Endring av rundskriv om særlig rettshjelptiltak

Rundskriv om særlig rettshjelptiltak knyttet til NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning er endret.

Endringen består i at rettshjelptiltaket utvides ved at det gis fem ganger offentlig salærsats ved utarbeidelse av klage på erstatning overfor en uavhengig klagenemnd.