Nordisk ministerråd 2024: Samarbeid om beredskap

Sverige har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2024. En deklarasjon for nordisk samarbeid om beredskap innen forsyningssikkerhet og skog ble undertegnet i dag på det årlige sommermøtet i Karlstad.

Representanter for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra regjeringer i Norge, Sverige, Finland med Åland, Island, Danmark, Grønland og Færøyene har vært samlet i Karlstad. Fra Landbruks- og matdepartementet har statssekretær Wenche Westberg representert Norge.

Karlstaddeklarasjonen

– Det svenske formannskapets forslag til ministererklæring om beredskap er en naturlig fortsettelse av arbeidet som ble startet under Norges formannskap i 2022 og ministervedtaket under møtet i Tromsø. Vi støtter klart opp om det som er foreslått her, sier statssekretær Wenche Westberg.

Nordisk ministermøte 2024
Karlstad deklarasjonen ble i dag undertegnet under ministermøtet i Karlstad. Sittende foran fra venstre landsbygdsminister Peter Kullgren og generalsekretær i Nordisk Ministerråd Karen Ellemann. Bak fra venstre: Birgitte Jacobsen, Grønland, Wenche Westberg, Norge, Bjarki Olsen Gunnarsdottir, Island, Sari Essayah, Finland, Jesper Josefsson, Åland, Jesper Wulff Pedersen, Danmark, Joanna Djurhuus og Elin Mortensen , Færøyene. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Karlstaddeklarasjonen understreker viktigheten av et styrket nordisk samarbeid om beredskap for forsyningssikkerhet av matvarer og skog.

– Den geopolitiske situasjonen er forandret. De siste årene med pandemi, krig i Europa og stigende råvarepriser viser at vi må ha økt  bevissthet om de viktige spørsmålene om forsyningssikkerhet. Vi ser og utfordringer med ekstremvær som tørke, flom og vind, som også kan utfordre matsikkerheten. Det fordrer at vi tenker beredskap i et helhetlig perspektiv. Vi kan ikke forutsi hva som vil bli den neste krisen, sier Wenche Westberg.

Samarbeidsprogrammet 2025-2030

Ministermøtet ga også sin tilslutning til et nytt samarbeidsprogram for sektorene fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk for perioden 2025-2030. Samarbeidsprogrammet beskriver de politiske prioriteringene ved å slå fast et sett mål og delmål for politikkområdet.

– Slik vi leser utkastet er det lagt stor vekt på at den grønne omstillingen er grunnlaget for alt. Etter vår vurdering er det konkurransekraft og økonomisk lønnsomhet som er forutsetningen for å kunne velge grønnere løsninger. Vi foreslår at dette punktet understrekes i programmet, sa statssekretær Wenche Westberg under dagens ministermøte.

Andre temaer på dagsorden i Karlstad  i dag var genetiske ressurser i beredskapssammenheng, Ny Nordisk Mat 20 år og redusert matsvinn.

Fakta

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet og består av 87 parlamentarikere. Sametingene i Norge, Finland og Sverige, samt Ungdommens nordiske råd har observatørstatus.

Pressekontakt: 
Landbruks- og matdepartementet:
Seniorrådgiver Heidi E. Riise, 975 17 227