Foretaksmøte om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

Som oppfølging av Helse Sør-Østs vedtak om videreutvikling av Sykehuset Innlandet har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i foretaksmøte bedt Helse Sør-Øst om å belyse forhold som kan redusere risiko. Dette må gjøres før foretaksmøte kan ta stilling til videreutviklingen av Sykehuset Innlandet.

–Jeg er klar over at utredningen av videreutviklingen av Sykehuset Innlandet har pågått over lang tid og at mange mener det er på tide å fatte et endelig vedtak i saken. Det jeg nå ber om er forhold de videre utredningene uansett skulle se nærmere på, men jeg ønsker altså at dette belyses før foretaksmøte tar stilling til valg av alternativ. Regjeringen har hele tiden vært opptatt av at den endelige beslutningen om hvilke av de to alternativene som skal utredes videre i steg 2 av konseptfasen er godt nok belyst og har høy legitimitet i regionen. Tilleggsoppdraget til Helse Sør-Øst mener jeg vil bidra til dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I foretaksmøtet er Helse Sør-Øst bedt om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. Videre skal Helse Sør-Øst belyse hvilke risikoreduserende tiltak som vil bidra til å beholde medarbeidere fram til byggestart. Dette skal belyses både i Mjøssykehus-altarnetivet og «Null-pluss»-alternativet. Fristen for arbeidet er satt til 10. mars 2023.

Les mer om oppdraget i foreløpig protokoll fra foretaksmøte