Folketrygdens stønader til enslige foreldre – rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

EFTA-domstolen har i en rådgivende uttalelse til Trygderetten lagt til grunn at folketrygdlovens stønader til enslig mor eller far må anses å være familieytelser som er omfattet av EUs trygdeforordning.

I forbindelse med en konkret ankesak har Trygderetten bedt EFTA-domstolen om en rådgivende tolkningsuttalelse om hvorvidt stønadene til enslig mor eller far, herunder overgangsstønaden, må anses omfattet av trygdeforordningen. Norge har for EFTA-domstolen gjort rede for at formålet med ytelsen er å gi inntektssikring mens den enslige forelderen er i aktivitet, som studier og arbeid på deltid, med sikte på å bli i stand til å forsørge seg selv.

EFTA-domstolen har behandlet saken, og skriver i sin rådgivende uttalelse at stønadene til enslig mor eller far må anses som familieytelser som ligger innenfor trygdeforordningens virkeområde. Dette begrunner domstolen særlig med at omsorg for ett eller flere barn er det grunnleggende aspektet ved stønaden, og at det er nær sammenheng mellom familieutgifter og stønaden.

Uttalelsen fra EFTA-domstolen vil nå bli vurdert av Trygderetten i forbindelse med den konkrete ankesaken som er til behandling der. Saken er fortsatt under behandling, og det enda ikke er klart hvordan Trygderetten vil forholde seg til denne uttalelsen. Av respekt for Trygderettens behandling, vil det ikke være riktig å kommentere uttalelsen ytterligere før den er behandlet der.

Stønader til enslig mor eller far etter folketrygdloven kapittel 15, har som formål å sikre inntekt for personer med aleneomsorg for barn opp til åtte år. Målet er å gi midlertidig hjelp til selvhjelp, slik at de blir i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Ved inngåelsen av EØS-avtalen i 1994 ble disse stønadene, på bakgrunn av samtaler med Kommisjonen, vurdert å falle utenfor Trygdeforordningens virkeområde.

Siden 1994 har norske myndigheter ansett disse stønadene for å falle utenfor Trygdeforordningen. NAV har, ved behandlingen av saker om stønader til enslig mor eller far, lagt dette til grunn. Trygderetten har fulgt samme praksis. Trygderetten har fulgt samme praksis. Sommeren 2021 løftet imidlertid Trygdekoordineringsutvalget problemstillingen, og uttrykte tvil om folketrygdens stønader til enslig mor eller far kunne holdes utenfor koordineringsbestemmelsene i trygdeforordningen.

I høringsbrevet som fulgte opp utvalget, skrev departementet at det ikke delte utvalgets fortolkning. Stortinget ble orientert om dette i Prop. 71 L (2021–2022), om synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering.

Les mer på EFTAs nettsider.