Ingen skal utelates

Husker du FNs tusenårsmål? I år 2000 ble alle FNs medlemsland enige om å jobbe mot åtte mål som de skulle nå. Det overordnede målet var å halvere andelen mennesker som lever under ti kroner dagen.

De andre målene var knyttet til utdanning, helse, kvinners stilling og miljø.

Det manglet ikke på advarsler om at målene var urealistiske og for krevende. Men selv med en stor økning i antall verdensborgere, klarte vi i fellesskap å nå målet om å halvere andelen som levde i ekstrem fattigdom og som sultet da vi kom til 2015.

Selv om vi nådde flere av målene, og gjorde store fremskritt på andre mål, var det mye som gjenstod. Og mer alvorlig, de siste årene har vi også sett at antallet som sulter, igjen øker.

I 2015 ble FNs tusenårsmål erstattet av bærekraftsmålene. Disse 17 målene er en global arbeidsbeskrivelse frem mot 2030, og det første målet er det aller viktigste: «Å utrydde all fattigdom.»

Det bærende prinsippet for bærekraftsmålene, er at ingen skal utelates. Det må få betydning for vårt arbeid innen utvikling, og vi trapper derfor opp innsatsen for å hjelpe de mest sårbare gruppene.

Over én milliard mennesker har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne. Det er krevende nok å leve med nedsatt funksjonsevne i Norge. Tenk deg da hvordan det er i et utviklingsland, hvor det er få hjelpemidler og dårlig tilgang til helsehjelp. Derfor styrker Norge nå innsatsen for denne gruppen.

Vi oppretter en egen budsjettpost i år for sårbare grupper på 466 millioner. 260 millioner av disse midlene vil gå til innsatsen for å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland.

Vi oppretter også et eget bistandsprogram mot moderne slaveri. Når vi hører ordet «slaveri», går tankene fort til kolonitiden. Faktum er at i dag er det om lag 40 millioner som lever i tvangsarbeid, moderne slaveri, er offer for menneskehandel eller barnearbeid. Vi vil derfor styrke norsk innsats mot moderne slaveri og samler innsatsen i et nytt bistandsprogram.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen har bidratt stort for å straffe menneskehandlere her i Norge. Han har sagt om moderne slaveri at det er «noe du ikke ser, før du tror det».

Det er mange marginaliserte mennesker i verden. En stadig større andel bor i Afrika sør for Sahara. Derfor det bekymringsfullt at den globale bistanden rettet mot disse landene har sunket de siste årene. Norge skal bidra til å snu denne trenden!

Derfor styrker vi innsatsen i disse landene - der den største andelen av de mest sårbare bor. Årsaken er enkel: Ingen skal utelates!