Prop. 3 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU endrer direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Direktivet viderefører rammene og hovedprinsippene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet som allerede er en del av EØS-avtalen. Enkelte bestemmelser endres for å klargjøre saksbehandlingsregler og forståelsen av bestemmelsene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget