Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Betre utdanningskvalitet gjennom oppgradering av areal ved universitet og høgskolar

Regjeringa vil at areal ved høgskolar og universitet skal bli betre tilpassa endra behov i undervisning og forsking. Difor foreslår ho å auke løyvingane med 86 millionar til 161 millionar kroner i 2019.

– Universitet og høgskolar treng oppgradering og utvikling av areal slik at dei kan møte nye behov og sikre høg kvalitet i både utdanning og forsking. Areala må vere i god teknisk stand, kostnadseffektive og funksjonelle med tanke på meir studentretta aktivitet. Dei må også vere tilrettelagde for digitalisering, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Midlane skal gå til både institusjonar som forvaltar bygningsmassen sjølv og til universitet og høgskolar som leiger lokale av Statsbygg.

I den reviderte Langtidsplanen for forsking og høgare utdanning, som kjem samstundes som statsbudsjettet, legg regjeringa for første gong fram ein heilskapleg politikk for forvaltning, utvikling og prioritering av universitets- og høgskolebygg.

– Bygg er eit av fleire verkemiddel for å heve kvaliteten i utdanning og forsking, slår Nybø fast. Bygga i universitets- og høgskolesektoren kan først og fremst bidra til auka kvalitet ved at areala som finst i dag, blir tilpassa behova i framtida.

Planen gir retning for campusutviklinga ved universitet og høgskolar.

– Satsing på bygg er en viktig del av arbeidet med å auke kvaliteten på utdanninga, og regjeringa forventar at institusjonane utarbeider gode planar for å ha bygg som sikrar eit godt læringsmiljø og forsking av høg kvalitet.

I tillegg skal universiteta og høgskolane bidra til det grøne skiftet. Regjeringa ber difor lærestadene ta i bruk kostnadseffektive og berekraftige klima- og miljøløysingar ved utvikling og bruk av bygga.

Universitetsmusea har eit viktig ansvar for den nasjonale kulturarven vår. Universiteta skal framleis arbeide med å sikre og bevare dei unike historiske og kulturelle samlingane.

– Fleire universitetsmuseum ønskjer seg nye bygg. Det har eg stor forståing for, og vi vil vurdere dette i framtidige budsjett, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Til toppen