Fylkesnytt fra Nordland 2/2021

Statsforvalteren i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Utviklingsprosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland.

Inspirerende avslutning

Utviklingsprosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland ble avsluttet i oktober med to inspirerende arrangementer i Bodø og Mosjøen.

6. og 7. oktober ble Cibum (lat. mat/kjøtt) gjennomført. Dette var et arrangement hvor lokale kjøttprodusenter møttes på Nordland Kultursenter i Bodø. Dagene var fylt med inspirasjonsforedrag, smaksverksted og gjestebud med lokalt kjøtt på menyen. Det ble også rigget i stand et kjøtt- og grønnsaktorg hvor lokale innkjøpere var bedt inn. Les mer om det i artikkelen Satsing på grønt i nord.

Rektor Lars Henrik Kristensen åpner konferansen Brætt opp ærman.
Rektor Lars Henrik Kristensen åpner konferansen Brætt opp ærman. Foto: Hanne Sofie Trager, Statsforvalteren i Nordland.

Heldige deltakere kunne 18. og 19. oktober kose seg på seminaret Brætt opp ærman på Mosjøen videregående skole. Et nært og godt samarbeid med skolen gjorde det mulig å lage dette seminaret. Skolen gav oss nydelige kulisser, omvisning på skolens slyngerom for honning, melkeforedlingsrom og en helt ny avdeling for smådyr til bruk i Hest- og dyrefag. Mange elever fra skolen var involvert, både fra naturbruk, restaurant- og matfag, musikk og biologi- og kjemi. God mat fra lokale produsenter gikk som en rød tråd gjennom hele seminaret. 

Disse to arrangementene, sammen med 4 webinarer, utgjør avslutningen av prosjektet som har vært eid og driftet av Statsforvalteren i Nordland, og finansiert i samarbeid med Nordland Fylkeskommune.

Satsing på grønt i nord

Produksjonen av grønnsaker i Nordland er halvert de siste ti årene. Samtidig dukker det stadig opp nye småskalaprodusenter av potet og grønnsaker. Noen ønsker å dyrke til egen bruk, andre for å selge til et lokalt marked. Statsforvalteren løfter fram mulighetene som ligger i grøntproduksjon i sitt prosjekt tradisjonelt landbruk.

Gjennom vår satsning på grøntsektoren har vi det siste året gjennomført flere aktiviteter. Både for de små, store, økologiske og konvensjonelle grøntprodusentene.

For å oppnå økt produksjon av grønt i Nordland har vi fokusert på nettverk, kompetanseoverføring mellom produsenter og salg.

Grøntnettverk.
Grøntnettverk Foto: Signe Pedersen, Statsforvalteren i Nordland

I høst har vi gjennomført to nettverksmøter for småskala grøntprodusenter, med god påmelding. Dette var starten på småskalanettverk i Salten og Helgeland med over 30 produsenter med mål om å lære av hverandre gjennom erfaringsutveksling. 

I samarbeid med lokale kjøttprodusenter inviterte vi innkjøpsansvarlige på restauranter, matbutikker og grossister til å delta på kjøtt- og grønttorg i Bodø for å møte lokale produsenter. Arrangementet ble godt mottatt fra begge parter, og totalt møtte nærmere 20 innkjøpsansvarlige, flest fra restaurantbransjen. Det ble knyttet nyttige kontakter, og vi ønsker å gjennomføre flere slike arrangementer rundt i fylket til neste år.

Rullering av regional plan for jordvern

Etter at ny nasjonal plan for jordvern ble vedtatt gikk vi i Nordland i gang med å rullere vår regionale plan. Den beskriver hvilke mål, strategier og tiltak Statsforvalteren i Nordland vil prioritere i jordvernarbeidet de neste fire årene.

Vi sendte ut invitasjon til å komme med innspill før oppstart i juni. I høst har vi utarbeidet et utkast som er sendt på høring med frist 15. november.

Formålet er å ta vare på dyrka og dyrkbare arealer i Nordland og sikre at jordas fruktbarhet opprettholdes. Det vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål og sikre at jorda disponeres ut fra framtidige generasjoners behov.

Jordbrukslandskap på Evjen i Salten.
Jordbrukslandskap på Evjen i Salten. Foto: Toril Austvik, Statsforvalteren i Nordland

Vi har foreslått å redusere våre regionale mål for maksimalt omdisponert dyrka mark med 25 %, fra 200 dekar til 150 dekar per år. Vi foreslår også å videreføre et eget mål for dyrkbar jord. Maksimalt omdisponert areal reduseres fra 200 dekar til 150 dekar per år. I tillegg har vi målsettinger om at jordbruksarealene i Nordland skal drives og at beiteressursene i utmark skal sikres for framtidige generasjoner.

For å nå målene har vi fire strategier:

  • Øke forståelsen for hvorfor jordvern er viktig
  • Øke kunnskapen om jordsmonnets kvalitet og dyrkingspotensial
  • Styrke jordvern i plansaker
  • Bærekraftig forvaltning av jordbruksarealene

  • Les mer hos Statsforvalteren i Nordland    

Reindriftsseminar 2021

4.-5. oktober gikk Statsforvalteren i Nordland sitt årlige reindriftsseminar av stabelen. Dette er en viktig møteplass. Også i år var det god oppslutning om arrangementet, fra reindriftsutøvere i fylket, kommunal og statlig forvaltning, forskere, naturoppsyn og andre med interesse for reindrift. Første dag var forbeholdt reindriftsutøvere, mens dag to var åpen for alle interesserte.

De årlige seminarene gir økt kompetanse i næring og forvaltning og bidrar til dialog mellom reineiere, forvaltning, forskning og andre.

Rein
Foto: Bodil Jeanette Pedersen

Reindriftsnæringa er sårbar for arealinngrep, som var et av temaene under seminaret.

Ellers var atomberedskap, tradisjonell kunnskap og rovvilt tema.

Stort skogbruksplanprosjekt i Rana

I 2022 sluttføres et stort skogplanarbeid i Rana kommune. Arbeidet har pågått i to år og er gjennomført av Allskog. I alt 230 000 dekar kartlegges som fellestakst med støtte i Nasjonal detaljert høydemodell (laser) og ferske omløpsbilder. Etter fullført takst forventes en betydelig økning i hogstaktiviteten i området.

Skogbruksplanen gir en oversikt over skogressursene på eiendommene i kommunen. Planen omfatter kartlegging av treslag og fordeling av hogstklasser, tilvekst og produksjonsevne osv. I tillegg kartlegges viktige naturverdier som skogeier er forpliktet til å ta hensyn til i skogsdrifta. Skogbruksplan med miljøregistrering er en forutsetning for at skogeier skal bli sertifisert for salg av virke.

Ferdigstillingen av skogbruksplanene i Rana gir Nordland betydelig bedre dekning av planer i de tradisjonelle skogstrøkene i fylket.

Befaring i skogplanarbeidet.
Befaring i skogplanarbeidet. Foto: Harald Johnsen