Flere saker om temaet

Viser 241-260 av 59071 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Eksport til Iran

  08.10.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge opphevet 16. januar 2016 en rekke sanksjoner mot Iran i forbindelse med implementeringen av avtalen om Irans atomprogram, den såkalte «Joint Comprehensive Plan of Action» (JCPOA).

 • Svar på spørsmål nr. 2387 frå stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

  08.10.2018 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Eg viser til brev av 1. oktober 2018 frå Stortingets president vedlagd følgjande spørsmål frå stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik til skriftleg svar: "Romerikes Blad melder 24. september at narkotikaen fløymer inn i Noreg gjennom postsendingar

 • Diplomatiske forbindelser

  08.10.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du nyttig informasjon om Norges diplomatiske forbindelser, blant annet en liste over alle utenlandske diplomater i Norge. I tillegg finner du regler for det norske flagg og riksvåpen her.

 • 450 flere dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å opprette 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Samtidig økes tilskuddssatsen som kommunene får til å etablere nye plasser.

 • Statlig finansiering av omsorgstjenesten – regjeringen vil forlenge og utvide forsøksordningen

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Seks kommuner er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Regjeringen vil forlenge forsøket og foreslår å bevilge 111,8 millioner til å videreføre dette. I tillegg vil seks nye kommuner inviteres til å delta i forsøket med

 • Flere psykologer og flere årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Opptrappingsplanen for rusfeltet er et historisk løft, og i 2019 foreslås 281 millioner kroner til å styrke kommunenes

 • Meld. St. 1 (2018–2019) National Budget 2019

  08.10.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Norway is a country of great opportunities. High labour utilisation and high productivity are the foundations for high economic growth throughout the country. The Government’s eco-nomic policy is based on the premise that wealth needs to be created

 • Kostnader knyttet til tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

  08.10.2018 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) ble behandlet av Stortinget 25. april 2017. Stortinget vedtok i tillegg en rekke anmodningsvedtak. Denne rapporten er en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 627 av 25. april.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringen rapporterer etter klimaloven

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  For første gang rapporterer regjeringen etter klimaloven. I årets rapportering blir det redegjort for historiske utslipp og oppdaterte utslippsframskrivinger. Utslippsgapet, forskjellen mellom framskrevne utslipp og utslippsbudsjettet vi får med

 • Fylkesoversikt

  08.10.2018 Artikkel Landbruks- og matdepartementet

  Hedmark I jordbruksoppgjøret 2018 er det avsatt 4 millioner kroner til områderetta tiltak i 2019 fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk. Det er avsatt 2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som omfatter fjellandbruket i Trøndelag,

 • Stikkord fra a - å

  08.10.2018 Artikkel Landbruks- og matdepartementet

  Forskning - jordbruksavtalen Forskningsmidler over jordbruksavtalen foreslås økt med 10 millioner kroner til 65 millioner kroner for 2019. Det skal årlig settes av 3 millioner kroner til et femårig forskningsprosjekt for å bedre kunnskaps-grunnlaget

 • Statsbudsjettet 2019: Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader over Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg foreslås det 45 millioner kroner til sikring i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.

 • Statsbudsjettet 2019: Forsterket satsing på fangst og lagring av CO₂

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge til sammen om lag 670 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO₂. Dette er en økning på over 160 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2018. Regjeringens forslag inkluderer blant annet

 • 338 millionar kroner meir i frie inntekter til Oppland neste år

  08.10.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 2,6 milliardar kroner i 2019. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

 • 205 millionar kroner meir i frie inntekter til Aust-Agder neste år

  08.10.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 2,6 milliardar kroner i 2019. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

 • Statsbudsjettet 2019: 17 millionar til mineralnæringa

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å gi nærmare 17 millionar kroner meir til mineralnæringa i 2019, og prioriterer kartlegging av mineralressursar, med vekt på Nord-Noreg.

 • Landmakta får over 340 millionar ekstra

  08.10.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Regjeringa vil at utviklinga av landmakta skal vere berekraftig på lang sikt. Slik blir utviklinga i heile Forsvaret best mogleg, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Statsbudsjett 2019: Vidareføring av forsking på kultur, media og frivillig sektor

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa satsar på forsking om kultursektoren, media og frivillig sektor med vidareføring av forskingsprogramma KULMEDIA og Sivilsamfunn og frivillig sektor 2018-2020.

 • Statsbudsjettet 2019: Stort løft for klima og miljø internasjonalt

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen gir et betydelig løft til klima, miljø og hav i utviklingspolitikken i 2019, og øker bistanden med 674 mill. kroner til disse områdene over bistandsbudsjettet.

 • Statsbudsjettet 2019: Mer til forskning og utvikling av miljøvennlig teknologi

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å øke satsingen på utvikling av miljøvennlig teknologi med 31 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett.

Til toppen