Endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Nytt EU-direktiv skal gi enklere og raskere godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Regjeringen ber Stortinget slutte seg til forslaget om at et EU-direktiv som endrer yrkeskvalifikasjonsdirektivet blir en del av EØS-avtalen. Direktivet innebærer en forenkling og brukerorientering av ordninger for godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner.   

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet ble en del av EØS-avtalen allerede i 2008. Et av hovedgrepene i det nye endringsdirektivet er felles saksbehandlingsrutiner på tvers av land i EU og EØS. Dette gjelder for borgere fra disse landene som søker om godkjenning for å jobbe i Norge, og for norske borgere som vil jobbe i et EU-land. Direktivet påvirker ikke hvilke yrker vi regulerer i Norge. Det er opp til norske myndigheter å beslutte om vi skal sette kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift for å kunne utøve et yrke. 

Raskere og enklere godkjenning

Rammene og hovedprinsippene i det eksisterende direktivet videreføres, men det innføres enkelte ordninger som skal sikre en raskere og enklere godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra andre EU/EØS-stater. Dette gjelder blant annet innføringen av et "Europeisk profesjonskort" for enkelte yrker, som sykepleier, provisorfarmasøyt, fysioterapeut, eiendomsmegler og fjellfører, og tydelige krav til saksbehandlingsrutiner og frister. 

Varsling om begrensning av rett til å utøve yrke

For enkelte helse- og utdanningsyrker innføres krav om varsling til andre europeiske land der yrkesutøver har fått begrenset sin rett til å utøve yrket i hjemlandet. Dette sikrer at vi også blir varslet om saker der personer er fradømt retten til å jobbe som f.eks. sykepleier, lege eller lærer i sine hjemland. 

Lenke til Prop. 3 S (2017-2018) - Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning

Innholdet i direktivet er allerede gjennomført i norsk rett for de fleste yrker ved yrkeskvalifikasjonsloven. Loven trer i kraft 1. januar 2018. For helsepersonellyrker er direktivet gjennomført i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits, og for dyrehelsepersonellyrker gjennom forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen.

Til toppen