Forsiden

Lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsbestemmelse som åpner for å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer som avgis for nemnda.

Dette er en del av digitaliseringen i offentlig sektor. Samtidig vil forklaringer og informasjon fra klager og vitner sikres bedre.

Forklaringer som avgis i nemndmøter eller i saksforberedende samtaler i Utlendingsnemnda er viktige bevis i alle saker nemnda har til behandling. Det skjer iblant at klager eller vitner mener at informasjon de har gitt er blitt misforstått og at en avgjørelse derfor bygger på feil opplysninger. Lyd- og bildeopptak gjør at man kan gå tilbake og kontrollere hva som er blitt sagt. Opptak vil derfor styrke rettsikkerheten for klageren ved at saken blir avgjort på riktig grunnlag. Hensynet til notoritet og dokumentasjon av bevis tilsier også at forklaringer bør kunne lagres digitalt på saken.

Alle deltakere skal på forhånd varsles om at det vil bli tatt opptak, og klagere og vitner vil ha samme rett til innsyn i opptaket som i sakens øvrige dokumenter.