Høring av ny lov om utøvelse av jakt, fangst og felling av vilt mv. (viltressursloven)

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om utøvelse av jakt, fangst og felling av vilt mv. (viltressursloven).

Status: På høring

Høringsfrist: 25.10.2024

Vår ref.: 24/1328

Høring av forslag til ny lov om utøvelse av jakt, fangst og felling av vilt mv. (viltressursloven)

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet sender på høring et forslag til ny lov om utøvelse av jakt, fangst og felling av vilt mv. (viltressursloven). Forslaget til ny lov vil erstatte gjeldende lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

Departementenes forslag bygger på en videreføring av etablerte forvaltningsprinsipper på viltområdet. Det foreslås endringer i lovstrukturen sammenlignet med gjeldende viltlov. I tillegg er det en rekke språklige endringer som blant annet innebærer en mer enhetlig begrepsbruk. Departementenes forslag er ment å legge til rette for en mer moderne og fremtidsrettet lov.

Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett. De materielle endringene som foreslås er i det vesentlige knyttet til reglene om utøvelse av jakt, fangst og felling. Departementene foreslår også en tydeliggjøring av hvilke regler i forslaget til ny lov som gjelder ved felling etter naturmangfoldloven § 18.

Enkelte av endringene som foreslås vil ha en innvirkning på regler i forskrift. Det vil derfor være behov for å sende på høring forslag til forskriftsendringer i en egen prosess i etterkant av et eventuelt lovvedtak.

Departementene viser til at det, etter avtale med Sametinget, vil bli gjennomført konsultasjoner med Sametinget under høringsperioden og i etterkant av høringen, jf. lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) kapittel 4. Sametinget mener blant annet, og har i løpet av prosessene som har vært med departementet tydelig gitt utrykk for at samisk kulturøvelse må ivaretas og implementeres i loven, i formålsbestemmelsen og i underliggende paragrafer. I tillegg anser Sametinget at den nye loven må ses i sammenheng med Norges implementering av naturavtalen, særlig handlingsmålene 5 og 9. Konsultasjonene tar utgangspunkt i et helhetlig lovforslag, men vil trolig omfatte utvalgte deler av høringsnotatet og enkelte bestemmelser i lovforslaget. Konsultasjonene skal gjennomføres i god tro og med formål om å oppnå enighet, jf. sameloven § 4-6 første ledd første punktum. Konsultasjonsprosessen skal ivareta den politiske forankringen i Sametinget og statens konsultasjonsforpliktelser i henhold til folkeretten. Høringsinstansene gjøres med dette oppmerksom på at det kan være nødvendig å foreta endringer av og tilføyelser til bestemmelsene som følge av konsultasjonene med Sametinget. Sametinget har i møter gitt uttrykk for at en synliggjøring og implementering av den samiske kulturutøvelsen i regelverket er nødvendig for at de samiske tradisjonsaktivitetene skal kunne overleve inn i fremtiden.  

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Dersom det skulle by på tekniske problemer, kan høringssvar sendes til postmottak@lmd.dep.no med referanse 24/1328.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 25. oktober 2024.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id3046348/

 

Med hilsen

Hanne Klægstad (e.f.)                                               Torbjørn Lange (e.f.)

avdelingsdirektør                                           avdelingsdirektør                                          

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Aktivt Rovdyrvern
Animalia
Artsdatabanken
Bane NOR
Datatilsynet
Den Norske Turistforening
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Dyrevernalliansen
Finansdepartementet
Finnmarkseiendommen
Fremtiden i våre hender
Friluftsrådenes Landsforbund
Greenpeace
Høgskolen Innlandet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Kystverket
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
NOAH - for dyrs rettigheter
Nord universitet
Norges Bondelag
Norges Buejegerforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges Handikapforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Miljøvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet
Norsk Almenningsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Kennel Klub
Norsk Landbruksrådgiving
Norsk Polarinstitutt
Norsk sau og geit
Norske Reindriftsamers Landsforbund
NORSKOG
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsvesenets fond
OsloMet - storbyuniversitetet
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Rovdata
Rovviltets Røst
Rådet for dyreetikk
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Sivilombudet
Skogkurs - Skogbrukets kursinstitutt
Vegdirektoratet Statens vegvesen
Statskog SF
Stiftelsen Norsk Hjortesenter
Tolletaten/ Tolldirektoratet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Utmarkskommunens Sammenslutning
Veterinærinstituttet
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
Økokrim
Jordskifterettene
Statsforvalterne
Fylkeskommunene
Kommunene
Rovviltnemndene v/statsforvalteren
Villreinnemndene v/statsforvalteren
Birdlife Norge
Bygdefolk for rovdyr
Det frivillige Skyttervesen
Dynamisk sportsskyting Norge
Faun Naturforvaltning AS
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Foreningen Våre Rovdyr
Forum for natur og friluftsliv
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Jegernes Interesseorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Sportsskytterforbund
Norsk forening mot støy
Norsk Friluftsliv
Norsk Taxidermist Forbund
Norsk Villreinsenter Nord
Norsk Villreinsenter Sør
Norsk Zoologisk forening
Utmarksforvaltningen AS
Villreinrådet i Norge