Et offentlig utvalg foreslår forbedringer i ordningen med BPA

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok i dag "NOU 2021: 11 - Selvstyrt er velstyrt". Utvalget hadde som oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

– Regjeringen vil at BPA være et reelt verktøy for deltakelse og likestilling. Da må ordningen med BPA forbedres og videreutvikles, og vi må sikre et godt tilbud i hele landet. Jeg er glad for den grundige gjennomgangen utvalget har gjort på dette viktige feltet. Jeg vil takke utvalgsleder Marianne Skattum og utvalgsmedlemmene for arbeidet deres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at funksjonshemmede får personlige assistenter som bistår i hverdagen. Utvalget fikk som mandat å gjennomgå ordningen med BPA og foreslå forbedringer til hvordan BPA kan utformes slik at funksjonshemmede kan leve mest mulige aktive og selvstendige liv. Et viktig premiss for utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.

Utvalget har vært ledet av jurist og daglig leder Marianne Skattum. Hun og medlemmene i utvalget har bred faglig kompetanse og kunnskap om BPA.

Noen sentrale anbefalinger:

 • Klargjøre formålet med ordningen og hva den er og omfatter
 • Senke timegrensen fra 32/25 til 20 timer per uke
 • Innføre en rett også under 20 timer ved særlig behov, når det ikke medfører vesentlig økte kostnader for kommunen
 • Myke opp kravet om langvarig behov og endre avgrensningene mot behov som ikke er kontinuerlige
 • Tydeliggjøre adgangen til å få innvilget ordningen også for dem som ikke omfattes av retten
 • Videre utredning av å heve aldersgrensen
 • Gjøre det enklere å bevege seg over kommunegrenser
 • Tydeliggjøre barns og ungdoms selvstendige rett til assistanse
 • Utvide BPA arenaene til også å gjelde barnehage, SFO, skole og høyere utdanning
 • Opprette et nasjonalt kompetansesenter for selvstyrt personlig assistanse
 • Klargjøre og styrke arbeidsleders og medarbeidsleders ansvar og klargjøre øvrige aktørers ansvar
 • Endre navn fra brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til selvstyrt personlig assistanse (SPA)   

Les NOU 2021: 11 - Selvstyrt er velstyrt.