Prop. 94 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.)

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2018 – 2019, som ble inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 16. mai 2018. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2019, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2018, målpriser for perioden 1.7.2018 – 30.6.2019 samt enkelte andre bestemmelser. "Nasjonal strategi for økologisk jordbruk" følger proposisjonen som vedlegg 3.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget