Pressemeldinger

En trygg og stabil norsk finanssektor

Regjeringen legger i dag frem årets finansmarkedsmelding for Stortinget. Meldingen legges frem hvert år og gir en oversikt over utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken.

– Årets finansmarkedsmelding legges frem i en utfordrende tid, der vi tydeligere enn på lenge ser verdien av en stødig finanssektor som er der for folk og bedrifter. Folks penger er trygge i norske banker, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansiell stabilitet

Utsiktene for finansiell stabilitet i Norge påvirkes av utviklingen i norsk og internasjonal økonomi og i internasjonale finansmarkeder. Det har vært sterk vekst i norsk økonomi etter pandemien, og aktiviteten er fortsatt høy. Samti­dig er konsumprisveksten høyere enn på mange tiår. Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser er fortsatt de mest fremtredende sårbarhetene i det norske finans­systemet. Forbrukslån utgjør en liten del av husholdningenes gjeld, og det er innført en rekke tiltak som bidrar til at markedet nå fungerer bedre enn før. Regjeringen følger fortsatt nøye med på markedsutviklingen.

– Sårbarhetene i det norske finanssystemet og den nylige bankuroen internasjonalt understreker viktigheten av godt kapitaliserte og likvide banker. Norske banker skal fortsatt være trygge og solide, sier finansministeren.

Velfungerende markeder

Velfungerende finansmarkeder er avgjørende for økonomiens vekst- og omstillingsevne og for folks hverdag. Det norske finansmarkedet fungerer godt, og kredittverdige kunder og lønnsomme prosjekter har god tilgang på kapital. Norske kunder er tjent med en mangfoldig tilbudsside bestående av aktører med ulike produkter, forretningsmodeller og strategier. I årets melding omtales blant annet konkurransen i finanssektoren, hvor en viktig forutsetning er at kundene enkelt kan bytte mellom ulike tjenestetilbydere. Det har blitt enklere å bytte bank, men det er rom for forbedringer.

Økt digitalisering har ført til billigere og bedre tjenester i finansmarkedet, men ikke alle kan like lett benytte seg av digitale løsninger. Det er viktig at næringen er bevisst sitt ansvar for finansiell inkludering. Regjeringen jobber også med flere tiltak som skal bidra til inkludering og teknologisk kompetanse i befolkningen, herunder trygge og enkle betalinger for alle.

Digital sårbarhet

Digitaliseringen i finansmarkedet innebærer også nye risikoer og sårbarheter som finansforetakene og myndighetene må være oppmerksomme på. Den norske finansielle infrastrukturen vurderes jevnt over som robust, og det var i 2022 ingen sikkerhetshendelser som påvirket den finansielle stabiliteten. Samtidig øker digitaliseringen også handlingsrommet til kriminelle aktører, og finanssektoren legger store ressurser i å beskytte seg og sine kunder.

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for digitalisering og utvikling, samtidig som en ivaretar forbrukerhensyn og hensyn til kriminalitetsforebygging. åpenhet og god konkurranse, sier finansministeren.

Grønn omstilling og bærekraftsrisiko

Både i Norge og internasjonalt vurderer myndigheter hvordan klimarisiko og annen bærekraftsrisiko kan påvirke finansmarkedene og finansiell stabilitet, og hvordan risikoen bør håndteres. Det er også økende oppmerksomhet om risikoen tap av natur og biologisk mangfold kan utgjøre for aktører i finansmarkedene.

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi gjennom å kanalisere kapital til bærekraftige prosjekter. Det nye klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet (taksonomien) er et sentralt tiltak på dette feltet. Regjeringen gir innspill til EUs arbeid med å videreutvikle taksonomien, med mål om at systemet kan være et nyttig verktøy for norske virksomheter.

Les mer: