Nyheter

EU-Parlamentet vil skjerpe dyrevelferden

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EU-Parlamentet har diskutert sluttrapporten fra EU-Parlamentets midlertidige komité for beskyttelse av dyr under transport, og ber EU-Kommisjonen utarbeide forslag til strengere regelverk i tråd med svært omfattende og detaljerte anbefalinger.

Det rapporterer matråd ved den norske delegasjonen i Brüssel, Stein Ivar Ormsettrø.

Parlamentskomitéen for beskyttelse av dyr under transport konkluderte i sin rapport med at bestemmelsene i gjeldende transportregelverk ofte ikke blir overholdt. Dyr som er uegnet til transport blir likevel transportert, og transportmidlene er ikke alltid egnet. Det gjennomføres transport under ekstreme temperaturer og med for lange kjøretider, for lav takhøyde i transportrommet, og svikt i forsyningen av vann og fôr. Medlemslandene fører også for lite tilsyn med dyretransporten.

Felles regelverk

Komitéen foreslår at Parlamentet skal be EU-Kommisjonen om å bedre velferden under transport. Det er behov for et bedre felles regelverk og  bestemmelser om tilsyn og sanksjoner. De foreslår blant annet videoopptak under lasting og lossing, og forbud mot transport når temperaturen er utenfor intervallet 5-30 grader Celcius. De ber også om innføring av temperatur-, fuktighets- og ammoniakkregistreringsenheter i transportrommene, og ønsker at Kommisjonen fastsetter reisetidsbegrensninger for alle dyrearter der det også tas hensyn til dyrenes alder. Videre foreslår de å forby transport av ikke avvente dyr under 35 dager, som fortsatt får melk. De skriver også at transport av ikke avvente dyr over 35 dager, kun bør tillates i tilfeller der reisen er under to timer.

Egen handlingsplan

De foreslår videre å be Kommisjonen utarbeide en handlingsplan innen 2023, for å støtte overgangen til et system som favoriserer transport av sæd eller embryo framfor avlsdyr, og slakting av dyr på nærliggende slakterier. Det er bedre å transportere kjøtt og slakteskrotter over lengre avstander til konsumentene. Slakteristrukturen bør endres slik at lange transporter av slaktedyr reduseres vesentlig. Det er bra, ikke bare for dyrevelferden, men også for å redusere spredning av smittsomme sjukdommer og redusert utslipp av klimagasser.

Under debatten i Parlamentet mente enkelte grupper at anbefalingene fra komitéen var for omfattende og at man i større grad må ta hensyn til arbeidsplassene og økonomien i næringen. Andre mente at tiltakene burde vært strengere, og i enda større grad legge til rette for minst mulig transport av levende dyr, for å sikre best mulig dyrevelferd.

EU-parlamentets vedtak

Parlamentet vedtok å fraråde transport av ikke avvente dyr og forbyr transport av kalver som er mindre enn 28 dager, med mindre transporten av kalver er kortere enn 50 km og foretas av bonden.

Slaktedyr skal generelt ikke transporteres mer enn åtte timer. Drektige dyr skal ikke transporteres lenger enn fire timer den siste tredjedel av drektighetstiden, og gamle dyr som skal utrangeres skal kun transporteres til nærmeste slakteri.

Parlamentet foreslo å stimulere til etablering av mobile slakterier og gårdsslakterier, noe som vil bidra til å redusere antallet stressende reiser til slakteriet. Det samme vil man kunne oppnå ved å endre til driftsformer hvor man i større grad har dyrene i hele levetiden. Økonomiske insentiver bør benyttes til å oppnå dette og beholde bosettingen i distriktene.

Artsspesifikke regler

Kyllinger, kalkuner, kaniner og fisk mangler i dag artsspesifikk lovgivning, noe som fører til unødvendig lidelse under transport. Det trengs artsspesifikke regler som imøtekommer behovene også til disse.

Helse- og mattrygghetskommissær Kyriakides sa at Kommisjonen nå vil utarbeide svar på anbefalingene fra Parlamentet. Hun vil sørge for at den planlagte revisjonen av dyrevelferdsregelverket vil bedre dyrenes livskvalitet. EU-kommisjonen vil vurdere anbefalingene fra Parlamentet, og sluttrapporten fra komitéen for beskyttelse av dyr under transport, i sitt omfattende arbeid med å revidere EUs dyrevelferdsregelverk i tråd med Farm to Fork - strategien.

Kommisjonen har mottatt hele 49000 innspill i sin offentlige høring om nytt dyrevelferdsregelverk. Kommisjonen vil i tillegg innhente et stort antall vitenskapelige vurderinger som grunnlag for sitt forslag til nytt regelverk, som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023, rapporterer matråd Stein Ivar Ormsettrø.