Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Kommunal- og distriktsdepartementet har mottatt en evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling utført av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

– Jeg vil takke DFØ for arbeidet med rapporten. Vi skal nå vurdere hvordan rapporten skal følges opp og vurdere endringer i den geografiske inndelingen av statsforvalterembetene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Statsforvalterne fikk en ny geografisk inndeling 1. januar 2019. 18 embeter ble til 10, og Statsforvalterens fellestjenester (STAF) ble etablert som en egen virksomhet. Evalueringen fra DFØ skulle særlig få frem kommunenes erfaringer med dagens statsforvalterstruktur. Evalueringen er gjennomført med involvering av berørte aktører, både kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og statsforvaltere. DFØ har sendt ut en stor spørreundersøkelse, gjennomført dybdeintervjuer med utvalgte kommuner og vurdert tilgjengelig statistikk. Statsforvalterembetene har over tid i stor grad fulgt samme geografiske inndeling som fylkene.

– Endringer i fylkesinndelingen gjør det naturlig å også vurdere hvorvidt det bør gjøres endringer i inndelingen av statsforvalterembetene. Evalueringen fra DFØ er et viktig grunnlag for vurderingen, men også andre momenter vil inngå, sier Gjelsvik.  

Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterstrukturen | DFØ (dfo.no)

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00