Fylkesnytt fra Nordland 1/2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statsforvalteren i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om beitekrise i reindrifta i Nordland.

Beitekrise i reindrifta i Nordland

På grunn av skiftende værforhold er det svært vanskelige beiteforhold for rein flere steder i Nordland. Store mengder is og snø gjør at reinen ikke får tak i mat.

Det er låste beiter og beitekrise på vinterbeitene til fem av distriktene i Nordland. Beitekrisen er ekstraordinær, den skyldes klimatiske forhold og er ikke en del av normale, årlige variasjoner.

Kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise i Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt fra 15. desember 2021. Fra 1. januar ble det erklært beitekrise i Frostisen og Skjomen reinbeitedistrikter og fra 23. januar ble beitekrisen utvidet til også å gjelde Balvatn reinbeitedistrikt.

Fôring av rein i Ildgruben.
Fôring av rein i Ildgruben. Foto: Katrine Erikstad/Statsforvalteren i Nordland

For det aller meste av Nordland er det lite trolig at beiteforholdene bedrer seg før midten av april, eller kanskje enda litt seinere.

Når kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise, kan reindriftsutøverne søke tilskudd til å kjøpe fôr. Det er satt av ekstra midler til dette gjennom reindriftsavtalen.

Nytt utvalgt kulturlandskap i Lofoten

Området Eggum, Unstad, Uttakleiv, Haukland og Vik får status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL)fra 2023. De fem bygdene ligger i på Yttersida av Lofoten i Vestvågøy kommune. Dette blir det femte UKL-området i Nordland. De andre er: Røst, Engeløya i Steigen, Engan-Ørnes og Kjelvik i Sørfold, Blomsøy-Hestøy og Skålvær i Alstahaug.

Jordbruk, fiske og turisme

Dette er opprinnelig fiskerbondesamfunn hvor gårdsdrifta holdes fortsatt i hevd, men hvor turismen får en stadig større betydning. Det er 10 jordbruksforetak i området. Disse produserer melk fra ku og geit, kjøtt fra storfe og sau, og grovfôr. I tillegg er det 10 foretak med driftssenteret utenfor området som disponerer areal og høster gras.

Unstad september 2021.
Unstad september 2021. Foto: Arne Farup/Statsforvalteren i Nordland

Kulturminner

Det er registrert kulturminner fra både bronsealder, jernalder og middelalder. De eldste funnene er gjort på Unstad, og er datert til yngre steinalder. Av nyere tids kulturminner er det ca. 60 objekter i SEFRAK-registeret, de fleste av disse er bygninger. Med unntak av Eggum er det steingjerder i hele området.

Kulturmiljø

Unstad og Eggum har tette bygningsmiljø fra slutten av 1880-tallet og tidlig 1900-tallert. På Unstad står konsentrasjonen av våningshus på toppen av en gårdshaug som er ca. 90 meter brei og 400 meter lang. Denne er trolig fra middelalderen, mens tuftene av tre langhus og tilhørende gravfelt nærmere bakkefoten mot nord er fra jernalderen.

Naturverdier

De biologiske verdiene er i stor grad knyttet til beiting med husdyr, og det er registrert 8 lokaliteter med naturbeitemark. Eggum naturreservat ble etablert i 2002 for å ta vare på et område med stor kvartærbiologisk og botanisk verdi. Her er det en godt utviklet randmorene, og ei rullesteinstrand. På Eggum er det også ei sand- og grusstrand med spesiell flora. Både Uttakleiv, Unstad og Eggum er i Naturbase beskrevet som helhetlige kulturlandskap.

Populært område

Om sommeren er området mye besøkt av lokalbefolkning og turister. Unstad har en høy status som sted for helårs bølgesurfing, og egne surfecamper er etablert. Det store antallet besøkende i området gjør at det er behov for tiltak for å ivareta naturmiljøet, og for at landbruket, lokalbefolkningen og turistene skal kunne leve side om side.

Hvordan lykkes med næringsutvikling i kommunen – webinar med stor interesse

Næringsutvikling er ikke en lovpålagt kommunal oppgave, men viktig for å skape lokal sysselsetting og inntekt i kommunene. Men hva kjenner tegner vellykket næringsutvikling? Og hvordan kan kommunene bidra i utviklingen av landbruksprosjekter?

Dette var sentrale spørsmål da Statsforvalteren inviterte til webinar om vellykket næringsutvikling 8. februar.

På oppdrag fra NHO og KS, har Vista og Samfunnsanalyse AS analysert 17 kommuner som har hatt gunstigere næringsutvikling enn befolkningsutviklingen tilsier. Rapporten viser blant annet at «Kommuner som ser næringsutvikling som en del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn, lykkes i større grad med kommunal næringsutvikling». Resultatene i rapporten ble presentert på webinaret.

For å lykkes med næringsutvikling er det viktig med forankring og samarbeid på tvers. Målgruppa for webinaret var kommunal landbruksforvaltning, men det var også åpent for andre, og invitasjonen ble sendt bredt ut. Interessen var stor, og de 90 deltakerne fikk høre om:

Midtveisseminar for Inn på tunet-pilotprosjektet

Nordland gjennomfører ett av fire nasjonale pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet 2. Arbeidet i prosjektet Inn på tunet i Nordlandskommunene er nå godt over halvveis.  I begynnelsen av mars inviterte Statsforvalterens tverrfaglige prosjektgruppe til digitalt Midtveisseminar for de fire pilotkommunene Hadsel, Meløy, Sortland og Vågan. Hensikten med seminaret var å gi deltakerne et bilde av status så langt i arbeidet, både for fellestiltakene og i de enkelte pilotkommunene, samt å gi pilotkommunene faglige bidrag i det videre arbeidet.

Midtveisseminar for Inn på tunet-pilotprosjektet.
Midtveisseminar for Inn på tunet-pilotprosjektet. Foto: Ingrid Roaldsen/Statsforvalteren i Nordland

Seminaret ble høytidelig åpnet med en digital hilsen fra landbruks- og matminister Sandra Borch, før deltakerne ble gitt en kort statusoppdatering på fellestiltakene som alle er godt i gang, og noen også er gjennomførte. Pilotkommunene fikk lære hvordan gode anskaffelser av Inn på tunet-tjenester kan bidra til å sikre forutsigbarhet for både tilbyder og kjøper. Det var heller ikke fritt for gåsehud-opplevelser da lærer ved Laukvik skole i Vågan fortalte om opplevelsene og erfaringene fra de regelmessige besøkene som 1.- og 2. klassingene gjør til Stall Fagerbakken. På seminarets andre dag var FNs Bærekraftsmål og FNs Barnekonvensjon, sammen med estetiske læringsprosesser tema. Les mer om Midtveisseminaret og om hva pilotkommunene erfarer er utfordringene i arbeidet fremover for å gi Inn på tunet som et tilbud på nettsiden til prosjektet.

Bodø er én av byene på nettstedet www.urbantlandbruk.no

Statsforvalteren i Nordland samarbeider med Bodø kommune i prosjektet Dyrka lokalt som handler om urbant landbruk, med bidrag i prosjekt- og styringsgrupper, samt finansiering. Prosjektleder Camilla Helgesen i Bodø kommune sier at prosjektet skal legge til rette for økt lokal og bærekraftig matproduksjon og næringsutvikling, dele kunnskap, og bidra til at det etableres spiselige byrom, skole- og nabolagshager, blomsterenger og sosiale møteplasser i hele fylket.

Barnehagehage på Bodin 4H-gård i Bodø.
Barnehagehage på Bodin 4H-gård i Bodø. Foto: Ingrid Roaldsen/Statsforvalteren i Nordland

Et av tiltakene i prosjektet var å lage et nettsted for urbant landbruk i Bodø og Nordland. Imidlertid ble vi gjort oppmerksomme på det nasjonale nettstedet www.urbantlandbruk.no der flere norske byer og deres urbane initiativer presenteres. Nettsiden har til hensikt å samle bransjen og være et sted for å utveksle informasjon og ideer. Statsforvalteren tok kontakt med Norges Vel som administrerer nettstedet, som var meget positive til at Bodø, som første by i Nord-Norge ble en del av nettstedet. Som sagt så gjort, nå er Bodø med sine lange tradisjoner for urbant landbruk presentert på nettstedet med foreløpig fire aktører; Bodin 4H-gård, Bodø andelslandbruk, Bodø økologiske besøkshage og Vågønes parsellhage.