Endrer stønadsnivået til glutenfritt kosthold

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Beregnede merutgifter ved glutenfri diett er betydelig lavere enn dagens stønadsnivå, og regjeringen foreslår derfor å redusere satsen for grunnstønad til glutenfri kost.

– De reelle ekstrakostnadene ved et glutenfritt kosthold er anslått å være betydelig lavere enn stønaden som gis, selv etter satsreduksjonen fra 1. mars i år. Regjeringen foreslår derfor å redusere satsen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 ble satsen for grunnstønad til fordyret kosthold ved glutenfri kost fra 1. mars 2019 redusert fra sats 4 (24 252 kroner per år) til sats 3 (16 464 kroner) for personer i alderen 5-30 år og sats 2 (12 564 kroner) for øvrige aldersgrupper. Satsene som gjelder fra 1. mars 2019 er høyere enn dokumenterte ekstrautgifter til glutenfri kost. Det er derfor grunnlag for å redusere satsene utover det som ble besluttet i statsbudsjettet for 2019.

En kartlegging av ekstrautgifter til glutenfri kost viser at det er grunnlag for å sette satsen til fordyret kosthold ved glutenfri kost til sats 1 (8 232 kroner per år). For å ta hensyn til ekstrakostnader forbundet med barn og unges deltakelse i sosiale sammenhenger foreslår regjeringen at satsen for barn og unge i alderen 5–30 år settes til sats 2 (12 564 kroner per år). For øvrige aldersgrupper foreslås stønaden redusert til sats 1 (8 232 kroner per år). Endringen iverksettes 1. april 2020.

Endringene i grunnstønad til glutenfritt kosthold innebærer innsparinger i bevilgningen til grunnstønad på 93 millioner kroner i 2020.