Historisk arkiv

EØS-utvalget fortsetter sitt arbeid etter vurdering av habilitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert habiliteten til tre av medlemmene i granskingsutvalget for EØS-saken. Konklusjonen er at ingen av dem er inhabile til å delta i granskingsutvalgets arbeid.

Lovavdelingen mener imidlertid at det foreligger en avgrenset inhabilitet for leder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens Edvin A. Skoghøy, ettersom de var dommere i en høyesterettssak i 2012 som også gjaldt straffutmåling for trygdebedrageri. I den grad utvalget skal vurdere saken fra 2012, og en tilsvarende sak fra 2017, er det Lovavdelingens vurdering at de er inhabile til å delta i den delen av arbeidet. Lovavdelingen legger for øvrig til grunn at Arnesen og Skoghøy er habile til lede og delta i alt annet av utvalgets arbeid.

Utvalget skal på vanlig måte i henhold til forvaltningsloven § 8 annet ledd ta stilling til Arnesens og Skoghøys habilitet. Arbeids- og sosialdepartementet legger til grunn at utvalget følger Lovavdelingens vurdering.

Synspunkter på habilitet

Habilitetsspørsmålet ble oversendt Lovavdelingen etter at det ble en offentlig debatt knyttet til habiliteten til Finn Arnesen og Jens Edvin A. Skoghøy fordi de var dommere i en sak om trygdebedrageri i Høyesterett i 2012. I tillegg har det vært reist spørsmål ved habiliteten til Karin Fløistad basert på hennes vitenskapelige arbeider.

Når det gjelder utvalgsmedlem Fløistad, viste Lovavdelingen til at de forholdene som var påberopt i seg selv ikke kunne gjøre henne inhabil. Det var heller ikke anført noen andre særlige forhold som kunne reise spørsmål ved Fløistads habilitet.

I vurderingen fra Lovavdelingen vises det til at granskingsarbeidet er meget bredt anlagt, og at en lang rekke personer på ulike måter har hatt å gjøre med saksforhold som kan reise spørsmål om forholdet til EUs trygdeforordning. Lovavdelingen kunne derfor ikke se at Arnesen og Skoghøys befatning med én av mange sider av sakskomplekset er inhabiliserende for granskingsarbeidet som helhet.

Departementet vurderer inhabiliteten for Arnesen og Skoghøy som så avgrenset og klart definert at det ikke er aktuelt å endre utvalgets sammensetning. Utvalget beslutter selv hvem som skal lede arbeidet for den avgrensede delen av arbeidet hvor de to nevnte høyesterettsdommene eventuelt skal behandles.

Habilitetsvurderingen

Les hele uttalelsen: