Forsiden

Samferdselsminister Nygårds tale på markeringen for utvidelsen av Fauske godsterminal

22. november 2021 arrangerte Bane NOR  en markering for utvidelsen av Fauske godsterminal. Samferdselsministeren holdt tale på terminalen.

Hei, alle jernbanevenner! Og takk for invitasjonen til å komme hit.

Dere har sikkert sett oppslag om utfordringene som kollektivtransportselskapene står i. Mer bruk av hjemmekontor og digitale møter under pandemien kan ha ført til varige endringer i reisemønstrene.

Både jernbane- og sjøtransport kan vel kalles godstransportens svar på kollektivtransport. Under pandemien har ikke godstransporten på jernbanen møtt de samme problemene som den kollektive persontransporten.

Heldigvis. For varer må jo frem. Mat til butikkene eller helt hjem til folk. Komponenter og råvarer til fabrikker og annen næringsvirksomhet.

Under pandemien har vi lært vi at jernbanen spiller en sentral rolle i forsyningssikkerheten. Da det var usikkerhet knyttet til grensepassering for lastebil og mulig sjåførmangel, bidro godstransport på jernbane til forsyningssikkerhet i både nord og sør.
La meg ile til å nevne at lastebilnæringen også har gjort en uvurderlig jobb under covid-19.

Regjeringen ønsker en offensiv og fremtidsrettet satsing på jernbanen. Ryktene om godstransportens død på jernbanen er sterkt overdrevet. Bane NOR opplyser at godstrafikken øker kraftig på Nordlandsbanen. Antall godstog ventes i 2022 å være dobbelt så mange som i 2019. Det er veldig bra!

Vi vil legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av godstrafikken. Å styrke godskapasiteten på bane gir flere fordeler: Lavere klimagassutslipp, bedre fremkommelighet på veiene og bedre trafikksikkerhet. Svevestøv og mikroplast er heller ikke et problem på jernbanen.

Togene på Nordlandsbanen går som kjent på diesel. Men teknologiutviklingen går fort. Det jobbes med mange konsepter for nullutslipp. Jeg er derfor optimistisk med tanke på å gjøre togtrafikken på Nordlandsbanen enda mer bærekraftig.

Vi har sett at miljøstøtteordningen for gods på jernbane har hatt positiv innvirkning. Regjeringen vil forbedre dagens miljøstøtteordning. For det har vist seg at den ikke bare holder liv i dagens næring. Men den bidrar også til å opprette nye tilbud.

For oss blir det viktig med et nært samarbeid med godsnæringen i tiden fremover. Sammen skal vi utvikle tiltak for å få mer gods over på skinner.

Det pågår nå en konseptvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge. Nord-Norgebanen vil være et viktig tema. Utredningen vil på en grundig måte belyse hvilken rolle ny jernbane mellom Fauske og Tromsø kan spille. Konseptvalgutredningen skal være ferdig i 2023. Den vil være et viktig bidrag i arbeidet med neste nasjonale transportplan, som regjeringen legger fram i 2025.

Innføringen av det nye signalsystemet ERTMS er blant de største IKT-prosjektene i Norge for tiden. Jernbanen skal bli digital! I løpet av de neste 15 årene håper vi å fjerne ordet signalfeil fra det norske språket. Signalfeil er som kjent ofte årsaken til forsinkelser og innstillinger i trafikken.

Strekningen Grong-Bodø er blant de første som får dette innført. Vi håper å være ferdige med arbeidet mot slutten av 2022. Det vil bety bedre driftsstabilitet og punktlighet for blant annet godstogene på Nordlandsbanen.

Og før det skal arbeidene med å forlenge kryssingssporene i Mo i Rana, på Dunderland og i Bodø være ferdige. Det vil gi økt kapasitet.

Skal godsterminalene våre fungere, er det viktig med effektiv godshåndtering og kapasitet til å møte fremtidens behov. Utvidelsen av terminalen her på Fauske sørger for begge deler. Tiltaket bidrar derfor til å styrke konkurranseevnen til godstransporten på Nordlandsbanen.
Jeg har fått med meg at sluttkostnaden er lavere enn det er budsjettert med. Det gjør ingen ting. Det er tvert imot bra! At prosjektet er ferdig tidligere enn planlagt er også positivt!

Jeg gleder meg veldig til å se nærmere på arbeidene som er gjort. Gratulerer med utvidelsen av terminalen og lykke til i fortsettelsen!