Fylkesnytt fra Nordland 2/2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsforvalteren i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om den digitale Inn på tunet-uka som er uke 45.

Bli med på den digitale Inn på tunet-uka!

Statsforvalteren i Nordland har gjennomført ett av fire nasjonale pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet. «Inn på tunet i Nordlandskommunene» tar utgangspunkt i Fagfornyelsen i grunnskolen, og består av 10 fellestiltak og en egen verktøykasse med skreddersydde tiltak som de deltakende kommunene kan velge fra. I prosjektet har Sortland, Hadsel, Vågan og Meløy vært pilotkommuner.

Collage Inn på tunet-bilder.
Collage Inn på tunet-bilder. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

I uke 45 markeres avslutningen av de nasjonale pilotprosjektene med Inn på tunet-uka. Fra tirsdag til og med fredag kl. 9:00-11:00 sendes webinarer som skal gi kunnskap om mulighetene Inn på tunet kan gi til elever i grunnskolen (tirsdag), elever i videregående skole (onsdag), Inn på tunet innen integrering, psykisk helse og arbeidstrening (torsdag) og Inn på tunet i demensomsorgen (fredag). Inn på tunet-uka har et variert program der du vil få presentert forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer fra kommunene, tilbydere av Inn på tunet og brukere av tilbudet. Du kan velge å følge ett eller flere webinarer.

Dreneringskurs for kommunene i Nordland

Statsforvalteren i Nordland og Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge har samarbeidet om et dreneringskurs for kommunene i Nordland. Kurset besto av en teoridag på teams og en dag i felt. Are Johansen (NLR Nord-Norge) hadde faglig ansvar og var kursinstruktør.

Kurset tok for seg mange sider ved drenering: jordartenes egenskaper, klima, vannmiljø, drensrør og tilbehør, filtermaterialer, systematisk og usystematisk grøfting, åpne og lukka grøfter med mye mer. Tilskuddsordningen var også tema. På feltdagen så vi blant annet på erosjonssikring og spyling av slanger.

Are Johansen.
Are Johansen var instruktør på dreneringskurset. Foto: Emil Harjo Indsetviken

Dreneringskurset hadde som målsetting å gi saksbehandlere i kommunene et godt kunnskapsgrunnlag for å behandle søknader om tilskudd, og øke dreneringsaktiviteten i fylket. Statsforvalteren er svært fornøyd med at de fleste av kommunene i Nordland deltok på teori- og feltkurs.

Studietur om næringsutvikling

20.-22. september dro representanter for kommunal landbruksforvaltning, og andre ansatte som jobber med landbruksrelatert næringsutvikling i kommunen på studietur til Ringsaker kommune i regi av Statsforvalteren i Nordland.

Vi var nysgjerrige på å finne ut mer om hva som kjennetegner vellykket næringsutvikling i landbruket, og hvordan kommunen kan bidra. Vi hadde på forhånd latt oss imponere av hvordan Ringsaker kommune tenker næringsutvikling i alt de gjør på landbruksområdet. Turen var satt sammen av gårdsbesøk og erfaringsdeling fra Ringsaker kommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. KS bidro også med informasjon om læringsnettverk og andre verktøy for næringsutvikling. På gårdsbesøkene fikk vi høre hvordan kommunen har bidratt til deres næringsutvikling på ulike måter.

Deltakere på studietur om næringsutvikling
Deltakere på studietur om næringsutvikling. Foto: Dønna kommune

Vi har stor tro på at denne turen bidro til motivasjon for videre arbeid med næringsutvikling i egen kommune, og at turen også har bidratt til nettverksbygging blant de som var med. Studieturen er en del av Oppfølgingsprosjekt Tradisjonelt landbruk, og inngår i delmålet om å styrke kompetansen om næringsutvikling i kommunene. Videre arbeid med dette delmålet vil blant annet være å arrangere regionale samlinger om næringsutvikling.

Reindriftsseminar 2022

Årets reindriftsseminar ble vel gjennomført 4. -5. oktober. Statsforvalteren i Nordland arrangerer seminaret årlig, og det er en viktig møteplass for reindriftsnæringa og andre aktører med reindriftsinteresser.

Det var god deltakelse fra reinbeitedistriktene, med 10 av 12 distrikt representert. Mange kommuner deltok også, sammen med direktorat, forvaltning, forskere og andre.

Rein ved Balvatnet i Saltdal
Rein ved Balvatnet i Saltdal. Foto: Bodil Jeanette Pedersen, Statsforvalteren i Nordland

Første dag var tilegnet reindriftsutøverne, med fokus på tema som kunne være relevant og nyttig for utøverne. Andre dag var også åpen for eksterne aktører, for at de kunne bli bedre kjent med næringa og få aktuell informasjon, og økt kunnskap til reindriftsforvaltningen.  Gjennomgangstema for de to dagene var utfordringer i reindrifta, urfolks rettigheter og reindriftsrett i arealforvaltning.

Gran i nord

Statsforvalteren i Nordland er prosjektansvarlig for forprosjektet «Gran i nord – egenskaper til konstruksjonsvirke av gran fra Nordland, Troms og Finnmark». Vi gjennomfører forskningsaktiviteter i samarbeid med NMBU og NIBIO. Målet er å få mer kunnskap om gran fra hele Nordland ved å dokumentere egenskapene til konstruksjonsvirke av gran fra vanlige granbestand i regionen.

Skog- og trelastnæringa i Nordland består av en rekke småbedrifter, lokale sagbruk og trebedrifter som opplever økende etterspørsel og søkelys på tre som byggemateriale. Ved å velge styrkesortert og lokalt produsert trelast sysselsettes folk både i skogen, i transport, på sagbruk og i trelastutsalg. Lønnsomheten til lokale bedrifter kan økes dersom mer kunnskap om den lokale grana kommer fram i prosjektet. Bedre kunnskap om materialegenskapene til gran vil ha betydning for verdiskapinga og riktig bruk av råstoffet. 

Forprosjektet startet i oktober 2021 og skal være ferdig i løpet av 2022. Resultater fra forprosjektet og finansiering videre avgjør om arbeidet videreføres som hovedprosjekt.

Granskog i Beiarn.
Granskog i Beiarn. Foto: Runa Aanerød Stenhammer, Statsforvalteren i Nordland