Pressemeldinger

Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen legger opp til endringer i fylkesstrukturen, og vil oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget. Dette har ført til at spørsmålet om endring av statsforvalterens geografiske struktur også har kommet opp.

– Vi har derfor bestemt at statsforvalternes geografiske inndeling skal evalueres. Det vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for å vurdere framtidens struktur i lys av endringer i fylkesinndelingen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Ny struktur for statsforvalterne ble iverksatt 1. januar 2019. 16 embeter ble til 10, og Statsforvalterens fellestjenester (STAF) ble etablert som en egen virksomhet.

Prinsippet om størst mulig grad av felles inndeling med fylkeskommunen ble tillagt betydelig vekt, men ble balansert mot andre hensyn. Dette vil fortsatt være et viktig forhold når vi ser på strukturen videre.

– Det er tre år siden ny struktur for statsforvalterne trådte i kraft. Nå er flere fylker i en prosess rundt deling som igjen kan føre til endringer i fylkesinndelingen. Derfor er det viktig å nå gjennomføre en evaluering av statsforvalterstrukturen, med særlig vekt på å få frem kommunenes erfaringer, sier Gram.

Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i oppdrag å gjennomføre en evaluering av statsforvalterstrukturen innen 1. oktober 2022. Evalueringen skal gjennomføres med god involvering av berørte aktører, både kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere.

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00