Mehl vil sikre muligheten for gjenåpning av erstatningskrav i straffesaker

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om unntak fra lengstefristen for å begjære gjenåpning av sivile krav som er behandlet som del av en straffesak.

Sivile krav som er fremmet i forbindelse med en straffesak, er vanligvis erstatnings- eller oppreisningskrav som fornærmede har mot tiltalte, som tiltalte kan bli dømt til å betale etter et annet beviskrav enn for straffeansvar.  

I straffesaker er det ingen frist for å begjære gjenåpning. For sivile saker gjelder det en lengstefrist etter tvisteloven på ti år, også for sivile krav fra straffesaker. Dette kan gi uheldige og urimelige utslag dersom for eksempel en erstatningsdom fra straffesaken, ikke kan gjenåpnes etter ti år.

– Jeg sa for en stund tilbake at vi skulle se på lovverket og muligheten for lovendringer som kan forhindre urimelige utslag av disse reglene. Etter et krevende utredningsarbeid ble et lovforslag sendt på høring, som fikk god støtte. Jeg er glad for at jeg i dag kan fremme et lovforslag som kan ivareta at tiårsfristen ikke gir uheldige utslag, sier Mehl, som har hatt et sterkt ønske om å rydde opp i dette.

– Jeg foreslår at unntaket fra lengstefristen skal gjelde både i tilfeller der selve straffesaken gjenåpnes, og i tilfeller der man ber om særskilt gjenåpning av det sivile kravet, for eksempel i saker der tiltalte i straffesaken ble dømt til å betale erstatning, men ble frikjent for straff, sier Mehl.

For å ivareta fornærmede som har fått utbetalt erstatning, foreslår regjeringen en ordning der staten dekker tilbakebetalingen av erstatningen når det har gått med enn ti år.

 Nå skal lovforslaget behandles i Stortinget.

– Jeg håper dette forslaget vil forhindre at vi får saker i fremtiden der en person som er frikjent for straff, ikke kan få opphevet en tidligere dom på erstatning fordi lengstefristen er utløpt, når en ny prøving vil kunne lede til en frifinnelse, avslutter Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Kort om lovforslaget:

Regjeringen har lagt frem et forslag til endringer i tvisteloven og straffeprosessloven mv. (gjenåpning for sivile krav fremmet i en straffesak mv.).

I proposisjonen foreslås det unntak fra lengstefristen i tvisteloven § 31-6 andre ledd for gjenåpning:

  • for sivile krav som er behandlet i en straffesak, når straffesaken gjenåpnes
  • for sivile krav som begjæres gjenåpnet uten at straffesaken gjenåpnes (særskilt gjenåpning).

I tillegg foreslår regjeringen:

  • at det inntas i loven at når en straffesak gjenåpnes, kan sivile krav som har vært fremmet i straffesaken, begjæres gjenåpnet etter straffeprosesslovens vilkår
  • at gjenåpning for sivile krav som er behandlet som del av en straffesak, skal omfattes av forsvarer- og bistandsadvokatoppdraget, og
  • at staten dekker tilbakebetaling av utbetalt erstatning når det har gått mer enn ti år siden saken ble pådømt

Reglene om unntaket fra lengstefristen gis virkning tilbake i tid, slik at det også skal kunne begjæres gjenåpning selv om lengstefristen var utløpt før lovendringen trådte i kraft.