Offisielt fra statsråd 25. juni 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. juni 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St. prp. nr. 77 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 38/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/6/EF om innsidehandel og marknadsmanipulasjon (marknadsmisbruk)

St. prp. nr. 78 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/42/EF om rapportering av hendingar innan sivil luftfart

St. prp. nr. 79 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 37/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygningar

St. prp. nr. 80 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 73/2004 av 8. juni 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/71/EF om det prospektet som skal offentleggjerast når verdipapir vert lagde ut til offentleg teikning eller vert tekne opp til omsetnad (prospektdirektivet)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2004 til lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.
Besl. O. nr. 110 (2003-2004) Lov nr. 42

Sanksjon av Lagtingets vedtak 25. mai 2004 til lov om endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag mv. (gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen) m.m.)
Loven kapittel I gjelder fra 1. januar 2005.
Loven kapittel II og III gjelder fra 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 76 (2003-2004) Lov nr. 43

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2004 til lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner.
Lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner trer i kraft 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 101 (2003-2004) Lov nr. 44
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Helsedepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).
Bestemmelsene i bioteknologiloven §§ 2-8, 2-9, 2-11 og 2-12 gjelder fra 1. september 2004. Bestemmelsene i bioteknologiloven §§ 2-7 og 2-10 gjelder fra 1. januar 2005.
Bioteknologiloven kapittel 4 gjelder fra 1. januar 2005.
Bestemmelsen § 7-7 nr. 1 om opphevelse av lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi gjelder fra 1. januar 2005.
Opphevelsen av § 2-7 i lov om medisinsk bruk av bioteknologi gjelder imidlertid fra 1. september 2004.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 25. mai 2004 til lov om endringer i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).
Loven trer i kraft 1. september 2004.
Besl. O. nr. 78 (2003-2004) Lov nr. 45

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2004 til lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.).
Besl. O. nr. 94 (2003-2004) Lov nr. 46

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2004 til lov om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
Besl. O. nr. 93 (2003-2004) Lov nr. 47

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2004 til lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (delegering av myndighet til interkommunale organer).
Besl. O. nr. 107 (2003-2004) Lov nr. 48

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endringer i tvistemålsloven (bevisopptak utenfor rettssak).
Loven trer i kraft 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 83 (2003-2004) Lov nr. 49

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endringer i straffeloven mv. (forbrytelser i gjeldsforhold).
Loven trer i kraft 1. oktober 2004.
Besl. O. nr. 87 (2003-2004) Lov nr. 50

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og finansavtalelova m.m.
Endringene i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer, lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav og lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler trer i kraft 1. juli 2004.
Endringene i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 88 (2003-2004) Lov nr. 51

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og sjøloven mv. (fast promillegrense og avholdspliktregler for større skip, et eget straffebud mot tortur, forklaringsplikt for ansatte i finansinstitusjoner mv.).
Besl. O. nr. 89 (2003-2004) Lov nr. 52

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2004 til lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet).
Besl. O. nr. 97 (2003-2004) Lov nr. 53

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2004 til lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O. nr. 105 (2003-2004) Lov nr. 54

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2004 til lov om endring i passloven (økt passgebyr).
Besl. O. nr. 112 (2003-2004) Lov nr. 55

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer.
Besl. O. nr. 80 (2003-2004) Lov nr. 56

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2004 til lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer.
Besl. O. nr. 103 (2003-2004) Lov nr. 57

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av midlertidig forskrift om avskåret klagerett ved billighetserstatning til tidligere beboere ved barnehjem i Bergen kommune.

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner § 5-3 nye annet og tredje ledd delegeres til Finansdepartementet.
Eksisterende delegasjon i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner videreføres.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter
Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. (kredittilsynsloven) § 2 første ledd, § 2 annet ledd, § 7 tredje ledd,
Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 3 fjerde ledd, § 3 femte ledd,
Lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 8 første ledd, § 8 annet ledd, § 8 tredje ledd,
Lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 1-3 annet ledd, § 4-1 annet ledd,
Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet § 2a-11 første ledd, § 3-10 femte ledd, og
Lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer mv. § 5-4 til Finansdepartementet.

Justis- og politidepartementet

Myndigheten etter lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart § 10-38 a tredje ledd og § 11-2 legges til Samferdselsdepartementet.

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Folketrygdfondets styre for tidsrommet 1. juli 2004 til 30. juni 2008:

1. juli 2004 – 30. juni 2008:
Selvstendig næringsdrivende Anne Breiby, Ålesund (gjenoppnevnt)
Varamedlem: pensjonert informasjonsdirektør Ernst Wroldsen, Tønsberg (gjenoppnevnt)

Ordfører Per Arne Olsen, Tønsberg (gjenoppnevnt)
Varamedlem: ordfører Terje Søviknes, Os (gjenoppnevnt)

Sekretariatsleder Roger H. Schjerva, Oslo (ny som medlem)
Varamedlem: forbundssekretær Sonja Tinnesand, Stavanger (ny)

Direktør Ingvild Myhre, Oslo (ny)
Varamedlem: professor Øyvind Bøhren, Bærum (ny)

15. mai 2002 – 15. mai 2006:
Direktør Rolf Sæther, Oslo
Varamedlem: professor Trine-Lise Wilhelmsen, Oslo

Førsteamanuensis Linda Orvedal, Aurland
Varamedlem: professor Petter Bjerksund, Bergen

Lagdommer Vibecke Groth, Oslo
Varamedlem: seniorforsker Karine Nyborg, Bærum

Fylkesordfører Oddvar Skaiaa, Grimstad
Varamedlem: seksjonsleder Liv Skåheim, Førde

Partner Harald Ellefsen, Trondheim
Varamedlem: byrådsleder Monica Mæland, Bergen
(Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Bjørn Berre utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av kontreadmiral Jørgen Berggrav som overadjutant fra Sjøforsvaret hos H.M. Kongen fra 1. september 2004.
Beordring av kommandør Thomas Thor Wedervang som overadjutant fra Sjøforsvaret hos H.M. Kongen med tiltredelse fra 1. september 2004 for en periode på tre år.

Frabeordring av oberstløytnant Anne Rydning som adjutant fra Hæren hos H.M. Kongen fra 1. september 2004.
Beordring av major Liv Hilde Lundstein som adjutant fra Hæren hos H.M. Kongen med tiltredelse fra 1. september 2004 for en periode på tre år.

Frabeordring av kapteinløytnant Anders Flågen som adjutant fra Sjøforsvaret hos H.K.H. Kronprinsen fra 1. september 2004.
Beordring av kapteinløytnant, midlertidig orlogskaptein Patrick Synnestvedt som adjutant fra Sjøforsvaret hos H.K.H. Kronprinsen med tiltredelse fra 1. september 2004 for en periode på to år.

Beordring av kaptein, midlertidig major Gunn Elisabeth Håbjørg som adjutant fra Luftforsvaret hos H.K.H. Kronprinsen med tiltredelse fra 1. september 2004 for en periode på tre år.

Beordring av kaptein Øyvin Ravndal som adjutant fra Hæren hos H.K.H. Kronprinsen med tiltredelse fra 1. september 2004 for en periode på fire år.

Landbruksdepartementet

Jordskiftedommer Øystein Skappel utnevnes til jordskifterettsleder ved Nordfjord jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Jordskiftedommer Ann Mari Sandvin Hardeland utnevnes til jordskifterettsleder ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Flytoget AS fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet fra 1. juli 2004.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2005 av avtalen av 11. januar 1978 om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.
(Pressemelding)

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 om vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 15/2004 om forordningen om vedtektene for europeiske samvirkeforetak kan bli bindene for Norge.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Republikken Ghana om delvis ettergivelse av Ghanas gjeld til Norge.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene i oljesektoren i forbindelse med tariffrevisjonen 2004.

Til toppen