Offisielt frå statsrådet 29. oktober 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. oktober 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 5 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 71/2004 av 8. juni 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 2679/98 om det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom medlemsstatene og Rådets og medlemsstatenes resolusjon nr. 1212 av 7. desember 1998 om det frie varebytte

St.prp. nr. 6 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 110/2004 av 9. juli 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 9 (2004-2005)
Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2004)

Ot.prp. nr. 10 (2004-2005)
Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Norges Rederiforbund i forbindelse med tariffrevisjonen 2004

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 7 (2004-2005)
Om lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 8 (2004-2005)
Om lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 6 (2004-2005)
Om lov om handheving av det frie varebyttet innan EØS

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 4 (2004-2005)
Om lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 6 (2004-2005)
Om verksemda til NSB AS for perioden 2004-2006
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 2. juli 2004 nr. 67 om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsområde i asylsaker). Del I, endringene i utlendingsloven § 42 og Del II, endringene i rettshjelpsloven § 13 trer i kraft 1. januar 2005.

3. Styre, utval

Justis- og politidepartemenet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for sikring av landets kritiske infrastruktur:

Leder:
Direktør Sven Ullring, Oslo

Medlemmer:
Sikkerhetssjef Anne M. Reinsnes, Bærum
Avdelingsdirektør Bjørn Tørmo, Vestby
Administrerende direktør Grethe Høiland, Stavanger
Professor Kåre Petter Hagen, Bergen
Direktør Jon Lea, Åsgårdstrand
Assisterende direktør Toril Hofshagen, Hamar
Prosjektleder Einar Ellingsen, Bodø
Prorektor Gerd Bjørhovde, Tromsø
Direktør Willy Jensen, Asker

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

IT-sjef Liping Yu utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Avdelingsdirektør Lars Audun Granly utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne- og familie­departementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Sentralbanksjef Svein Gjedrem åremålsbeskikkes som sentralbanksjef og leder i Norges Banks hovedstyre fra 1. januar 2005 for et tidsrom på inntil 6 år.
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Rådgiver Hege N. Wetland utnevnes til underdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea utnevnes til førstestatsadvokat og assisterende sjef for Økokrim fra 1. oktober 2004.

Sorenskriver Bjørn Solbakken utnevnes til sorenskriver i Haugaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Helge Bjørnestad konstitueres som sorenskriver ved Stavanger tingrett i inntil to år fra 1. november 2004, dog ikke ut over hans tiltredelse som domstolleder for den nye Stavanger tingrett, etter sammenslåingen av nåværende Stavanger tingrett, Ryfylke tingrett og Stavanger byfogdembete, som er planlagt til 1. januar 2006.

Kommunal- og regionaldepartementet

Seniorrådgiver Sven Olav Gunnerud utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regional­departementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Konstituert underdirektør Anders Rosenhayn Hovdum utnevnes til underdirektør i Samferdsels­departementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 29. oktober 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av et handlingsprogram for å forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og kvinner (Daphne II).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av Europaparlaments- og rådsforordning nr. 785/2004/EF av 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører i EØS-avtalen.

Justis- og politidepartementet

Kunngjøring av Stortingets vedtak 30. september 2004 om endring av Grunnloven § 100 (ytringsfrihet).

Olje- og energidepartementet

Troms Kraft Produksjon AS gis tillatelse til overføring av deler av Nordkjoselvas restfelt til Svartevatn for utnyttelse av Skarsfjord Kraftverk i Tromsø kommune.

Utdannings- og forskingsdepartementet

Med hjemmel i § 1 nr. 2 i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler fastsettes det at Høgskolen i Stavanger med virkning fra 1. januar 2005 får status som universitet. Institusjonens navn blir Universitetet i Stavanger.

Med hjemmel i § 10a i lov av 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler får Det teologiske Menighetsfakultet med virkning fra 1. januar 2005 rett til å benytte betegnelsen vitenskapelig høyskole.

Med hjemmel i § 1 nr. 2 i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om lov om universiteter og høgskoler fastsettes det at Arkitekthøgskolen i Oslo endrer navn til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.