Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Tidslinje om feilpraktisering av EUs trygdeforordning.

Her er den aktuelle loven og forordningen: 

Om dokumentene i tidslinjen

For de fleste dokumentene i tidslinjen er det vist til dokument- og saksnummer i avsenderorganets journal. Fordi det er vist til en rekke forskjellige saksnumre hos flere organer, er det imidlertid også, for å forenkle arbeidet med henvisning til og behandling av dokumentene, vist til et referansenummer basert på dato (bygd opp etter modellen ÅÅÅÅMMDD). Referansenummeret er benyttet som filnavn på vedleggene. Der et dokument har ett eller flere vedlegg, er det for vedleggene tilføyd et tall bak referansenummeret. Der det er flere dokumenter med samme dato, er det tilføyd en bokstav bak referansenummeret.
Referansenummeret korresponderer altså ikke med noe saksnummer og er kun utarbeidet for besvarelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteens spørsmål. 

Følgende forkortelser er benyttet:
ASD – Arbeids- og sosialdepartementet
AID – Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006–2009 og 2021 – dags dato)
AD – det tidligere Arbeidsdepartementet (2010–2013)
HOD – Helse- og omsorgsdepartementet
FAD – Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010–2013)
JD – Justisdepartementet
ESA – EFTAs overvåkningsorgan
AVdir – Arbeids- og velferdsdirektoratet
NAV – Arbeids- og velferdsetaten
TR – Trygderetten
RI – Riksadvokaten

 • 2021

  • Svarbrev til ESA i EØS-saken (torsdag 9. september 2021)

   Arbeids- og sosialdepartementets svarbrev til ESA: Reply to the reasoned opinion concerning the exportability of sickness benefits in cash.

   Les mer:

  • Brev til Nav om å behandle saker før 1.6.2012 (fredag 2. juli 2021)

   Høyesterett konkluderte i dom av 2. juli 2021 med at folketrygdens oppholdskrav for arbeidsavklaringspenger har vært praktisert feil opp mot EØS-retten både før og etter 1. juni 2012.

   Les mer:

  • Avklaring fra Høyesterett i saken om feilpraktisering av oppholdskrav (fredag 2. juli 2021)

   Den ferske dommen fra Høyesterett betyr at Navs praktisering av oppholdskravene for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleie- og omsorgspenger har vært feil også før 1. juni 2012.

   Les mer:

  • Arbeidsministeren mottok Trygdekoordineringsutvalgets utredning (tirsdag 15. juni 2021)

   Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottok tirsdag utredningen fra Trygdekoordineringsutvalget som ble satt ned i kjølvannet av saken om Navs feilpraktisering av folketrygdens oppholdskrav for rett til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

   Les mer:

  • Skal følge opp ESAs brev (onsdag 9. juni 2021)

   Arbeids- og sosialdepartementet mottok onsdag en såkalt grunngitt uttalelse i saken om Navs feilpraktisering av adgangen til å motta arbeidsavklaringspenger (AAP), pleiepenger og sykepenger under opphold i andre EØS-stater.

   Les mer:

  • Svar til ESA på innledning av formell sak mot Norge (fredag 26. mars 2021)

   Arbeids- og sosialdepartementets svar på innledning av formell sak mot Norge fra EFTA Surveillance Authority: Letter of formal notice to Norway concerning the exportability of sickness benefits in cash.

   Les mer:

  • Svar til ESA i EØS-saken (fredag 8. januar 2021)

   Arbeids- og sosialdepartementets svar på brevet fra EFTA Surveillance Authority: Request for information concerning remedies for individuals affected by the wrongful application of EEA law in relation to the export of sickness benefits in cash.

   Les mer:

 • 2020

  • Statsråd Henrik Asheims åpningsinnlegg under kontrollhøringen (fredag 27. november 2020)

   Arbeids- og sosialministerens åpningsinnlegg fredag 27. november 2020 under kontrollhøringen om feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

   Les mer:

  • ESA åpner formell sak mot Norge (onsdag 25. november 2020)

   Tilsynsorganet ESA har innledet formell sak mot Norge etter Navs feilpraktisering av reglene for å motta arbeidsavklaringspenger, pleiepenger og sykepenger under opphold i andre EØS-stater.

   Les mer:

  • Norges innlegg til EFTA-domstolen: Holder fast ved at det går et skille i 2012 (torsdag 22. oktober 2020)

   EFTA-domstolen behandler en anmodning fra norsk Høyesterett om en rådgivende tolkningsuttalelse i en av straffesakene i EØS-saken. Norge har i sitt innlegg belyst nærmere de spørsmålene saken reiser og lagt frem statens syn på hvordan EØS-retten er å forstå.

   Les mer:

  • Statsråd Henrik Asheims redegjørelse for Stortinget om granskningsutvalgets rapport om feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området (tirsdag 13. oktober 2020)

   Arbeids- og sosialministerens redegjørelse for Stortinget tirsdag 13. oktober 2020 om Statsråd Henrik Asheims redegjørelse for Stortinget om granskningsutvalgets rapport om feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området. 

  • Arbeids- og sosialministeren: - Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt (tirsdag 4. august 2020)

   Granskingsutvalget som har gjennomgått EØS-saken overrakte tirsdag sin utredning til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

  • NOU 2020: 9 (tirsdag 4. august 2020)

   Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

   Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019.

  • Lovutvalg skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler (tirsdag 23. juni 2020)

   Utvalget skal kartlegge hovedtrekkene av de folkerettslige forpliktelsene på området, og bidra til en bedre forståelse av rekkevidden av de folkerettslige forpliktelsene Norge har påtatt seg når det gjelder trygdekoordinering.

  • EØS-saken: Norges svar til ESA (torsdag 11. juni 2020)

   Norge mottok 11. mars 2020 et såkalt «pre-artikkel 31» brev fra ESA i saken om praktisering av artikkel 21 i EUs trygdeforordning (eksport av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger). Brevet ble besvart 11. juni 2020.

  • Svar til ESA: Own initiative case against Norway concerning the exportability of Norwegian cash benefits (torsdag 11. juni 2020)

   Arbeids- og sosialdepartementets svar på brevet fra EFTA Surveillance Authority datert 11. mars 2020: Own initiative case against Norway concerning the exportability of Norwegian cash benefits.

  • Klagenemnd for EØS-saker (torsdag 30. april 2020)

   Regjeringen oppnevner en uavhengig nemnd som skal behandle klagesaker i forbindelse med feilbehandling av EØS-saker i Nav.

  • Brev fra ESA til ASD: Own initiative case against Norway concerning the exportability of Norwegian cash benefits (onsdag 11. mars 2020)

   Brev fra ESA til ASD med ESAs vurdering av norsk praksis etter artikkel 21 i trygdeforordningen.

  • Statsråd Røe Isaksens innlegg under Stortingets behandling av innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget (torsdag 5. mars 2020)

   Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksens innlegg under Stortingets behandling av innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse gitt i Stortinget 5. november 2019 av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21.

  • Trygd, oppholdskrav og reiser i EØS-området (onsdag 4. mars 2020)

   Delutredning fra utvalg for ekstern gjennomgang av praktisering og håndtering av EUs trygdeforordning.

  • Oppnevning til granskingsutvalg (fredag 28. februar 2020)

   Arbeids- og sosialdepartementets brev til Asbjørn Strandbakken om at han oppnevnes som medlem av utvalget for ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

  • Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen (tirsdag 25. februar 2020)

   Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelse gitt i Stortinget 5. november 2019 av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21.

  • Praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 – sammenlegging av trygdetid i EØS (torsdag 6. februar 2020)

  • Erstatningssaker – særskilt ordning for EØS-saker (tirsdag 21. januar 2020)

   Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet til Arbeids- og velferdsdirektoratet om særskilt ordning for erstatningssakene som springer ut av EØS-saken.

  • Arbeids- og sosialministerens åpningsinnlegg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag 10. januar 2020 (fredag 10. januar 2020)

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 17. desember 2019 – spørsmål fra SV (mandag 6. januar 2020)

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 17. desember 2019 – spørsmål fra Arbeiderpartiet (mandag 6. januar 2020)

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 17. desember 2019 – spørsmål fra komiteen (mandag 6. januar 2020)

 • 2019

 • 2018

  • Brev fra NAV til ASD: Adgangen til eksport av kontantytelser innad i EØS-området (torsdag 20. desember 2018)

   Brev fra AVdir til ASD om adgangen til å motta kontantytelser ved kortvarige utenlandsopphold innenfor EØS – referansenummer 20181220.

  • Nav Klageinstans stanser all behandling av saker som er omfattet av problemstillingen om trygdeforordningen artikkel 21 og korte utenlandsopphold i EØS (tirsdag 18. desember 2018)

   Nav Klageinstans stanser all behandling av saker som er omfattet av problemstillingen om trygdeforordningen artikkel 21 og korte utenlandsopphold i EØS. Skjer etter svar fra AVdir om at Navs praksis skal forelegges ASD. Samtidig varsles TR og Nav får utsatt frist til å svare på brev fra TR av 19. november 2018 (foreleggelse for EFTA-domstolen) – referansenummer 20181218.

  • AVdir minner ASD om saken i epost (tirsdag 11. desember 2018)

   AVdir minner ASD om saken i epost – referansenummer 20181211.

  • ASD får foreløpig orientering om Trygderettens brev (tirsdag 27. november 2018)

   ASD får en foreløpig orientering av AVdir om TRs brev til NAV, datert 19. november 2018 – referansenummer 20181127 (2 vedlegg).

  • Brev fra TR til NAV i ankesak TRR-2018-741 (sykepenger) med spørsmål om å forelegge saken til uttalelse for EFTA-domstolen (mandag 19. november 2018)

   Brev fra TR til NAV i ankesak TRR-2018-741 (sykepenger) med spørsmål om å forelegge saken til uttalelse for EFTA-domstolen – referansenummer 20181119.

  • Nav Klageinstans sender ny påminnelse til AVdir om brevet 5. juli 2018 (tirsdag 6. november 2018)

   Nav Klageinstans sender ny påminnelse til AVdir om brevet 5. juli 2018 – referansenummer 20181106.

  • Nav Klageinstans sender påminnelse til AVdir om henvendelsen 5. juli 2018 (fredag 12. oktober 2018)

   Nav Klageinstans sender påminnelse til AVdir om henvendelsen 5. juli 2018. I tillegg bes AVdir vurdere om det bør reises søksmål om TRs kjennelse 14. september 2018 – referansenummer 20181012.

  • Notat fra Nav Klageinstans til AVdir. (torsdag 5. juli 2018)

   Notat fra Nav Klageinstans til AVdir. Det bes om avklaring om forståelsen av artikkel 21 i trygdeforordningen. (Notatet følger også som vedlegg nr 5 til brev 20. desember 2018 fra Avdir til ASD) – referansenummer 20180705.

  • Brev fra AVdir til ASD: retten til eksport av arbeidsavklaringspenger for brukere som ikke har vært yrkesaktive forut for stønadsperioden (tirsdag 12. juni 2018)

   Brev fra AVdir til ASD om retten til eksport av arbeidsavklaringspenger for brukere som ikke har vært yrkesaktive forut for stønadsperioden – referansenummer 20180612.

  • Utdrag fra kvalitetsrapport fra NAV Klageinstans til AVdir. (torsdag 15. februar 2018)

   Utdrag fra kvalitetsrapport fra NAV Klageinstans til AVdir. Under punkt 5.2 omtales problemstillingen knyttet til artikkel 21 – referansenummer 20180215.

  • AVdir ber Nav Klageinstans om konkrete innspill i lys av klageinstansens brev 29. november 2017 (tirsdag 6. februar 2018)

   AVdir ber Nav Klageinstans om konkrete innspill i lys av klageinstansens brev 29. november 2017 – referansenummer 20180206.

 • 2017

  • NAV Klageinstans sender brev til AVdir og stiller spørsmål om krav om opphold i Norge (onsdag 29. november 2017)

   NAV Klageinstans sender brev til AVdir og stiller spørsmål om krav om opphold i Norge i ftrl. §§ 8-9, 9-4 og 11-3 kan være i strid med artikkel 21 i forordning 883/2004 – referansenummer 20171129.

  • TR tilskriver NAV Klageinstans (mandag 21. august 2017)

   TR tilskriver NAV Klageinstans, med kopi til den ankende parts advokat, og ber om bemerkninger til sakens EØS-rettslige side i ankesak TRR-2016-2634 innen tre uker – referansenummer 20170821.

  • Instruks om virksomhets- og økonomistyring for AVdir fastsatt av ASD (torsdag 26. januar 2017)

   Instruks om virksomhets- og økonomistyring for AVdir fastsatt av ASD – I punkt 2.1.1 omtales AVdirs ansvar for å tolke, forvalte og iverksette lover med tilhørende forskrifter som NAV skal forvalte. Under samme punkt omtales AVdirs ansvar for når ansvarlig departement skal orienteres om avgjørelser fra TR.

   Under punkt 2.1.8 er det fastsatt at AVdir har ansvar for å forvalte internasjonale avtaler på trygde-, bidrags- og sosialområdet som Norge har inngått eller sluttet seg til i den utstrekning og på den måte disse er gjennomført i norsk rett – referansenummer 20170126 (1 vedlegg).

 • 2016

  • Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV internasjonalt (fredag 7. oktober 2016)

   Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV internasjonalt – referansenummer 20161007.

  • Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt (e post) (mandag 25. april 2016)

   Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt (e‑post) – referansenummer 20160425.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2016 (fredag 29. januar 2016)

   Tildelingsbrev for AVdir 2016 – dokument 3 i sak 15/3871 – under punkt 4.6, s. 20, omtales ansvaret for å forvalte rettigheter i samsvar med internasjonale forpliktelser– referansenummer 20160129.

 • 2015

  • Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet (fredag 18. desember 2015)

   Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet – referansenummer 20151218.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2015 (mandag 23. mars 2015)

   Tildelingsbrev for AVdir 2015 – dokument 10 i sak 14/3692 – under punkt 3.6.2, s. 27, gis NAV føringer om ansvaret for å håndheve de internasjonale avtalene på trygdeområdet som er gjennomført i norsk rett. Etaten skal ivareta rettighetene til personer som har rett til å motta de ytelsene etaten administrerer under opphold i utlandet – referansenummer 20150323.

  • Svar på brev av 7. januar 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt (onsdag 18. mars 2015)

   Svar på brev av 7. januar 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt – referansenummer 20150318.

  • Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet (onsdag 7. januar 2015)

   Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet – referansenummer 20150107.

 • 2014

  • NAV Internasjonalt sender AVdir et notat om rett til sykepenger og arbeidsavklaringspenger i utlandet (torsdag 1. mai 2014)

   NAV Internasjonalt sender AVdir et notat om rett til sykepenger og arbeidsavklaringspenger i utlandet. Notatet videresendes fra direktoratet til underliggende resultatområder – referansenummer 20140501.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2014 (onsdag 5. februar 2014)

   Tildelingsbrev for AVdir 2014 – dokument 16 i sak 13/3142 – under punkt 3.6.2, s. 29, fremheves at NAV skal håndheve de internasjonale avtalene på trygdeområdet som er gjennomført i norsk rett. Etaten skal ivareta rettighetene til personer som har rett til å motta de ytelsene etaten administrerer under opphold i utlandet – referansenummer 20140205.

 • 2013

  • Tildelingsbrev for AVdir 2013 (fredag 1. februar 2013)

   Tildelingsbrev for AVdir 2013 – dokument 12 i sak 12/3245 – under punkt 4.5, s. 34, fremheves at internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas som en integrert del av ytelsesforvaltningen – referansenummer 20130201.

 • 2012

  • Orientering fra AD til blant annet UD, FIN og AVdir om at ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen er fastsatt (torsdag 5. juli 2012)

   Orientering fra AD til blant annet UD, FIN og AVdir om at ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen er fastsatt – dokument 11 i sak 12/652 – referansenummer 20120705A (1 vedlegg).

  • Brev fra AD til ESA, med bekreftelse på gjennomføring av trygdeforordningen i norsk rett (torsdag 5. juli 2012)

   Brev fra AD til ESA, med bekreftelse på gjennomføring av trygdeforordningen i norsk rett, jf. dokument 3 i sak 12/2585 – referansenummer 20120705B (7 vedlegg).

  • Brev fra ESA til AD (tirsdag 3. juli 2012)

   Brev fra ESA til AD, hvor det bes om bekreftelse på at forpliktelsene til å gjennomføre trygdeforordningen i nasjonal rett er gjort – dokument 2 i sak 12/2585 – referansenummer 20120703 (1 vedlegg).

  • Kunngjøringsskjema fra AD til Lovdata med statsrådforedrag og forskrift (fredag 22. juni 2012)

   Kunngjøringsskjema fra AD til Lovdata med statsrådforedrag og forskrift, jf. dokument 8 i sak 12/652 – referansenummer 20120622 (3 vedlegg).

  • Brev fra AD til AVdir om at det er avklart at ikrafttredelsesdato blir 1. juni 2012 (onsdag 23. mai 2012)

   Brev fra AD til AVdir om at det er avklart at ikrafttredelsesdato blir 1. juni 2012 – dokument 4 i sak 11/3689 – referansenummer 20120523.

  • Brev fra JD til AD (tirsdag 10. april 2012)

   Brev fra JD til AD. JD har ingen merknader til forskriftsutkastet – dokument 6 i sak 12/652 – referansenummer 20120410.

  • Brev fra HOD til AD (onsdag 28. mars 2012)

   HOD har enkelte tekniske merknader – dokument 4 i sak 12/652 – referansenummer 20120328.

  • Brev fra FAD til AD (fredag 23. mars 2012)

   Brev fra FAD til AD. FAD har ingen merknader til forskriftsutkastet – dokument 3 i sak 12/652 – referansenummer 20120323.

  • Brev fra FIN til AD (torsdag 22. mars 2012)

   Brev fra FIN til AD. FIN har ikke merknader til forskriftsutkastet – dokument 2 i sak 12/652 – referansenummer 20120322.

  • Brev fra AD til berørte departementer om utkast til ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen (fredag 16. mars 2012)

   Brev fra AD til berørte departementer om utkast til ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen – dokument 1 i sak 12/652 – referansenummer 20120316 (1 vedlegg).

  • Brev fra AVdir til AD om antatt ikrafttredelsestidspunkt 1. april 2012 og etatens beredskap (mandag 12. mars 2012)

   Brev fra AVdir til AD om antatt ikrafttredelsestidspunkt 1. april 2012 og etatens beredskap – dokument 3 i sak 11/3689 – referansenummer 20120312.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2012 (fredag 27. januar 2012)

   Tildelingsbrev for AVdir 2012 – dokument 13 i sak 11/4348 – under punkt 4.8, s. 31, går det frem at internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas som en integrert del av ytelsesforvaltningen. Trygdeforordningene blir innlemmet i EØS-avtalen i løpet av første halvår 2012. Forberedelsene til dette bør videreføres etter planen – referansenummer 20120127.

 • 2011

  • Brev fra AD til AVdir om blant annet status for innlemming av trygdeforordningen i EØS-avtalen (tirsdag 25. oktober 2011)

   Brev fra AD til AVdir om blant annet status for innlemming av trygdeforordningen i EØS-avtalen – dokument 2 i sak 11/3689 – referansenummer 20111025 (1 vedlegg).

  • Brev fra AD til AVdir om status for trygdeforordningens ikrafttredelse for EFTA-landene (onsdag 13. juli 2011)

   Brev fra AD til AVdir om status for trygdeforordningens ikrafttredelse for EFTA-landene – dokument 1 i sak 11/3689 – referansenummer 20110713 (1 vedlegg).

  • EØS-notatet om den nye forordningen ble ved brev forelagt Europautvalget (mandag 20. juni 2011)

   EØS-notatet om den nye forordningen ble ved brev forelagt Europautvalget i forkant av møtet i EØS-komiteen 1. juli 2011, hvor det formelle vedtaket ble fattet – referansenummer 20110620 (2 vedlegg).

  • Brev fra AD til AVdir om status for ikrafttredelse og administrative forberedelser til implementeringen av trygdeforordningen (tirsdag 15. mars 2011)

   Brev fra AD til AVdir om status for ikrafttredelse og administrative forberedelser til implementeringen av trygdeforordningen – dokument 10 i sak 09/1499 – referansenummer 20110315.

  • Brev mottatt fra AVdir til AD om status mht. ikrafttredelsestidspunkt for trygdeforordningen (mandag 14. mars 2011)

   Brev mottatt fra AVdir til AD om status mht. ikrafttredelsestidspunkt for trygdeforordningen, jf. dokument 9 i sak 09/1499 – referansenummer 20110314.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2011 (torsdag 10. februar 2011)

   Tildelingsbrev for AVdir 2011 – dokument 32 i sak 10/3056 – under punkt 4.9, s. 28, klargjøres ansvaret for internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas som en integrert del av ytelsesforvaltningen. Trygdeforordningen omtales under samme punkt, og det fremheves at rådsforordningene 1408/71 og 574/72 i EU er erstattet av forordningene 883/2004 og 987/2009 fra 1. mai 2010. Tidspunktet for når de nye forordningene kan innlemmes i EØS-avtalen er usikkert, men forberedelsene til dette bør videreføres etter planen­ – referansenummer 20110210.

 • 2010

  • Brev fra AVdir til AD om tidspunkt for ikrafttredelse av trygdeforordningen for EFTA-statene (fredag 19. november 2010)

   Brev fra AVdir til AD om tidspunkt for ikrafttredelse av trygdeforordningen for EFTA-statene – dokument 8 i sak 09/1499 – referansenummer 20101119.

 • 2009

  • Brev fra AVdir til AD om behov for avklaring av tidspunkt for trygdeforordningens ikrafttredelse (fredag 6. november 2009)

   Brev fra AVdir til AD om behov for avklaring av tidspunkt for trygdeforordningens ikrafttredelse – dokument 6 i sak 09/1499 – referansenummer 20091106.

  • Brev fra AID til AVdir – svar på direktoratets brev 2. juni 2009 (onsdag 9. september 2009)

   Brev fra AID til AVdir – svar på direktoratets brev 2. juni 2009 – dokument 5 i sak 09/1499 – referansenummer 20090909 (1 vedlegg).

  • Brev fra AVdir til AID – direktoratets plan for implementering av trygdeforordningen (tirsdag 2. juni 2009)

   Brev fra AVdir til AID – direktoratets plan for implementering av trygdeforordningen – dokument 3 i sak 09/1499 – referansenummer 20090602.

  • Brev fra AID til AVdir – svar om administrative forberedelser (mandag 11. mai 2009)

   Brev fra AID til AVdir – svar om administrative forberedelser – dokument 2 i sak 09/1499 – referansenummer 20090511.

  • Brev fra AVdir til AID om administrative forberedelser ved implementering av trygdeforordningen (onsdag 11. mars 2009)

   Brev fra AVdir til AID om administrative forberedelser ved implementering av trygdeforordningen – dokument 1 i sak 09/1499 – referansenummer 20090311.