Jordbruksoppgjøret 2018-2019

Jordbruksavtalen for 2018-2019 ble inngått mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 25. juni 2018.

Etter jordbruksoppgjøret inngikk partene en tilleggsavtale som følge av tørken og avlingsskader sommeren 2018. 

Følg saken

 • 26.10.2018

  Revidert jordbruksavtale

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter tilleggsforhandlinger som følge av tørken sommeren 2018. Avtalen ble signert 26.10.2018.

 • 28.09.2018

  Tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene: Proposisjon til Stortinget

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram en proposisjon for Stortinget om tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene som følge av tørken sommeren 2018.

 • 28.09.2018

  Prop. 119 S (2017–2018) - Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken)

  Proposisjon | Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjonen omhandler en tilleggsavtale til jordbruksavtalen mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, med ekstrakompensasjon i forbindelse med skaden en tørr og varm sommer ga på norsk planteproduksjon. Proposisjonen gjelder endringer i bevilgninger på Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2018 som følge av denne tilleggsavtalen.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 30.08.2018

  Staten og jordbruket inngår avtale om erstatning for avlingsskade

  Pressemelding | Landbruks- og matdepartementet

  Partene i jordbruksoppgjøret har i dag blitt enige om at det skal utbetales 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon som følge av tørken og avlingsskader i sommer. Dette kommer i tillegg til de økte utbetalingene over avlingsskadeordningen, som er anslått til over 1 milliard kroner.

 • 25.06.2018

  Jordbruksavtale 2018-2019

  Artikkel | Landbruks- og matdepartementet

  Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter tilleggsforhandlinger som følge av tørken sommeren 2018. Avtalen ble signert 26.10.2018.

 • 25.05.2018

  Jordbruksoppgjøret 2018 oversendt Stortinget

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjon om Jordbruksoppgjøret 2018 er i dag oversendt Stortinget. Jordbruket la fram sitt krav den 26. april. Statens tilbud ble lagt fram 4. mai. Den 16. mai inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag jordbruksavtale med staten. Proposisjonen behandles i Stortinget 14. juni.

 • 25.05.2018

  Prop. 94 S (2017–2018) - Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.)

  Proposisjon | Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2018 – 2019, som ble inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 16. mai 2018. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2019, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2018, målpriser for perioden 1.7.2018 – 30.6.2019 samt enkelte andre bestemmelser. "Nasjonal strategi for økologisk jordbruk" følger proposisjonen som vedlegg 3.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 16.05.2018

  Staten og jordbruket inngår jordbruksavtale

  Pressemelding | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er tilfreds med at eit samla jordbruk inngår jordbruksavtale med staten. – Vi hadde eit svært godt utgangspunkt for å kome til semje, og eg er glad for at vi nå har fått ein avtale som følgjer opp prioriteringane i statens tilbod. Det styrker norsk matproduksjon, seier Dale. Avtalen med jordbruket inneber ei ramme på 1,1 milliardar kroner.

 • 07.05.2018

  Jordbruksforhandlingene 2018: Partene går i forhandlinger

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag meddelt staten at de ønsker å gå i forhandlinger.

 • 04.05.2018

  Staten tilbyr jordbruket 1 milliard

  Pressemelding | Landbruks- og matdepartementet

  Staten tilbyr jordbruket en økt inntektsramme på 1 milliard kroner. Av dette tilbys en økning i bevilgningen over jordbruksavtalen på 670 millioner kroner. Det er nesten 300 millioner kroner mer enn bevilgningsøkningen Stortinget fastsatte ved behandlingen i 2017. I tillegg får jordbruket innfridd sitt krav om en økning i målprisene på 198 millioner kroner. Distriktsjordbruket styrkes.

 • 03.05.2018

  Jordbruksoppgjeret 2018: Staten legg fram sitt tilbod

  Nyheit | Landbruks- og matdepartementet

  Staten legg i morgon, fredag 4. mai, fram sitt tilbod til jordbruket. Det vert pressekonferanse i Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergt 9 (1.etasje).

 • 26.04.2018

  Jordbrukets krav

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag har i dag overlevert sitt krav til staten med en inntekstramme på litt over 1,8 milliarder kroner. – Et svært krevende utgangspunkt for årets forhandlinger, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell. Han peker først og fremst på utfordringene i markedet og på den betydelige kostnadsveksten.