G-05/2019 - Rundskriv om særlig rettshjelptiltak i forbindelse med feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land

Rundskriv om særlig rettshjelptiltak i EØS/Nav-saken er endret 18.08.2021. Endringen består i at det særlige rettshjelptiltaket utvides til å omfatte saker tilbake til 1994 for ytelsene attføringspenger og rehabiliteringspenger, i tillegg til ytelsene som allerede er omfattet av ordningen.

G-05/2019 - Rundskriv om særlig rettshjelptiltak i forbindelse med feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land.pdf