Jordbruksoppgjøret 2018:

Staten tilbyr jordbruket 1 milliard

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Staten tilbyr jordbruket en økt inntektsramme på 1 milliard kroner. Av dette tilbys en økning i bevilgningen over jordbruksavtalen på 670 millioner kroner. Det er nesten 300 millioner kroner mer enn bevilgningsøkningen Stortinget fastsatte ved behandlingen i 2017. I tillegg får jordbruket innfridd sitt krav om en økning i målprisene på 198 millioner kroner. Distriktsjordbruket styrkes.

Staten tilbyr jordbruket en økt inntektsramme på 1 milliard kroner.
Staten tilbyr jordbruket en økt inntektsramme på 1 milliard kroner. Foto: Landbruks- og matdepartementet

I fordelingen i statens tilbud er det særlig lagt vekt på å prioritere økte inntektsmuligheter i produksjoner med markedsmuligheter, som korn, poteter og grøntsektoren. Videre prioriterer staten å styrke grunn­laget for den geografiske produksjons­fordelingen slik at det grasbaserte husdyrholdet videreføres i distriktene, og korn og grønnsaker produseres på arealer som er egnet for det. Vestlandsjordbruket kommer særlig styrket ut.

Nett-tv Jordbruksoppgjeret 2018

Se sendingen her

Se sendingen her

Tilbudet prioriterer også miljø- og klimaarbeidet, områder med driftsvansker og en vesentlig styrking av velferdsordningene i jord­bruket. Det er i tillegg tatt hensyn til dem som nå får størst kostnadsøkning, og som i størst grad henter en vesentlig andel av inntektene fra markedet. 

 – Vi presenterer et tilbud som samlet sett styrker norsk matproduksjon og mulighetene for å nå viktige mål for landbrukspolitikken, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell.

– Den krevende markedssituasjonen med overproduksjon i de fleste husdyrproduksjonene er nå den største utfordringen jordbruket har. Målet om økt matproduk­sjon er betinget av markedsmulighetene og markedsbalanse er jordbrukets ansvar, sier Forsell.  Med grunnlag i Stortingets føringer, har staten i dette tilbudet strukket seg langt. Vi har lagt stor vekt på at fordelingen ikke skal forsterke problemene med overproduksjon, sier Leif Forsell.   

Tilbudet kan gi jordbruket en inntektsvekst på 3,5 prosent fra 2018 til 2019, forutsatt bedre markedstilpasning. Det er tilsvarende det som er prognosen for lønnstagere. God markedstilpasning er en forutsetning for Stortingets inntektsmål. Jordbruket har hatt en meget god inntektsutvikling over flere år og inntektene i jordbruket økte med vel 20 prosent fra 2014 til 2016, mens lønnsveksten for andre grupper var 4,5 prosent. En produksjon som er tilpasset etterspørselen i markedet er avgjørende for en fortsatt positiv inntekstutvikling.   

Målprisøkningen på 198 millioner kroner imøtekommer jordbrukets krav. Dette tilsvarer en lav prisvekst for forbrukerne med vel 40 kroner i året pr. person, eller 80 kroner for en gjennomsnittshusholdning.

Tilskudd driftsvansker

Staten foreslår å prioritere tilskudd til arealer med driftsvansker og de områder av landet der utviklingen i arealbruk er dårligst, gjennom å justere en rekke eksisterende ordninger målrettet mot disse områdene innenfor en ramme på om lag 260 millioner kroner.  

Miljø og klima

Jordbrukspolitikken skal legges om i en mer miljø- og klimavennlig retning. Staten foreslår derfor en rekke tiltak; utvikling av miljø- og klimavennlig teknologi, økt kunnskap, reduserte utslipp og å tilpasse produk­sjonen til et klima i endring.  

Bedre velferdsordninger

Velferdsordningene styrkes med 80 millioner kroner og satsene økes med 6-7 prosent. Mange unge bønder prioriterer mulighet for fritid, og sikkerhet ved sykdom høyt når de vurderer å gå inn i næringen.