forbudt å eksportere visse strategiske varer, tjenester og teknologi uten tillatelse (lisens)  fra Utenriksdepartementet. Bedrifter og enkeltpersoner oppfordres til å sette seg inn i og å overholde eksportkontrollregelverket. Regelverket består av Eksportkontrolloven, Eksportkontrollforskriften og Retningslinjer for saksbehandlingen. Sistnevnte publiseres i årlig stortingsmelding.

Eksportkontrolloven

Lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Eksportkontrolloven er en rammelov som utdyper forbudet som er nevnt ovenfor og hjemler straff og strafferammer for overtredelse. I tillegg inneholder loven bestemmelser om taushetsplikt for det man måtte få kunnskap etter loven.

Eksportkontrollforskriften

FOR-2013-06-19-718 Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester gir nærmere anvisninger på hva lisensplikten omfatter mht. varelister, tjenester, handel og formidling.  Videre inneholder Eksportkontrollforskriften en bestemmelse om mer vidtgående lisensplikt under visse omstendigheter, fang-alt bestemmelsen. Denne bestemmelsen innebærer at det er lisensplikt uansett i fire tilfelle (forkortet og forenklet her): i forbindendelse med masseødeleggelsesvåpen, til militær bruk når  et land er underlagt sanksjoner, til militær bruk i områder hvor det er krig, krig truer eller det er borgerkrig samt dersom eksporten kan tjene til å utvikle militær evne i strid med vesentlige norske interesser. I tillegg inneholder forskriften særlige bestemmelser for eksport av forsvarsmateriell innen EØS området. De to norske varelistene er vedlegg til Eksportkontrollforskriften.

Retningslinjer for saksbehandlingen

Retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og tjenester for militære formål av 28. februar 1992 (sist revidert: 28. november 2014) danner grunnlag for Utenriksdepartementets behandling av søknader om lisens. Bedrifter og enkeltpersoner vil finne det nyttig å sette seg inn i retningslinjene før det utarbeides søknad. Retningslinjene gir en indikasjon på hvilke omstendigheter Utenriksdepartementet vil vurdere og hvilken dokumentasjon som kreves for forskjellige typer leveranser. Retningslinjene og departementets vurdering omfatter EUs kriterier for eksport av forsvarsmateriell.