Lovproposisjon om utvidet mulighet for fritt rettsråd i utvisningssaker som berører barn

Stortinget vedtok 4. desember 2023 at det skal utarbeides forslag til regler om fritt rettsråd for utlendinger som vurderes utvist på grunn av ilagt straff, og som har barn i Norge. Etter dagens regler er det bare ved utvisning for brudd på utlendingsloven, at det gis rett til fritt rettsråd.

Regjeringen har i dag lagt fram en lovproposisjon fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag til nødvendige lovendringer for å kunne regulere dette i forskrift. Et forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser vil bli sendt på alminnelig høring av departementet innen 1. juli i år.