Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tidslinje: Feilpraktisering av EUs trygdeforordning

Foreløpig tidslinje om feilpraktisering av EUs trygdeforordning. Tidslinjen oppdateres fortløpende, blant annet med dokumentene som blir oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Her er den aktuelle loven og forordningen: 

Om dokumentene i tidslinjen

For de fleste dokumentene i tidslinjen er det vist til dokument- og saksnummer i avsenderorganets journal. Fordi det er vist til en rekke forskjellige saksnumre hos flere organer, er det imidlertid også, for å forenkle arbeidet med henvisning til og behandling av dokumentene, vist til et referansenummer basert på dato (bygd opp etter modellen ÅÅÅÅMMDD). Referansenummeret er benyttet som filnavn på vedleggene. Der et dokument har ett eller flere vedlegg, er det for vedleggene tilføyd et tall bak referansenummeret. Der det er flere dokumenter med samme dato, er det tilføyd en bokstav bak referansenummeret.
Referansenummeret korresponderer altså ikke med noe saksnummer og er kun utarbeidet
for besvarelsen av kontroll- og konstitusjonskomiteens spørsmål.

Følgende forkortelser er benyttet:
ASD – Arbeids- og sosialdepartementet
AID – det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006–2009)
AD – det tidligere Arbeidsdepartementet (2010–2013)
HOD – Helse- og omsorgsdepartementet
FAD – Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010–2013)
JD – Justisdepartementet
ESA – EFTAs overvåkningsorgan
AVdir – Arbeids- og velferdsdirektoratet
NAV – Arbeids- og velferdsetaten
TR – Trygderetten
RI – Riksadvokaten

 • 2020

 • 2019

 • 2018

  • Brev fra NAV til ASD: Adgangen til eksport av kontantytelser innad i EØS-området (20. desember 2018)

   Brev fra AVdir til ASD om adgangen til å motta kontantytelser ved kortvarige utenlandsopphold innenfor EØS – referansenummer 20181220.

  • Nav Klageinstans stanser all behandling av saker som er omfattet av problemstillingen om trygdeforordningen artikkel 21 og korte utenlandsopphold i EØS (18. desember 2018)

   Nav Klageinstans stanser all behandling av saker som er omfattet av problemstillingen om trygdeforordningen artikkel 21 og korte utenlandsopphold i EØS. Skjer etter svar fra AVdir om at Navs praksis skal forelegges ASD. Samtidig varsles TR og Nav får utsatt frist til å svare på brev fra TR av 19. november 2018 (foreleggelse for EFTA-domstolen) – referansenummer 20181218.

  • AVdir minner ASD om saken i epost (11. desember 2018)

   AVdir minner ASD om saken i epost – referansenummer 20181211.

  • ASD får foreløpig orientering om Trygderettens brev (27. november 2018)

   ASD får en foreløpig orientering av AVdir om TRs brev til NAV, datert 19. november 2018 – referansenummer 20181127 (2 vedlegg).

  • Brev fra TR til NAV i ankesak TRR-2018-741 (sykepenger) med spørsmål om å forelegge saken til uttalelse for EFTA-domstolen (19. november 2018)

   Brev fra TR til NAV i ankesak TRR-2018-741 (sykepenger) med spørsmål om å forelegge saken til uttalelse for EFTA-domstolen – referansenummer 20181119.

  • Nav Klageinstans sender ny påminnelse til AVdir om brevet 5. juli 2018 (6. november 2018)

   Nav Klageinstans sender ny påminnelse til AVdir om brevet 5. juli 2018 – referansenummer 20181106.

  • Nav Klageinstans sender påminnelse til AVdir om henvendelsen 5. juli 2018 (12. oktober 2018)

   Nav Klageinstans sender påminnelse til AVdir om henvendelsen 5. juli 2018. I tillegg bes AVdir vurdere om det bør reises søksmål om TRs kjennelse 14. september 2018 – referansenummer 20181012.

  • Notat fra Nav Klageinstans til AVdir. (5. juli 2018)

   Notat fra Nav Klageinstans til AVdir. Det bes om avklaring om forståelsen av artikkel 21 i trygdeforordningen. (Notatet følger også som vedlegg nr 5 til brev 20. desember 2018 fra Avdir til ASD) – referansenummer 20180705.

  • Brev fra AVdir til ASD: retten til eksport av arbeidsavklaringspenger for brukere som ikke har vært yrkesaktive forut for stønadsperioden (12. juni 2018)

   Brev fra AVdir til ASD om retten til eksport av arbeidsavklaringspenger for brukere som ikke har vært yrkesaktive forut for stønadsperioden – referansenummer 20180612.

  • Utdrag fra kvalitetsrapport fra NAV Klageinstans til AVdir. (15. februar 2018)

   Utdrag fra kvalitetsrapport fra NAV Klageinstans til AVdir. Under punkt 5.2 omtales problemstillingen knyttet til artikkel 21 – referansenummer 20180215.

  • AVdir ber Nav Klageinstans om konkrete innspill i lys av klageinstansens brev 29. november 2017 (6. februar 2018)

   AVdir ber Nav Klageinstans om konkrete innspill i lys av klageinstansens brev 29. november 2017 – referansenummer 20180206.

 • 2017

  • NAV Klageinstans sender brev til AVdir og stiller spørsmål om krav om opphold i Norge (29. november 2017)

   NAV Klageinstans sender brev til AVdir og stiller spørsmål om krav om opphold i Norge i ftrl. §§ 8-9, 9-4 og 11-3 kan være i strid med artikkel 21 i forordning 883/2004 – referansenummer 20171129.

  • TR tilskriver NAV Klageinstans (21. august 2017)

   TR tilskriver NAV Klageinstans, med kopi til den ankende parts advokat, og ber om bemerkninger til sakens EØS-rettslige side i ankesak TRR-2016-2634 innen tre uker – referansenummer 20170821.

  • Instruks om virksomhets- og økonomistyring for AVdir fastsatt av ASD (26. januar 2017)

   Instruks om virksomhets- og økonomistyring for AVdir fastsatt av ASD – I punkt 2.1.1 omtales AVdirs ansvar for å tolke, forvalte og iverksette lover med tilhørende forskrifter som NAV skal forvalte. Under samme punkt omtales AVdirs ansvar for når ansvarlig departement skal orienteres om avgjørelser fra TR.

   Under punkt 2.1.8 er det fastsatt at AVdir har ansvar for å forvalte internasjonale avtaler på trygde-, bidrags- og sosialområdet som Norge har inngått eller sluttet seg til i den utstrekning og på den måte disse er gjennomført i norsk rett – referansenummer 20170126 (1 vedlegg).

 • 2016

  • Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV internasjonalt (7. oktober 2016)

   Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV internasjonalt – referansenummer 20161007.

  • Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt (e post) (25. april 2016)

   Svar på brev av 18. desember 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt (e‑post) – referansenummer 20160425.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2016 (29. januar 2016)

   Tildelingsbrev for AVdir 2016 – dokument 3 i sak 15/3871 – under punkt 4.6, s. 20, omtales ansvaret for å forvalte rettigheter i samsvar med internasjonale forpliktelser– referansenummer 20160129.

 • 2015

  • Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet (18. desember 2015)

   Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet – referansenummer 20151218.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2015 (23. mars 2015)

   Tildelingsbrev for AVdir 2015 – dokument 10 i sak 14/3692 – under punkt 3.6.2, s. 27, gis NAV føringer om ansvaret for å håndheve de internasjonale avtalene på trygdeområdet som er gjennomført i norsk rett. Etaten skal ivareta rettighetene til personer som har rett til å motta de ytelsene etaten administrerer under opphold i utlandet – referansenummer 20150323.

  • Svar på brev av 7. januar 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt (18. mars 2015)

   Svar på brev av 7. januar 2015 fra AVdir til NAV Internasjonalt – referansenummer 20150318.

  • Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet (7. januar 2015)

   Brev fra NAV Internasjonalt til AVdir om rett til sykepenger i utlandet – referansenummer 20150107.

 • 2014

  • NAV Internasjonalt sender AVdir et notat om rett til sykepenger og arbeidsavklaringspenger i utlandet (1. mai 2014)

   NAV Internasjonalt sender AVdir et notat om rett til sykepenger og arbeidsavklaringspenger i utlandet. Notatet videresendes fra direktoratet til underliggende resultatområder – referansenummer 20140501.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2014 (5. februar 2014)

   Tildelingsbrev for AVdir 2014 – dokument 16 i sak 13/3142 – under punkt 3.6.2, s. 29, fremheves at NAV skal håndheve de internasjonale avtalene på trygdeområdet som er gjennomført i norsk rett. Etaten skal ivareta rettighetene til personer som har rett til å motta de ytelsene etaten administrerer under opphold i utlandet – referansenummer 20140205.

 • 2013

  • Tildelingsbrev for AVdir 2013 (1. februar 2013)

   Tildelingsbrev for AVdir 2013 – dokument 12 i sak 12/3245 – under punkt 4.5, s. 34, fremheves at internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas som en integrert del av ytelsesforvaltningen – referansenummer 20130201.

 • 2012

  • Orientering fra AD til blant annet UD, FIN og AVdir om at ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen er fastsatt (5. juli 2012)

   Orientering fra AD til blant annet UD, FIN og AVdir om at ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen er fastsatt – dokument 11 i sak 12/652 – referansenummer 20120705A (1 vedlegg).

  • Brev fra AD til ESA, med bekreftelse på gjennomføring av trygdeforordningen i norsk rett (5. juli 2012)

   Brev fra AD til ESA, med bekreftelse på gjennomføring av trygdeforordningen i norsk rett, jf. dokument 3 i sak 12/2585 – referansenummer 20120705B (7 vedlegg).

  • Brev fra ESA til AD (3. juli 2012)

   Brev fra ESA til AD, hvor det bes om bekreftelse på at forpliktelsene til å gjennomføre trygdeforordningen i nasjonal rett er gjort – dokument 2 i sak 12/2585 – referansenummer 20120703 (1 vedlegg).

  • Kunngjøringsskjema fra AD til Lovdata med statsrådforedrag og forskrift (22. juni 2012)

   Kunngjøringsskjema fra AD til Lovdata med statsrådforedrag og forskrift, jf. dokument 8 i sak 12/652 – referansenummer 20120622 (3 vedlegg).

  • Brev fra AD til AVdir om at det er avklart at ikrafttredelsesdato blir 1. juni 2012 (23. mai 2012)

   Brev fra AD til AVdir om at det er avklart at ikrafttredelsesdato blir 1. juni 2012 – dokument 4 i sak 11/3689 – referansenummer 20120523.

  • Brev fra JD til AD (10. april 2012)

   Brev fra JD til AD. JD har ingen merknader til forskriftsutkastet – dokument 6 i sak 12/652 – referansenummer 20120410.

  • Brev fra HOD til AD (28. mars 2012)

   HOD har enkelte tekniske merknader – dokument 4 i sak 12/652 – referansenummer 20120328.

  • Brev fra FAD til AD (23. mars 2012)

   Brev fra FAD til AD. FAD har ingen merknader til forskriftsutkastet – dokument 3 i sak 12/652 – referansenummer 20120323.

  • Brev fra FIN til AD (22. mars 2012)

   Brev fra FIN til AD. FIN har ikke merknader til forskriftsutkastet – dokument 2 i sak 12/652 – referansenummer 20120322.

  • Brev fra AD til berørte departementer om utkast til ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen (16. mars 2012)

   Brev fra AD til berørte departementer om utkast til ny forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningen – dokument 1 i sak 12/652 – referansenummer 20120316 (1 vedlegg).

  • Brev fra AVdir til AD om antatt ikrafttredelsestidspunkt 1. april 2012 og etatens beredskap (12. mars 2012)

   Brev fra AVdir til AD om antatt ikrafttredelsestidspunkt 1. april 2012 og etatens beredskap – dokument 3 i sak 11/3689 – referansenummer 20120312.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2012 (27. januar 2012)

   Tildelingsbrev for AVdir 2012 – dokument 13 i sak 11/4348 – under punkt 4.8, s. 31, går det frem at internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas som en integrert del av ytelsesforvaltningen. Trygdeforordningene blir innlemmet i EØS-avtalen i løpet av første halvår 2012. Forberedelsene til dette bør videreføres etter planen – referansenummer 20120127.

 • 2011

  • Brev fra AD til AVdir om blant annet status for innlemming av trygdeforordningen i EØS-avtalen (25. oktober 2011)

   Brev fra AD til AVdir om blant annet status for innlemming av trygdeforordningen i EØS-avtalen – dokument 2 i sak 11/3689 – referansenummer 20111025 (1 vedlegg).

  • Brev fra AD til AVdir om status for trygdeforordningens ikrafttredelse for EFTA-landene (13. juli 2011)

   Brev fra AD til AVdir om status for trygdeforordningens ikrafttredelse for EFTA-landene – dokument 1 i sak 11/3689 – referansenummer 20110713 (1 vedlegg).

  • EØS-notatet om den nye forordningen ble ved brev forelagt Europautvalget (20. juni 2011)

   EØS-notatet om den nye forordningen ble ved brev forelagt Europautvalget i forkant av møtet i EØS-komiteen 1. juli 2011, hvor det formelle vedtaket ble fattet – referansenummer 20110620 (2 vedlegg).

  • Brev fra AD til AVdir om status for ikrafttredelse og administrative forberedelser til implementeringen av trygdeforordningen (15. mars 2011)

   Brev fra AD til AVdir om status for ikrafttredelse og administrative forberedelser til implementeringen av trygdeforordningen – dokument 10 i sak 09/1499 – referansenummer 20110315.

  • Brev mottatt fra AVdir til AD om status mht. ikrafttredelsestidspunkt for trygdeforordningen (14. mars 2011)

   Brev mottatt fra AVdir til AD om status mht. ikrafttredelsestidspunkt for trygdeforordningen, jf. dokument 9 i sak 09/1499 – referansenummer 20110314.

  • Tildelingsbrev for AVdir 2011 (10. februar 2011)

   Tildelingsbrev for AVdir 2011 – dokument 32 i sak 10/3056 – under punkt 4.9, s. 28, klargjøres ansvaret for internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas som en integrert del av ytelsesforvaltningen. Trygdeforordningen omtales under samme punkt, og det fremheves at rådsforordningene 1408/71 og 574/72 i EU er erstattet av forordningene 883/2004 og 987/2009 fra 1. mai 2010. Tidspunktet for når de nye forordningene kan innlemmes i EØS-avtalen er usikkert, men forberedelsene til dette bør videreføres etter planen­ – referansenummer 20110210.

 • 2010

  • Brev fra AVdir til AD om tidspunkt for ikrafttredelse av trygdeforordningen for EFTA-statene (19. november 2010)

   Brev fra AVdir til AD om tidspunkt for ikrafttredelse av trygdeforordningen for EFTA-statene – dokument 8 i sak 09/1499 – referansenummer 20101119.

 • 2009

  • Brev fra AVdir til AD om behov for avklaring av tidspunkt for trygdeforordningens ikrafttredelse (6. november 2009)

   Brev fra AVdir til AD om behov for avklaring av tidspunkt for trygdeforordningens ikrafttredelse – dokument 6 i sak 09/1499 – referansenummer 20091106.

  • Brev fra AID til AVdir – svar på direktoratets brev 2. juni 2009 (9. september 2009)

   Brev fra AID til AVdir – svar på direktoratets brev 2. juni 2009 – dokument 5 i sak 09/1499 – referansenummer 20090909 (1 vedlegg).

  • Brev fra AVdir til AID – direktoratets plan for implementering av trygdeforordningen (2. juni 2009)

   Brev fra AVdir til AID – direktoratets plan for implementering av trygdeforordningen – dokument 3 i sak 09/1499 – referansenummer 20090602.

  • Brev fra AID til AVdir – svar om administrative forberedelser (11. mai 2009)

   Brev fra AID til AVdir – svar om administrative forberedelser – dokument 2 i sak 09/1499 – referansenummer 20090511.

  • Brev fra AVdir til AID om administrative forberedelser ved implementering av trygdeforordningen (11. mars 2009)

   Brev fra AVdir til AID om administrative forberedelser ved implementering av trygdeforordningen – dokument 1 i sak 09/1499 – referansenummer 20090311.