Høyring av ny viltressurslov

Regjeringa har i dag sendt framlegg til ei ny lov på høyring, lov om utøving av jakt, fangst og felling av vilt mv. (viltressursloven). Lova vil erstatte dagens viltlov frå 1981, og byggjer i stor grad på ei vidareføring og klargjering av gjeldande rett knytt til utøving av jakt, fangst og felling.

Den nye lova er tufta på det føremål at forvalting av vilt gjennom jakt, fangst og felling skal skje innanfor rammene av naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven. Framlegget er utforma i samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

– Framlegget er ei heilskapleg ny lov som skal leggja til rette for ein berekraftig bruk av viltressursane, seier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Rypejakt.
Rypejakt. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Lova er utforma i tråd med meir moderne lovgjevingsprinsipp, og inneheld fleire språklege oppdateringar og ei samordning med andre lover for å gjere reglane meir forståelege og tilgjengelege for dei som skal bruke lova. Nokre forskriftsføresegner er foreslått lovfesta, medan enkelte av dagens lovføresegner er foreslått flytta til forskrift. Fleire paragrafar i dagens lovverk er oppheva, så den nye lova inneber ei opprydding som vil gjere lova meir oversiktleg.

– Eit oppdatert og brukarvenleg regelverk er viktig for å gjere det enklare for jegerane å utøve jakt og fangst på ein riktig måte, seier Geir Pollestad.

Det blir òg foreslått ei tydeleggjering av kva føresegn i lova som gjeld ved utøving av lisensfelling og skadefelling.

– Framlegget vil gje eit klarare regelverk. Mellom anna blir forholdet til naturmangfaldlova tydeleggjort på fleire punkt, og det blir klart kva føresegn som gjeld ved skadefelling og lisensfelling, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

I høyringsnotatet er mellom anna handlingsrommet for bruk av synleg lys og særlege siktemidlar (til dømes termiske kikkertsikte) tydeleggjort. Lovforslaget set rammer for bruken av desse. Lovforslaget har òg to alternative forslag om kva våpen som er tilletne under jakt, der det eine alternativet er å opne opp for at ein gjennom reglar i forskrift kan tillate å jakte med anna enn kruttvåpen, så framt våpenet er egna og kan avlive viltet på sin sikker og dyrevelferdsmessig forsvarleg måte.

Ei ny og oppdatert lov vil òg krevje ei revidering av gjeldande forskrifter på viltområdet. Den nye lova vil først trå i kraft når naudsynte forskriftsendringar har vore på høyring.

– Viltforvaltning er eit område som det er mye engasjement rundt, og mange har meiningar. Høyringsperioden er satt til 4 månader, og eg er sikker på at vi vil motteke mange høyringsinnspel frå både organisasjonar, forvaltning og frå private, seier Geir Pollestad.