EØS-saken: Norges svar til ESA

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge mottok 11. mars 2020 et såkalt «pre-artikkel 31» brev fra ESA i saken om praktisering av artikkel 21 i EUs trygdeforordning (eksport av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger). Brevet ble besvart 11. juni 2020.

Saken er en oppfølging av Norges svar av 11. desember på ESAs henvendelse av 4. november 2019. På bakgrunn av Norges svar vil ESA vurdere om det er grunn til formelt å åpne sak mot Norge.

ESA er enig med Norge i artikkel 21 i forordningen dekker både bosetting og opphold, at Navs praksis har vært i strid med EØS-retten i den utstrekning ytelser er avslått alene på grunn av opphold i en annen EØS-stat, og at feilaktige straffedommer må rettes opp.

Ikke enige om alt

– Vi er enige med ESA i noe, men ikke alt. For eksempel mener vi at det ikke er i strid med EØS-reglene å nekte et utenlandsopphold dersom oppholdet i utlandet ikke er forenlig med en avtalt aktivitetsplan, sier statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet.

Nav la som kjent om sin praksis høsten 2019. Ytelsene blir ikke stanset eller avslått som følge av opphold i annen EØS-stat, forutsatt at avtalte aktiviteter følges opp: «Viktig informasjon om reise til EU/EØS-land og Norden» (nav.no)

Gjennomføring

ESA mener også den norske gjennomføringen av trygdeforordningen ikke er tilstrekkelig klar, samt at lovgivningen ikke synliggjør konsekvensene av trygdeforordningen i norsk rett. Norge mener derimot at gjennomføringen ikke er i strid med kravene om rettslig klarhet. Det følger av folketrygdloven at denne må fravikes i den grad det er nødvendig for ikke å være i strid med forordningen.

Lovutvalg

Ved gjennomføring av forordninger kan det i noen tilfeller være vanskelig å sikre et klart og tilgjengelig nasjonalt regelverk.

– Når feil praksis har blitt gjennomført og ikke oppdaget av Nav, trygderetten, påtalemyndighetene, advokater og av dommerne i domstoler over så mange år, er det åpenbart at noe kan bli bedre. Regjeringen tar  derfor sikte på å sette ned et lovutvalg i nær fremtid, som skal gjøre en gjennomgang av trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering, sier Einan.

Utvalget skal blant annet vurdere om disse internasjonale avtalene i større grad enn i dag skal reflekteres i nasjonal lovgivning, og i tilfelle hvordan.

Videre er det igangsatt et arbeid for å se på hvordan departementene jobber med EØS-spørsmål, herunder gjennomføring av forordninger.

Granskingsutvalg

Regjeringen har også satt ned et utvalg for ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land. Les mer om utvalget her.