Forsiden

Erstatningssaker – særskilt ordning for EØS-saker

Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet til Arbeids- og velferdsdirektoratet om særskilt ordning for erstatningssakene som springer ut av EØS-saken.

Som kjent er det nå etablert en særskilt ordning for erstatningssakene som springer ut av EØS-saken.

Ordningen er besluttet av regjeringen, og har følgende elementer som skiller den fra behandlingen av de ordinære kravene om erstatning:

  • Nav instrueres om å legge til grunn at erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag foreligger
  • Det etableres en uavhengig nemnd som skal behandle klager på krav om erstatning
  • Behandling av sakene legges til en enhet som er frikoblet organisatorisk fra Nav Klageinstans

Erstatningsgrunnlag

Arbeids- og velferdsetaten behandler erstatningssakene etter samme regelverk som øvrige krav om erstatning rettet mot etaten. For å sikre en effektiv og rask behandling av disse sakene, og fordi det er grunn til å tro at erstatningsgrunnlag (uaktsomhet) uansett vil foreligge i sakene, instrueres etaten om å legge til grunn at slikt grunnlag finnes.

Klagenemnd

Det vil bli opprettet en uavhengig nemnd som skal behandle klager på krav om erstatning som springer ut av EØS-saken. Øvrige erstatningssaker skal ikke behandles av denne nemnden. Det tas sikte på at nemnden er på plass innen 1. april 2020.

Organisering av behandlingen

Dagens krav om erstatning mot etaten behandles av en særskilt enhet som er lagt til Nav Klageinstans. For å sikre en rask og effektiv behandling, har regjeringen besluttet at enheten som skal behandle disse sakene frikobles fra Nav Klageinstans organisatorisk.

Fullmakt

Etter någjeldende fullmakt fra Arbeids- og sosialdepartementet kan Arbeids- og velferdsdirektoratet innvilge erstatning når erstatningsbeløpet ikke overstiger kr 300 000. I sakene som springer ut fra EØS-saken antar departementet at det kan finnes saker der beløpet vil overstiges. Departementet vurderer det som hensiktsmessig at alle erstatningssakene behandles i sin helhet av Arbeids- og velferdsetaten.

På denne bakgrunn gir departementet Arbeids- og velferdsdirektoratet særskilt fullmakt til å behandle saker som springer ut fra EØS-saken også der erstatningsbeløpet overstiger gitte fullmaktsgrense på kr 300 000.

Med hilsen
Camilla Landsverk (e.f.)
avdelingsdirektør

Ola Nyland
seniorrådgiver