Legger frem strategi for håndtering av radioaktivt avfall i Norge

Mengdene radioaktivt avfall er ventet å øke fremover og det er avgjørende at håndtering av avfallet skjer på en måte som er trygg, sikker og forsvarlig. Norges første strategi for håndtering av radioaktivt avfall legges nå frem.

– Denne strategien viser hva som må prioriteres fremover for at vi skal sikre en trygg, sikker og forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall i Norge. Radioaktivt avfall fra en rekke sektorer må få gode håndteringsløsninger fremover, og det er avgjørende at dette gjøres på en måte som ikke skader menneskers helse eller miljøet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Radioaktivt avfall kan inneholde både menneskeskapte radioaktive stoffer eller naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM). Radioaktivt avfall kommer hovedsakelig fra bygg- og anleggsbransjen, sykehus, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, olje- og gassindustri, gruvedrift og annen prosessindustri. I årene fremover vil mye radioaktivt avfall komme fra oppryddingen etter norsk atomvirksomhet ved anleggene til Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller og i Halden.

– Denne strategien vil være nyttig for alle aktører som genererer, oppbevarer eller håndterer radioaktivt avfall, og også for beslutningstakere i privat og offentlig sektor, sier klima- og miljøministeren.

Det radioaktive avfallet vi har i Norge inneholder forskjellige radio­aktive stoffer med svært ulik halveringstid. Halveringstiden er den tiden det tar før den radioaktive strålingen fra stoffet er redusert til halvparten. For radioaktive stoffer varierer halveringstiden fra mikrosekunder til flere milliarder år. Dette gjør at kravene til håndtering av radioaktivt avfall må tilpasses, avhengig av hvilke radioaktive stoffer det inneholder. Mens noe avfall kan stå lagret midlertidig inntil det ikke lenger er radioaktivt, kan annet avfall kreve spesialiserte deponier som må være trygge i hundretusen til millioner av år.

Felles for all håndtering av radioaktivt avfall er at håndte­ringen må være trygg, sikker og forsvarlig i tråd med nasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser. Radioaktiv forurensning kan skade menneskers helse og miljø både nå og i fremtiden, og derfor stilles det strenge krav til håndtering av radioaktivt avfall. At håndteringen skal være trygg og sikker betyr at mennesker og miljø skal være beskyttet mot skadelige virkninger av avfallet og at avfallet skal være tilstrekkelig fysisk beskyttet mot uønskede handlinger. At håndteringen skal være forsvarlig betyr at sikkerheten for miljø og mennesker skal være ivaretatt til et akseptabelt nivå på alle trinn i håndteringen.

Strategien som nå legges frem, gjelder for alt radioaktivt avfall i Norge, inkludert brukt atombrensel. Den gir et samlet oversiktsbilde over avfallskilder og typer og hvordan disse håndteres, og viser prioriteringer og utfordringer i arbeidet. Strategien sammenstiller gjeldene regelverk på området, og redegjør for sentrale prinsipper ved håndtering av radioaktivt avfall. Den omhandler også avfallshåndtering tilknyttet avviklingen av atomvirksomhet i Norge og behovet for nye anlegg og infrastruktur knyttet til dette.

Med denne strategien følger Norge opp anbefalingen fra det internasjonale atomenergibyrået IAEA fra 2019 om å ha en strategi for håndtering av radioaktivt avfall.